Respondentiň senenamasy
(döwlet statistika edaralaryna döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti)AÝY

Formanyň belgisiFormanyň adyFormanyň döwürleýinligiKim tarapyndan tabşyrylýarHasabat döwriDöwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy

Forma №

K-1

Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabatAýlyk1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.
3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.  
5.Senagat  önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.  
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020
05.05.2020 (Senagat  önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma 
№ 3-gb

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlyk«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma 
№ 1-sgdsm

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma
 № 2-energo 

Içerki sarp edijilere elektrik energiýasynyň goýberilişi 
barada hasabat
AýlykIçerki sarp edijilere elektrik energiýasyny goýberýän “Türkmenenergo” DEK-niň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma 
№ 2-gaz   

Içerki sarp edijilere gazyň goýberilişi barada hasabatAýlykIçerki sarp edijilere gaz goýberýän gaz edaralary we gaz hojalyklary2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma 
№ 2-suw geçiriji  

Içerki sarp edijilere suwuň goýberilişi barada hasabatAýlykHäkimlikleriň, ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolan-dyryş edaralarynyň balansynda durýan ilata, jemagat-durmuş we önümçilik zerur-lyklaryna merkezleşdi-rilen usulda suw goýberýän suw geçiriji we suw-lagym geçiriji ulgamynyň edaralary (kärhanalary).2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma
 № 2-lagym

Lagym ulgamynyň
işleýşi  barada  hasabat 
AýlykÝaşaýyş jaýlaryndan, jemagat-durmuş, senagat, gurluşyk we beýleki kärhanalardan (edaralardan) merkez-leşdirilen usulda akdyrylýan hapa suwlaryň akdyrylma-gyny ýerine ýetirýän häkimlikleriniň, ähli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandy-ryş edaralarynyň, daýhan birleşikleriniň balansynda duran lagym, suw-lagym geçiriji kärhanalary (edaralary)2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020

Forma
№ 1-ön

Senagat önümleri öndürijileriň nyrhlarynyň bellige alnyşyAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary26.05.2020
Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma №

1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.
2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

02.05.2020

(Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri)


03.05.2020

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma  № 1- dg  Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar


2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary 
 

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

03.05.2020

(Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar),
05.05.2020

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary) 

Forma  
2–maýa goýum
Esasy serişdeleriň işe girizilişi  we esasy serişdelere  maýa goýumlar barada hasabatAýlyk

 1. Kärhanalar we guramalar 

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

03.05.2020

(Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar),
05.05.2020

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary) 

Forma  
№ 1 -maýa goýum
Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň 
we daşary ýurt kärhanalarynyň gatnaşmagyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi 
we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi  barada hasabat
Aýlyk

1.Kärhanalar we guramalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary


2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020
Forma   
№ 2-hmd
№ 2-maýa goýum formasyna
goşundy
“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat” AýlykDaşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)  2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma    № 1-şertnamaTürkmenistanyň çäklerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat AýlykTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary10.05.2020
Forma   № 9-dgEsasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabatAýlykGurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki  potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnüşine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statistika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary25.05.2020
Oba hojalygynyň statistikasy

Forma №

2-pagta

Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabatAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma 
 № 
1-owlak-guzy 
Dowarlardan owlak-guzy alnyşy barada hasabatIki hepdelikDaýhan birleşikleri, edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary we oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki kärhanalar Iki hepdelik14.05.2020
29.05.2020
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlarOba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabatAýlykObahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary29.05.2020
Forma № 6-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýjiAýlyk1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary29.05.2020
Forma № 12-suwaryşOba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabatAýlykEtrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary29.05.2020
Forma
№ 1-hyzmat (oba hojalygy)
Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary 2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary29.05.2020
Forma № 11-dökünOba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabatAýlyk«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary29.05.2020
Forma № 1-ohOba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatAýlykDaýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary29.05.2020
Forma 
 № 
1-owlak-guzy
Dowarlardan owlak-guzy alnyşy barada hasabatIki hepdelikDaýhan birleşikleri, edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary we oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki kärhanalar Iki hepdelikMartyň 1-den 
iýunyň 1-i aralygynda 
her aýyň 
14-ine we 29-yna
Forma № 7-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabatHepdelik1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
HepdelikHer hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3- ammarAzyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabatAýlykÖzünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler2020-nji ýylyň aprel aýy01.05.2020
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ätÄtiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabatAýlykEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 1-mmMinistrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 1- pgPensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabatAýlykTürkmenistаnyň Pensiýa gaznasy2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary03.05.2020
Forma 
№ 1-mýeb
Merkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabat ÇärýeklikMaliýe we ykdasydyýet  ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň    Baş maliýe we  ykdysadyýet  müdirlikleri2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary10.05.2020
Forma № 1-ýebÝerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlykWelaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary10.05.2020 çenli
Forma № 2-kmKärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabatAýlykHojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary20.05.2020
Forma 
№ 1-mýeb
Merkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabat ÇärýeklikMaliýe we ykdasydyýet  ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň    Baş maliýe we  ykdysadyýet  müdirlikleri2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary10.05.2020
Forma № 1-miMinistrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykMinistrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary21.05.2020
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuhÝol-ulag hadysalary barada hasabatAýlyk1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 1-awto“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabatAýlyk1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 10-demir“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk«Türkmendemirýollary» agentigi2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 10-howa ýol«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 10-isuIçerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 3-deňizÝük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabatAýlyk1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.
2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 11-turbUmumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatAýlykEdaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma №12-aragat-naşykAragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabatAýlyk1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 10-aragat-naşykÖýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabatAýlyk«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 1-üstaşyrÜstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary15.05.2020
Forma № 2- üstaşyrÜstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary15.05.2020
Forma № 3-üstaşyrDemir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlyk“Türkmendemirýollary” agentligi2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary15.05.2020
Forma № 65- isuUmumy peýdalanyş-daky içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik“Türkmendeňiz-derýayollary” agentligiň kärhanalary we guramalary2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary05.05.2020
Forma № 65-awtоUmumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik1.“Türkmenawto-ulaglary” agentligiň kärhanalary we guramalary.
2.“Türkmenawto-ulaglary” agentligi.
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020

(“Türkmenawtoulaglary” agentligi.)

Forma № 65- deňizDeňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik1. “Türkmendeňizderýayollary“ agentligiň kärhanalary tarapyndan.
2. “Türkmendeňizderýayollary”agentligi
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary10.05.2020 (“Türkmendeňizderýayollary”agentligi)
Forma № 61-awto1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary22.05.2020
Forma № 61-demir1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary22.05.2020
Forma № 61-howa1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary22.05.2020
Forma № 61-isu1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary22.05.2020
Forma № 61-deňiz1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary22.05.2020
Forma № 61-turbUmumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabatAýlykTurbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary22.05.2020
Forma № 65-aragatnaşykAragatnaşyk hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik

1.”Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.

2..“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,   ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i  “Türkmen hemrasy”

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020 (“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,  ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy)

Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçySyýahatçylara hyzmat etmek  barada hasabatAýlyk

1.Eýeçiligiň görnüşine garamazdan syýahatçylyk işini amala aşyrýan kärhanalar 

2.Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hasabat 

2020-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma
№ 1-e (elektrik energiýasy)
Elektrik energiýasynyň  eksport edilişi
barada hasabat
AýlykTürkmenistanyň Energetika ministrligi2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary15.05.2020
Forma
№ 1-g (tebigy gaz)
Tebigy gazyň eksport edilişi  barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary15.05.2020
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma 
№ 1-z (işe ýer-leşdiriliş)
Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatAýlykZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölümleri) 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary01.05.2020
Forma № 1-zZähmet barada hasabatAýlykDöwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (4-z döwlet statistik hasabat formany tabşyrýan hojalyk subýektlerinden başga) 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary10.05.2020 çenli
Forma № 1-z (monitoring)Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary10.05.2020 çenli
Forma № 1-z (jemleýji)Zähmet barada jemleýji hasabat AýlykМinistrlikler we pudak edaralary2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary18.05.2020 çenli
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma 
№ 1- söwda 
Haryt dolanyşygy we  haryt galyndylary  barada hasabat AýlykSöwda edýan  döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary
01.05.2020
Forma   
№ 1-söwda goşundy
 
Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat AýlykSöwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary
01.05.2020
Forma   
№ 3-birža 
Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat AýlykÇig mal we beýleki biržalar 2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary

01.05.2020

Forma   
 №  1-sse
Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabatAýlykSöwda-senagat edarasy2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary
01.05.2020
Forma    «A»Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blankaAýlykSöwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary
26.05.2020
Moral statistika
Forma № 1-aibArbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň
işi barada hasabat 
AýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020
Forma № 1-ribRaýat işleri  boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň  işi  barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2020-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020
Forma № 1-jibJenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabatAýlyk

 1.Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, şeýle hem beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalary we guramalary.

 2. Türkmenistanyň Energetika ministrligi 

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020 çenli
10.05.2020 çenli
(Türkmenistanyň Energetika ministrligi) 
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020 çenli
10.05.2020 çenli
(“Türkmengaz” döwlet konserni) 
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2020-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary05.05.2020 çenli
10.05.2020 çenli
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar) 
IÝUN AÝY
Formanyň belgisiFormanyň adyFormanyň döwürleýinligiKim tarapyndan tabşyrylýarHasabat döwriDöwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabatAýlyk1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.
3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.
5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
05.06.2020 (Senagat  önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)
Forma № 3-gbGeologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlyk«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-sgdsmMinistrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabatyAýlykTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma
 № 2-energo
Içerki sarp edijilere elektrik energiýasynyň goýberilişi 
barada hasabat
AýlykIçerki sarp edijilere elektrik energiýasyny goýberýän “Türkmenenergo” DEK-niň kärhanalary.2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma 
№ 2-gaz
Içerki sarp edijilere gazyň goýberilişi barada hasabatAýlykIçerki sarp edijilere gaz goýberýän gaz edaralary we gaz hojalyklary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma 
№ 2-suw geçiriji  
Içerki sarp edijilere suwuň goýberilişi barada hasabatAýlykHäkimlikleriň, ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolan-dyryş edaralarynyň balansynda durýan ilata, jemagat-durmuş we önümçilik zerur-lyklaryna merkezleşdi-rilen usulda suw goýberýän suw geçiriji we suw-lagym geçiriji ulgamynyň edaralary (kärhanalary).2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma
 № 2-lagym  
Lagym ulgamynyň
işleýşi  barada  hasabat 
AýlykÝaşaýyş jaýlaryndan, jemagat-durmuş, senagat, gurluşyk we beýleki kärhanalardan (edaralardan) merkez-leşdirilen usulda akdyrylýan hapa suwlaryň akdyrylma-gyny ýerine ýetirýän häkimlikleriniň, ähli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandy-ryş edaralarynyň, daýhan birleşikleriniň balansynda duran lagym, suw-lagym geçiriji kärhanalary (edaralary)2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma
№ 1-ön
Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşyAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary26.06.2020
Forma 
№ 3-ng (nebit)
Daşary ýurt kompaniýalary 
tarapyndan çykarylan nebitiň we gazyň bölünişi barada hasabat
Ýyllyk“Türkmennebit” döwlet konserni2019-njy ýyl15.06.2020 çenli
Forma 
№ 3-ng (gaz)
Daşary ýurt kompaniýalary 
tarapyndan çykarylan nebitiň we gazyň bölünişi barada hasabat 
Ýyllyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýyl15.06.2020 çenli
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnamaObalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.
2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.
2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary02.06.2020 (Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri)
03.06.2020 (maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)
Forma № 1- dgDurmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar


2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary 
 

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary03.06.2020(Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar),
05.06.2020 (Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary) 
Forma 2–maýa goýumEsasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabatAýlyk

 1. Kärhanalar we guramalar 

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary03.06.2020 (Kärhanalar we guramalar)
05.06.2020 (Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary) 
Forma № 1 -maýa goýumTürkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi barada hasabatAýlyk1.Kärhanalar we guramalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)
2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma № 2-hmd
№ 2-maýa goýum formasyna goşundy
“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”AýlykDaşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma № 1-şertnamaTürkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi2020-nji  ýylyň ýanwar-iýun aýlary10.06.2020
Forma № 9-dgEsasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabatAýlykGurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary25.06.2020
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagtaPagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabatAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlarOba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabatAýlykObahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary29.06.2020
Forma № 6-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýjiAýlyk1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary29.06.2020
Forma № 12-suwaryşOba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabatAýlykEtrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary29.06.2020
Forma № 11-dökünOba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabatAýlyk«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary29.06.2020
Forma № 1-ohOba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatAýlykDaýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary29.06.2020
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary30.06.2020
Forma № 2-şkhŞahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatÇärýeklikOba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary29.06.2020
Forma № 7-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky
tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat
2019-njy ýylyň 18-nji noýabryndaky
№ 126 buýrugy bilen tassyklanyldy
Hepdelik1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
HepdelikHer hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3-ammarAzyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabatAýlykÖzünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler2020-nji ýylyň maý aýy01.06.2020
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ätÄtiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabatAýlykEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-mmMinistrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1- pgPensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabatAýlykTürkmenistаnyň Pensiýa gaznasy2020-njy ýylyň ýanwar- maý aýlary03.06.2020
Forma № 1-ýebÝerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlykWelaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary20.06.2020
Forma № 2-kmKärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabatAýlykHojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary20.06.2020
Forma № 1-miMinistrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykMinistrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary21.06.2020
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuhÝol-ulag hadysalary barada hasabatAýlyk1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi
2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-awto“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabatAýlyk1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.
2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 10-demir“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk«Türkmendemirýollary» agentigi2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 10-howa ýol«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.
2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 10-isuIçerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 3-deňizÝük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabatAýlyk1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.
2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.
2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 11-turbUmumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatAýlykEdaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma №12-aragatnaşykAragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.


2.“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,  ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”,  ÝGPJ-i  “Türkmen hemrasy”

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 10-aragatnaşykÖýjükli aragatnaşygyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabatAýlyk«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-üstaşyrÜstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary15.06.2020
Forma № 2- üstaşyrÜstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary15.06.2020
Forma № 3-üstaşyrDemir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlyk“Türkmendemirýollary” agentligi2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary15.06.2020
Forma № 61-awto1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary22.06.2020
Forma № 61-demir1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary22.06.2020
Forma № 61-howa1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary22.06.2020
Forma № 61-isu1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary22.06.2020
Forma № 61-deňiz1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary22.06.2020
Forma № 61-turbUmumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabatAýlykTurbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary22.06.2020
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma
№2-syýahatçy
Syýahatçylara hyzmat etmek  barada hasabatAýlyk

1.Eýeçiligiň görnüşine garamazdan syýahatçylyk işini amala

aşyrýan kärhanalar 

2.Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hasabat 

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-e (elektrik energiýasy)Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Energetika ministrligi2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary15.06.2020
Forma № 1-g (tebigy gaz)Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary15.06.2020
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwdaHaryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabatAýlykSöwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-söwda goşundyBölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabatAýlykSöwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 3-biržaBirjanyň iş alyp baryşy barada hasabatAýlykÇig mal we beýleki biržalar2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-sseSöwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2AýlykSöwda-senagat edarasy2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma «A»Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blankaAýlykSöwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary26.06.2020
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýer-leşdiriliş)Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatAýlykZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary01.06.2020
Forma № 1-zZähmet barada hasabatAýlykDöwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary10.06.2020 çenli
Forma № 1-z (monitoring)Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary10.06.2020 çenli
Forma № 1-z (jemleýji)Zähmet barada jemleýji hasabat
2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandy
AýlykМinistrlikler we pudak edaralary2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary18.06.2020 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sportSport işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary2020-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary10.06.2020
Moral statistika
Forma № 1-aibArbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma № 1-ribRaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Forma № 1-jibJenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020
Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabatAýlyk1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020 çenli
10.06.2020 çenli
(Türkmenistanyň Energetika ministrligi)
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020 çenli
10.06.2020 çenli
(“Türkmengaz” döwlet konserni) 
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary05.06.2020 çenli
10.06.2020 çenli
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar) 
SENTÝABR AÝY
Formanyň belgisiFormanyň adyFormanyň döwürleýinligiKim tarapyndan tabşyrylýarHasabat döwriDöwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabatAýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

05.09.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ngDaşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 3-gbGeologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlyk«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-sgdsmMinistrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabatyAýlykTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-balykBalygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabatAýlykBalyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) .2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-önSenagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşyAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary26.09.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnamaObalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

02.09.2019

03.09.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dgDurmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

05.09.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýumEsasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabatAýlykKärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

05.09.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýumTürkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary05.09.2019

Forma № 2-hmd

№ 2-maýa goýum formasyna goşundy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”AýlykDaşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary05.10.2019
Forma № 1-şertnamaTürkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary10.10.2019
Forma № 9-dgEsasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabatAýlykGurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary25.10.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagtaPagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabatAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 2-şkhŞahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatÇärýeklikOba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary29.09.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlarOba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabatAýlykObahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary29.09.2019
Forma № 6-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýjiAýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary29.09.2019
Forma № 12- suwaryşOba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabatAýlykEtrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary29.09.2019
Forma № 11-dökünOba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabatAýlyk«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary29.09.2019
Forma № 1-ohOba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatAýlykDaýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary29.09.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary30.09.2019
Forma № 7-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabatHepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Her hepdäniň anna güni ýagdaýynaHer hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3- ammarAzyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabatAýlykÖzünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler2019-njy ýylyň awgust aýy01.09.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ätÄtiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabatAýlykEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019 çenli
Forma № 1-mmMinistrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1- pgPensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabatAýlykTürkmenistаnyň Pensiýa gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary03.09.2019
Forma № 1-ýebÝerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlykWelaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary20.09.2019
Forma № 2-kmKärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabatAýlykHojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary20.09.2019
Forma № 1-miMinistrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykMinistrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary21.09.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuhÝol-ulag hadysalary barada hasabatAýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-awto“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabatAýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 10-demir“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk«Türkmendemirýollary» agentigi2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 10-howa ýol«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 10-isuIçerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 3-deňizÝük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabatAýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 11-turbUmumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatAýlykEdaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma №12-aragat-naşykAragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 10-aragatnaşykÖýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabatAýlyk«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-üstaşyrÜstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary15.09.2019
Forma № 2- üstaşyrÜstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary15.09.2019
Forma № 3-üstaşyrDemir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlyk“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary15.09.2019
Forma № 61-awto1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary22.09.2019
Forma № 61-demir1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary22.09.2019
Forma № 61- howa1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary22.09.2019
Forma № 61-isu1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary22.09.2019
Forma № 61-deňiz1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary22.09.2019
Forma № 61-turbUmumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabatAýlykTurbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary22.09.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy)Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Energetika ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary15.09.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz)Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary15.09.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwdaHaryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabatAýlykSöwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-söwda goşundyBölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabatAýlykSöwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 3-biržaBirjanyň iş alyp baryşy barada hasabatAýlykÇig mal we beýleki biržalar2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-sseSöwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2AýlykSöwda-senagat edarasy2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma «A»Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blankaAýlykSöwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary26.09.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatAýlykZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
Forma № 1-zZähmet barada hasabatAýlykDöwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary10.09.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring)Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary10.09.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji)Zähmet barada jemleýji hasabat 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandyAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary18.09.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleriAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary18.09.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sportSport işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary10.09.2019 çenli
Bilimiň statistikasy
Forma № 1-mekOrta mekdebiň hasabatyÝyllykTürkmenistanyň Bilim ministrliginiň we beýleki ministrlikleriň mekdepleri2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna07.09.2019
Forma №1a-mekUmumy görnüşdäki okuw-terbiýeçilik toplumy barada hasabatÝyllykUmumy görnüşdäki okuw-terbiýeçilik toplumlar2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna07.09.2019
Forma №1b-mekÝörite bilim edaranyň hasabatyÝyllykÝörite bilim edaralary2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna07.09.2019
Forma №1-çsmÇeperçilik we sungat mekdepleriniň işi barada hasabatÝyllykMedeniýet ministrliginiň we pudak edaralarynyň tabynlygyndaky mekdepler (çeperçilik we sungat mekdep)2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna10.09.2019
Forma № 3-mekOrta mekdepleriň jemleýji hasabatyÝyllyk1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

20.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

Moral statistika
Forma № 1-aibArbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary05.09.2019
Forma № 1-ribRaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary05.09.2019
Forma № 1-jibJenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary05.09.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabatAýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019 çenli

10.09.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019 çenli

10.09.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019 çenli

10.09.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýsKöpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabatAýlykMyhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary10.09.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hhTürkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary01.09.2019
OKTÝABR AÝY
Formanyň belgisiFormanyň adyFormanyň döwürleýinligiKim tarapyndan tabşyrylýarHasabat döwriDöwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabatAýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

01.10.2019

05.10.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ngDaşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 3-gbGeologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlyk«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-sgdsmMinistrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabatyAýlykTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-balykBalygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabatAýlykBalyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) .2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 2 gbGeologiýa-barlag işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabatÇärýeklik

1.Toparlar (ekspedi-siýalar), nebit-gaz çykaryjy dolandyryş edaralar, burawlaýyş işleriniň müdirlikleri, kärhanalar, birleşikler

2. Ministrikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

02.10.2019

10.10.2019

(ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № K-3Döwlete dahylsyz sektoryň senagat kärhanalarynyň harytlarynyň, işleriniň we hyzmatlarynyň öndürilişi we iberilişi barada hasabatÇärýeklik

1.Beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçilikli;

2. Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçilikli, senagat önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürýän kärhanalar

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma № 1-htHususy telekeçiler tarapyndan senagat önümleriniň öndürilişi barada hasabatÇärýeklikSenagat önümlerini öndürýän hususy telekeçiler (ýuridiki şahslary döretmezden fiziki şahslar)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 1-önSenagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşyAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary26.10.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma

№1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

02.10.2019

03.10.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1-şýjgHususy ýaşaýyş jaýlarynyň herekete girizilmegi barada hasabatÇärýeklikŞäherleriň, etraplaryň häkimlikleri we geňeşlikler (şäher we oba ýerlerde)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary03.10.2019
Forma № 1- dgKuwwatlyklaryň, obýektleriň herekete girizilişi we potrat-çylyk işleriniň ýerine ýetirilşi barada hasabatÇärýeklik

1.Potratçy guramalar, abatlaýyş-gurluşyk guramalary, etrap alyjylar jemgyýetle-riniň gurluşyk guramalary

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

03.10.2019

05.10.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 2-dg (gurluşyk)Önümçilik maksatly obýektleriň gurluşygy barada hasabatÇärýeklik

1.Gurujylar

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary03.10.2019
Forma № 1- dgDurmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

03.10.2019

05.10.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýumEsasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabatÇärýeklikDöwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar) Hususy eýeçiligin-däki jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň), kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligin-däki kärhanalar (guramalar), Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralar

2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary

2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

2018-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary

03.10.2019 çenli

(Döwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar))

05.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralary)

10.10.2019 çenli

(ykdasadyýetiň döwlete dahylsyz bölegi)

Forma 2–maýa goýumEsasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabatAýlykKärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

03.10.2019

05.10.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýumTürkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.10.2019
Forma № 2-hmd № 2-maýa goýum formasyna goşundy“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”AýlykDaşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.10.2019
Forma № 1-şertnamaTürkmenistanyň çäklerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Forma № 1-maýa goýumTürkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň We daşary ýurt kärhanalarynyň gatnaşmagyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi We daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi barada hasabatÇärýeklikHususy eýeçiligindäki kärhanalar, jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň) eýeçiligindäki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gat-naşmagyndaky gatyşyk eýeçili-gindäki kärhanalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary),2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019 çenli
Forma № 9-dgEsasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabatAýlykGurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary25.10.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 1-meýilnamaEtrap (şäher) häkimlikleriniň iş meýilnamasynyň oba hojalygyna degişli böleginiň ýerine ýeti-rilişi barada hasabatÇärýeklikEtrap (şäher) häkimlikleri2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 2-pagtaPagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabatAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 2 - bagy-bossanBaglaryň tutýan meýdany, düýp sany we olaryň ýagdaýy barada hasabatÇärýeklikMinistrlikler, pudak-laýyn dolandyryş edaralary, banklar, jemgyýetçilik guramalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, harby we hukuk goraýjy edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019 çenli
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlarOba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabatAýlykObahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary29.10.2019
Forma № 6-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýjiAýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary29.10.2019
Forma № 12-suwaryşOba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabatAýlykEtrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary29.10.2019
Forma № 11-dökünOba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabatAýlyk«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary29.10.2019
Forma № 1-ohOba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatAýlykDaýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary29.10.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary31.10.2019
Forma № 7-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabatHepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

HepdelikHer hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma №1-hususylaşdyrmaDöwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy-nyň we döwletiň garamagyndan aýrylmagynyň netijeleri barada jemleýji hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak müdirligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-kärende (döwlet emlägi)Döwlet emläginiň kärendesi baradaky jemleýji hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak müdirligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 3-ammarAzyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabatAýlykÖzünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma№ 1-söwda (ulag)Döwlet kärhanalarynyň, guramalarynyň we edaralarynyň ulag serişdelerini ýerleşdirişi barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşigi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ätÄtiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabatAýlykEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019 çenli
Forma № 1-mmMinistrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1- pgPensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabatAýlykTürkmenistаnyň Pensiýa gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary03.10.2019
Forma № 2-ätÄtiýaçlandyryşyň we gaýtadan ätiýaçlandy-ryşyň görnüşleri boýunça baglaşylan, hereket edýän şertnamalar we ätiýaçlandyryş tölegleri barada hasabatÇärýeklikEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019 çenli
Forma № 2-gkGymmatly kagyzlarynyň goýberilişi, ýerleşdirilişi we dolanyşygy barada hasabatÇärýeklikGymmatly kagyzlary goýberýän ähli emitentler2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019
Forma № 1-ýebÝerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlykWelaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019
Forma № 2-kmKärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabatAýlykHojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019
Forma № 3-mýs (Aşgabat ş.)Aşgabat şäher häkimligiň maksat-laýyn ýörite serişdeleri barada hasabatÇärýeklikAşgabat ş. häkimligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma № 1-gazna (Altyn asyr)Türkmenistanyň altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmeginiň döwlet gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma № 1-mýs (saglygy goraýyş)Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabatÇärýeklikSaglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma № 1-dgsTürkmenistanyň durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we ulanylmagy barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma № 2-mýs (oba hojalyk)Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma №1-gdiGözegçilik-derňew işi barada hasabatÇärýeklikMinistrlikler, pudak edaralary, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019 çenli
Forma № 5-mýs (sport)Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma № 1-miMinistrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykMinistrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary21.10.2019
Forma № 1-kmKärhananyň (guramanyň) işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatÇärýeklik

1.Eýeçiligiň gürnüşine garamazdan, hojalyk hasaplaşygynda duran we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan kärhanalar, (maliýe we býujet guramalaryny goşmazdan)

2. Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Işini Uglewodorod baýlyklar hakynda amala aşyrylýan kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

25.10.2019 çenli

Maliýe hasabatllylygyň bellenen möhletinde (Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Işini Uglewodorod baýlyklar hakynda amala aşyrylýan kärhanalar)

Forma № 1-tbiTäjirçilik banklaryň işleri barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Merkezi banky2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary30.10.2019
Forma № 1-bgçBanklaryň girdejileri we çykdajylary barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Merkezi banky2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary30.10.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuhÝol-ulag hadysalary barada hasabatAýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-awto“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabatAýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 10-demir“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk«Türkmendemirýollary» agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 10-howa ýol«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 10-isuIçerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 3-deňizÝük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabatAýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 11-turbUmumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatAýlykEdaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma №12-aragatnaşykAragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 10-aragatnaşykÖýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabatAýlyk«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 2-awtoUmumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabatÇärýeklik

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.”Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary43741
Forma № 2-howaHowa gämileriniň toplumynyň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabatÇärýeklik

1.“Türkmenhowa-ýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary43741
Forma № 2-deňizDeňiz ulaglarynyň hereket edýän düzüminiň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabatÇärýeklik

1.Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary43741
Forma № 2-isuIçerki suw ulaglary boýunça bar bolan derýa we köl gämileri, başga suwda ýüzýän serişdeleri we gämi gatnawly ýollarynyň uzynlygy barada hasabatÇärýeklikBalansynda gämiler we başga suwda ýüzýän serişdeleri bar bolan edaralar we kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary43741
Forma № 13-aragatnaşyk (hil)Aragatnaşyk kärhanalarynyň Işleriniň hili we aragatnaşyk serişdeleri barada hasabatÇärýeklik

1. “Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher- telefon ulgamy”

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

04.10.2019

0.10.2019

(“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher- telefon ulgamy” )

Forma № 2-demirDemir ýol ulaglarynyň hereket edýän düzümi, olaryň tehniki ýagdaýy we ulanyşdaky demir ýollarynyň uzynlygy barada hasabatÇärýeklik“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary07.10.2019
Forma № 11-aragatnaşykNatural görnüşinde ýerine ýetirilen aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik

1.“Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.

2.”Türkmenaragatnaşyk” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary08.10.2019 18.10.2019 (”Türkmenaragatnaşyk” agentligi)
Forma № 1-üstaşyrÜstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 2- üstaşyrÜstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 4-ýuhDemir ýolda ýol -ulag hadysalary barada hasabatÇärýeklik“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 3-üstaşyrDemir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlyk“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 10-deňizDeňiz ulagynyň işi barada hasabatÇärýeklik“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 65- isuUmumy peýdalanyş-daky içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik“Türkmendeňiz-derýayollary” agentligiň kärhanalary we guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary18.10.2019
Forma № 65-awtоUmumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik1.“Türkmenawto-ulaglary” agentligiň kärhanalary we guramalary . 2.“Türkmenawto-ulaglary” agentligi.2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019
Forma № 1-awto-AAwtomobil ulaglarynyň işi barada hasabatÇärýeklikHususy eýeçilikdäki, jemgyýetçilik birle-şikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşik-leriň eýeçiligi, gatyşyk( birleşdiri- len) eýeçiligi, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligi bolan kärhanalar (guramalar)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019 çenli
Forma № 65- deňizDeňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik

1. “Türkmendeňizderýayollary“ agentligiň kärhanalary tarapyndan.

2. “Türkmendeňizderýayollary”agentligi

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019
Forma № 61-awto1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary22.10.2019
Forma № 61-demir1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary22.10.2019
Forma № 61- howa1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary22.10.2019
Forma № 61-isu1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary22.10.2019
Forma № 61-deňiz1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary22.10.2019
Forma № 61-turbUmumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabatAýlykTurbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary22.10.2019
Forma № 65-aragatnaşykAragatnaşyk hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik

1.”Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary25.10.2019
Innowasiýalaryň statistikasy
Forma № 1-stMaglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylyşy barada hasabatÇärýeklikMinistrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary27.10.2019 çenli
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-ätiýaçHalkara ätiýaçlandy-ryş işleri we gaýtadan ätiýaçlandyryş barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Forma № 1-syýahatçySyýahatçylara hyzmat etmek barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy)Elektrik energiýasy-nyň eksport edilişi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Energetika ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz)Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Forma № 1-ulagHalkara ulag hyzmatlary barada hasabatÇärýeklikMinistrlikler, pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1-söwdaHaryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabatAýlykSöwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-söwda goşundyBölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabatAýlykSöwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 3-biržaBirjanyň iş alyp baryşy barada hasabatAýlykÇig mal we beýleki biržalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-sseSöwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2AýlykSöwda-senagat edarasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 1-biržaBiržanyň iş alyp baryşy barada hasabatÇärýeklikHaryt-çig mal biržalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Forma № 1-söwda-AHaryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabatÇärýeklikHususy eýeçilikdäki, jemgyýetçilik birle-şikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligi, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligi, beýliki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi we Türkmenistan bilen bilelikdä-ki we daşary ýurtlaryň gatnaşyk eýeçiligi bolan kärhanalar (guranamalar)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary20.10.2019 çenli
№ 2-söwdaSöwda işi barada hasabatÇärýeklikIlata harytlaryň satmagyny amala aşyrýan döwlet kärhanalar we guramalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary25.10.2019 çenli
Forma № 1-hyzmatIlata tölegli hyzmatalryň edilişi barada hasabatÇärýeklikEýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalar we guramalar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary25.10.2019 çenli
Forma «A»Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blankaAýlykSöwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary26.10.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatAýlykZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Forma № 2-z (işe ýerleşdiriliş)Daşary ýurt raýatla-rynyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma № 1-MÄMeýletin saglygy goraýyş ätiýaçlan-dyryşy barada hasabatÇärýeklik

1. Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta teleke-çilik subýektlerin-den, hususy eýeçilik-däki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar).

2. Ministrlikler we pudak edaralary.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.10.2019 çenli

20.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1-zZähmet barada hasabatAýlykDöwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring)Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatÇärýeklikZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölümleri), eýeçiligiň görnüşine garamazdan ilaty işe ýerleşdiriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary12.10.2019 çenli
Forma № 4-zZähmet barada hasabatÇärýeklikHususy eýeçiligindäki, jemgyýetçilik birleşikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligindäki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligindäki kärhanalar (guramalar)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji)Zähmet barada jemleýji hasabatAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary18.10.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleriAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary18.10.2019 çenli
Daş töweregi goramagyň statistikasy
Forma №1-thMedeni tokaý işleriniň geçirilişi barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň we medeni tokaý işlerini alyp barýan kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.10.2019
Forma №3-thTokaýa ideg etmek we arassalamak üçin geçirilen çapgy işleri barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň we medeni tokaý işlerini alyp barýan kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1–btKöpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş işi barada hasabatÇärýeklikMinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar, ş.Aşgabat we welaýatlaryň häkimlikleri, sport federasiýalary.2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma №2-sportSport işi barada hasabat TürkmenistanyňÇärýeklikMinistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar, ş.Aşgabat we welaýatlaryň häkimlikler, sport federasiýalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma №1-sportSport işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Bilimiň statistikasy
Forma № 1-ohomÖrta hünär okuw mekdebiniň hasabatyÝyllykOrta hünär okuw mekdepleri2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna05.10.2019
Forma № 2-ýomÝokary okuw mekdebiniň hasabatyÝyllykÝokary okuw mekdepleri2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna05.10.2019
Forma № 3-mekOrta mekdepleriň jemleýji hasabatyÝyllyk1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri 2. Welaýat baş bilim müdirligi 3. Türkmenistanyň Bilim ministrligi2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna05.10.2019 (Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)
Forma №2-dýoDaşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okaýan talyplar barada hasabatÝyllyk

1. Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ugradýan ministrlikleri we pudak laýyn dolandyryş edaralary

2.Türkmenistanyň Bilim ministrligi jemleýji hasabaty

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

05.10.2019

(Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ugradýan ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 2-mekOrta mekdepleriň maddy binýady barada jemleýji hasabatÝyllyk

1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri

2.Welaýatlaryň baş bilim müdirligi

3. Türkmenistanyň Bilim ministrligi

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

10.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

15.10.2019

(Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)

Forma № 4-mekOrta mekdepleriň mugallymlarynyň sany we düzümi barada jemleýji hasabatyÝyllyk

1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri

2. Welaýat baş bilim müdirligi

3.Türkmenistanyň Bilim ministrligi

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

10.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

15.10.2019

(Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)

Forma №5-mekOrta mekdepleriň okadylyş diline görä bölünişi barada jemleýji hasabatÝyllyk

1.Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri.

2.Welaýatlaryň baş bilim müdirligi.

3.Türkmenistanyň Bilim ministrligi

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

10.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

15.10.2019

(Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)

Saglygy goraýşyň statistikasy
Forma № 6-saglykGanyň adamyň immunoýetmezçiliginiň wirusyna (AIW) geçirilen barlaglarynyň netijeleri barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
Moral statistikasy
Forma № 1-aibArbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.10.2019
Forma № 1-ribRaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.10.2019
Forma № 1-jibJenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.10.2019
Durmuş goraglylygynyň statistikasy
Forma № 5-durmuş goraglylygyÝalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş hyzmatyny etmek barada hasabat,ÇärýeklikTürkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Forma № 1-durmuş goraglylygyPensionerleriň sany we olara bellenilen aýlyk pensiýalaryň möçberi barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Pensiýa gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Forma № 2-durmuş goraglylygyDöwlet kömek pullaryny alýanlaryň sany we olara bir aýda bellenilen kömek pullarynyň möçberi barada hasabatÇärýeklikTürkmenistanyň Pensiýa gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabatAýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

05.10.2019 çenli

10.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

05.10.2019 çenli

10.10.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary). 2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

05.10.2019 çenli

10.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýsKöpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabatAýlykMyhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.10.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hhTürkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary01.10.2019
Ilaty hasaba alyşyň statistikasy
Forma № 1-dmDaşary migrasiýa barada hasabat 2014-nji ýylyň 23-nji oktýabryndaky № 63 buýrugy bilen tassyklanyldyÇärýeklikTürkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary15.10.2019
NOÝABR AÝY
Formanyň belgisiFormanyň adyFormanyň döwürleýinligiKim tarapyndan tabşyrylýarHasabat döwriDöwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabatAýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar. 5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

01.11.2019

05.11.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ngDaşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 3-gbGeologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlyk«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-sgdsmMinistrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabatyAýlykTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-balykBalygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabatAýlykBalyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) .2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-önSenagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşyAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary26.11.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnamaObalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

02.11.2019

03.11.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dgDurmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

03.11.2019

05.11.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýumEsasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabatAýlykKärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

03.11.2019

05.11.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1-maýa goýumTürkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary05.11.2019
Forma № 2-hmd № 2-maýa goýum formasyna goşundy“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleş-dirilýän maýa goýum-lar barada hasabat”AýlykDaşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary05.11.2019
Forma № 1-şertnamaTürkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary10.11.2019
Forma № 9-dgEsasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabatAýlykGurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary25.11.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagtaPagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabatAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlarOba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabatAýlykObahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary29.11.2019
Forma № 6-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýjiAýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary29.11.2019
Forma № 12- suwaryşOba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabatAýlykEtrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary29.11.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary29.11.2019
Forma № 11-dökünOba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabatAýlyk«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary29.11.2019
Forma № 1-ohOba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatAýlykDaýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary29.11.2019
Forma № 7-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabatHepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

HepdelikHer hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3- ammarAzyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabatAýlykÖzünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler2019-njy ýylyň oktýabr aýy01.11.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ätÄtiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabatAýlykEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019 çenli
Forma № 1-mmMinistrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1- pgPensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabatAýlykTürkmenistаnyň Pensiýa gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary03.11.2019
Forma № 1-mýebMerkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabatÇärýeklikMaliýe we ykdasydyýet ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary10.11.2019
Forma № 1-ýebÝerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlykWelaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary20.11.2019
Forma № 2-kmKärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabatAýlykHojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan döwlet kärhanalary, guramalary (banklary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary20.11.2019
Forma № 1-miMinistrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykMinistrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary21.11.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuhÝol-ulag hadysalary barada hasabatAýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-awto“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabatAýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 10-demir“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk«Türkmendemirýollary» agentigi2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 10-howa ýol«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 10-isuIçerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 3-deňizÝük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabatAýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 11-turbUmumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatAýlykEdaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma №12-aragat-naşykAragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat 2019-njy ýylyňAýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 10-aragatnaşykÖýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabatAýlyk«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 65-demirUmumy peýdalanyşdaky demir ýol ulagynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary05.11.2019
Forma № 65-awtоUmumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik“Türkmenawtoulaglary” agentligi.2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.11.2019

(“Türkmenawtoulaglary” agentligi.)

Forma № 65- deňizDeňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik“Türkmendeňizderýayollary”agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.11.2019

(“Türkmendeňizderýayollary”agentligi)

Forma № 65-aragatnaşykAragatnaşyk hyzmatlary barada hasabatÇärýeklik“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.11.2019

(“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy)

Forma № 1-üstaşyrÜstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary15.11.2019
Forma № 2- üstaşyrÜstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary15.11.2019
Forma № 3-üstaşyrDemir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlyk“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary15.11.2019
Forma № 61-awto1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary22.11.2019
Forma № 61-demir1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary22.11.2019
Forma № 61- howa1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary22.11.2019
Forma № 61-isu1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary22.11.2019
Forma № 61-deňiz1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary22.11.2019
Forma № 61-turbUmumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabatAýlykTurbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary22.11.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy)Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Energetika ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary15.11.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz)Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary15.11.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwdaHaryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabatAýlykSöwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-söwda goşundyBölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabatAýlykSöwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 3-biržaBirjanyň iş alyp baryşy barada hasabatAýlykÇig mal we beýleki biržalar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-sseSöwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabatAýlykSöwda-senagat edarasy2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma «A»Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blankaAýlykSöwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary26.11.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýer-leşdiriliş)Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatAýlykZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
Forma № 1-zZähmet barada hasabatAýlykDöwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary10.11.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring)Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary10.11.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji)Zähmet barada jemleýji hasabatAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary18.11.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleriAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary18.11.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sportSport işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary10.11.2019 çenli
Bilimiň statistikasy
Forma № 2-mekOrta mekdepleriň maddy binýady barada jemleýji hasabatÝyllykTürkmenistanyň Bilim ministrligi2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma № 3-mekOrta mekdepleriň jemleýji hasabatyÝyllykTürkmenistanyň Bilim ministrligi2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma №5-mekOrta mekdepleriň okadylyş diline görä bölünişi barada jemleýji hasabatÝyllykTürkmenistanyň Bilim ministrligi2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma №2-dýoDaşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okaýan talyplar barada hasabatÝyllykTürkmenistanyň Bilim ministrligi2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma № 4-mekOrta mekdepleriň mugallymlarynyň sany we düzümi barada jemleýji hasabatyÝyllykTürkmenistanyň Bilim ministrligi2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

06.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi

Moral statistikasy
Forma № 1-aibArbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary05.11.2019
Forma № 1-ribRaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary05.11.2019
Forma № 1-jibJenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary05.11.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, şeýle hem beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

05.11.2019 çenli

10.11.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

05.11.2019 çenli

10.11.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

05.11.2019 çenli

10.11.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýsKöpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabatAýlykMyhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary10.11.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hhTürkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary01.11.2019
DEKABR AÝY
Formanyň belgisiFormanyň adyFormanyň döwürleýinligiKim tarapyndan tabşyrylýarHasabat döwriDöwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabatAýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

01.12.2019

05.12.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ngDaşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 3-gbGeologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabatAýlyk«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-sgdsmMinistrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabatyAýlykTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-balykBalygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabatAýlykBalyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) .2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-önSenagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşyAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary26.12.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnamaObalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

02.12.2019

03.12.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dgDurmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

03.12.2019

05.12.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýumEsasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabatAýlykKärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

03.12.2019

05.12.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýumTürkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary05.12.2019
Forma № 2-hmd № 2-maýa goýum formasyna goşundy“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”AýlykDaşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary05.12.2019
Forma № 1-şertnamaTürkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary10.12.2019
Forma № 9-dgEsasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabatAýlykGurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary25.12.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagtaPagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabatAýlykEýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 2-şkhŞahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatÇärýeklikOba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary29.12.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlarOba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabatAýlykObahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary29.12.2019
Forma № 6-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýjiAýlyk1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary. 2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary29.12.2019
Forma № 12- suwaryşOba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabatAýlykEtrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary29.12.2019
Forma № 11-dökünOba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabatAýlyk«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary29.12.2019
Forma № 1-ohOba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabatAýlykDaýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary29.12.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary31.12.2019
Forma № 7-mehOba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabatHepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

HepdelikHer hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3-ammarAzyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabatAýlykÖzünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler2019-njy ýylyň noýabr aýy01.12.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ätÄtiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabatAýlykEýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019 çenli
Forma № 1-mmMinistrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1- pgPensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabatAýlykTürkmenistаnyň Pensiýa gaznasy2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary03.12.2019
Forma № 1-ýebÝerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabatAýlykWelaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary20.12.2019
Forma № 2-kmKärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabatAýlykHojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary20.12.2019
Forma № 1-miMinistrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabatAýlykMinistrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary21.12.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuhÝol-ulag hadysalary barada hasabatAýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-awto“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabatAýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 10-demir“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk«Türkmendemirýollary» agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 10-howa ýol«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 10-isuIçerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 3-deňizÝük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabatAýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 11-turbUmumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabatAýlykEdaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma №12-aragatnaşykAragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabatAýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 10-aragatnaşykÖýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabatAýlyk«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-üstaşyrÜstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary15.12.2019
Forma № 2- üstaşyrÜstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary15.12.2019
Forma № 3-üstaşyrDemir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabatAýlyk“Türkmendemirýollary” agentligi2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary15.12.2019
Forma № 61-awto1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary22.12.2019
Forma № 61-demir1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary22.12.2019
Forma № 61- howa1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary22.12.2019
Forma № 61-isu1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary22.12.2019
Forma № 61-deňiz1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabatAýlyk“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary22.12.2019
Forma № 61-turbUmumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabatAýlykTurbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary22.12.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy)Elektrik energiýasy-nyň eksport edilişi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Energetika ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary15.12.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz)Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabatAýlyk“Türkmengaz” döwlet konserni2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary15.12.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwdaHaryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabatAýlykSöwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-söwda goşundyBölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabatAýlykSöwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 3-biržaBirjanyň iş alyp baryşy barada hasabatAýlykÇig mal we beýleki biržalar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-sseSöwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2AýlykSöwda-senagat edarasy2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma «A»Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blankaAýlykSöwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary26.12.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş)Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabatAýlykZähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölümleri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary01.12.2019
Forma № 1-zZähmet barada hasabatAýlykDöwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary10.12.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring)Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabatAýlykMinistrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary10.12.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji)Zähmet barada jemleýji hasabat 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandyAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary18.12.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleriAýlykМinistrlikler we pudak edaralary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary18.12.2019 çenli
Forma № 1-z (IH)Hasaplanan iş hakynyň möçberi boýunça işgärleriň sanynyň esasy toparlaryň bölünişi we hünär toparlary barada hasabatBir wagtlaýynDöwlet eýeçiligine degişli edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolan-dyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşa-ry ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektle-rinden, hususy eýeçi-likdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)2019-njy ýylyň noýabr aýy boýunça20.12.2019 çenli
Daş töweregi goramagyň statistikasy
Forma № 1-howaHowa giňişligini goramak barada hasabatÝyllykHowa giňişligini hapalaýan stasionar çeşmeleri bar bolan önümçilik birleşikleri, kärhanalar, guramalar we edaralar2019-njy ýyl05.12.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sportSport işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary10.12.2019 çenli
Moral statistikasy
Forma № 1-aibArbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary05.12.2019
Forma № 1-ribRaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary05.12.2019
Forma № 1-jibJenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Ýokary kazyýeti2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary05.12.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabatAýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

05.12.2019 çenli

10.12.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

05.12.2019 çenli

10.12.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabatAýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

05.12.2019 çenli

10.12.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýsKöpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabatAýlykMyhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary10.12.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hhTürkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabatAýlykTürkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

01.12.2019

                      

                                                                                     Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy

Forma № 1-hh

Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat

      Aýlyk

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi

2019-njy   ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

       01.12.2019