Respondentiň senenamasy
MAY AÝY

Formanyň belgisi

Formanyň ady

Formanyň döwürleýinligi

Kim tarapyndan tabşyrylýar

Hasabat döwri

Döwlet statistik

hasabatlylygyň

formalarynyň tabşyrylmaly

möhleti

Senagatyň statistikasy

Forma №

K-1

Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat

Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.
3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.  
5.Senagat  önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020
05.05.2020

(Senagat  önümlerini

(işlerini, hyzmatlaryny)

öndürýän döwlete

dahylsyz kärhanalar)

Forma 
№ 3-gb

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat

Aýlyk

«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma 
№ 1-sgdsm

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma
 № 2-energo

Içerki sarp edijilere elektrik energiýasynyň goýberilişi 
barada hasabat

Aýlyk

Içerki sarp edijilere elektrik energiýasyny goýberýän “Türkmenenergo” DEK-niň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma 
№ 2-gaz

Içerki sarp edijilere gazyň goýberilişi barada hasabat

Aýlyk

Içerki sarp edijilere gaz goýberýän gaz edaralary we gaz hojalyklary

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma 
№ 2-suw geçiriji

Içerki sarp edijilere suwuň goýberilişi barada hasabat

Aýlyk

Häkimlikleriň, ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolan-dyryş edaralarynyň balansynda durýan ilata, jemagat-durmuş we önümçilik zerur-lyklaryna merkezleşdi-rilen usulda suw goýberýän suw geçiriji we suw-lagym geçiriji ulgamynyň edaralary (kärhanalary).

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma
 № 2-lagym

Lagym ulgamynyň
işleýşi  barada  hasabat

Aýlyk

Ýaşaýyş jaýlaryndan, jemagat-durmuş, senagat, gurluşyk we beýleki kärhanalardan (edaralardan) merkez-leşdirilen usulda akdyrylýan hapa suwlaryň akdyrylma-gyny ýerine ýetirýän häkimlikleriniň, ähli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandy-ryş edaralarynyň, daýhan birleşikleriniň balansynda duran lagym, suw-lagym geçiriji kärhanalary (edaralary)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

 

 

 

 

 

 

Forma
№ 1-ön

Senagat önümleri öndürijileriň nyrhlarynyň bellige alnyşy

Aýlyk

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

26.05.2020

Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma №

1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.
2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

02.05.2020

(Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri)


03.05.2020

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma  № 1- dg

Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

1. Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar


2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary 

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

03.05.2020

(Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar),
05.05.2020

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma  
2–maýa goýum

Esasy serişdeleriň işe girizilişi  we esasy serişdelere  maýa goýumlar barada hasabat

Aýlyk

1. Kärhanalar we guramalar

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

03.05.2020

(Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar),
05.05.2020

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma  
№ 1 -maýa goýum

Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň 
we daşary ýurt kärhanalarynyň gatnaşmagyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi 
we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi  barada hasabat

Aýlyk

1.Kärhanalar we guramalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary


2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma   
№ 2-hmd
№ 2-maýa goýum formasyna
goşundy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”

Aýlyk

Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma    № 1-şertnama

Türkmenistanyň çäklerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

10.05.2020

Forma   № 9-dg

Esasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat

Aýlyk

Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki  potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnüşine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statistika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

25.05.2020

Oba hojalygynyň statistikasy

Forma №

2-pagta

Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat

Aýlyk

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma 
 № 
1-owlak-guzy

Dowarlardan owlak-guzy alnyşy barada hasabat

Iki hepdelik

Daýhan birleşikleri, edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary we oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki kärhanalar

Iki hepdelik

14.05.2020
29.05.2020

Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar

Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat

Aýlyk

Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

29.05.2020

Forma № 6-meh

Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji

Aýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

29.05.2020

Forma № 12-suwaryş

Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat

Aýlyk

Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

29.05.2020

Forma
№ 1-hyzmat (oba hojalygy)

Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

29.05.2020

Forma № 11-dökün

Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat

Aýlyk

«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

29.05.2020

Forma № 1-oh

Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat

Aýlyk

Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

29.05.2020

Forma 
 № 
1-owlak-guzy

Dowarlardan owlak-guzy alnyşy barada hasabat

Iki hepdelik

Daýhan birleşikleri, edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary we oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki kärhanalar

Iki hepdelik

Martyň 1-den 
iýunyň 1-i aralygynda 
her aýyň 
14-ine we 29-yna

Forma № 7-meh

Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat

Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Hepdelik

Her hepdäniň anna güni

Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy

Forma № 3- ammar

Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat

Aýlyk

Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler

2020-nji ýylyň aprel aýy

01.05.2020

Maliýanyň statistikasy

Forma № 1-ät

Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat

Aýlyk

Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 1-mm

Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 1- pg

Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

03.05.2020

Forma 
№ 1-mýeb

Merkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabat

Çärýeklik

Maliýe we ykdasydyýet  ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň    Baş maliýe we  ykdysadyýet  müdirlikleri

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020

Forma № 1-ýeb

Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

10.05.2020 çenli

Forma № 2-km

Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat

Aýlyk

Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

20.05.2020

Forma 
№ 1-mýeb

Merkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabat

Çärýeklik

Maliýe we ykdasydyýet  ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň    Baş maliýe we  ykdysadyýet  müdirlikleri

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020

Forma № 1-mi

Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

21.05.2020

Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy

Forma №1-ýuh

Ýol-ulag hadysalary barada hasabat

Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 1-awto

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat

Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 10-demir

“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

«Türkmendemirýollary» agentigi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 10-howa ýol

«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 10-isu

Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 3-deňiz

Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat

Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.
2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 11-turb

Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma №12-aragat-naşyk

Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat

Aýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 10-aragat-naşyk

Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 1-üstaşyr

Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

15.05.2020

Forma № 2- üstaşyr

Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

15.05.2020

Forma № 3-üstaşyr

Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendemirýollary” agentligi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

15.05.2020

Forma № 65- isu

Umumy peýdalanyş-daky içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat

Çärýeklik

“Türkmendeňiz-derýayollary” agentligiň kärhanalary we guramalary

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

05.05.2020

Forma № 65-awtо

Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat

Çärýeklik

1.“Türkmenawto-ulaglary” agentligiň kärhanalary we guramalary.
2.“Türkmenawto-ulaglary” agentligi.

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020

(“Türkmenawtoulaglary” agentligi.)

Forma № 65- deňiz

Deňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat

Çärýeklik

1. “Türkmendeňizderýayollary“ agentligiň kärhanalary tarapyndan.
2. “Türkmendeňizderýayollary”agentligi

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020 (“Türkmendeňizderýayollary”agentligi)

Forma № 61-awto

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

22.05.2020

Forma № 61-demir

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

22.05.2020

Forma № 61-howa

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

22.05.2020

Forma № 61-isu

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

22.05.2020

Forma № 61-deňiz

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

22.05.2020

Forma № 61-turb

Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

22.05.2020

Forma № 65-aragatnaşyk

Aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat

Çärýeklik

1.”Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.

2..“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,   ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i  “Türkmen hemrasy”

2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary

10.05.2020 (“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,  ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy)

Daşary söwdanyň statistikasy

Forma № 2-syýahatçy

Syýahatçylara hyzmat etmek  barada hasabat

Aýlyk

1.Eýeçiligiň görnüşine garamazdan syýahatçylyk işini amala aşyrýan kärhanalar

2.Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hasabat

2020-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma
№ 1-e (elektrik energiýasy)

Elektrik energiýasynyň  eksport edilişi
barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Energetika ministrligi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

15.05.2020

Forma
№ 1-g (tebigy gaz)

Tebigy gazyň eksport edilişi  barada hasabat

Aýlyk

“Türkmengaz” döwlet konserni

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

15.05.2020

Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy

Forma 
№ 1-z (işe ýer-leşdiriliş)

Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat

Aýlyk

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölümleri)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

01.05.2020

Forma № 1-z

Zähmet barada hasabat

Aýlyk

Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (4-z döwlet statistik hasabat formany tabşyrýan hojalyk subýektlerinden başga)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

10.05.2020 çenli

Forma № 1-z (monitoring)

Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

10.05.2020 çenli

Forma № 1-z (jemleýji)

Zähmet barada jemleýji hasabat

Aýlyk

Мinistrlikler we pudak edaralary

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

18.05.2020 çenli

Içerki söwdanyň statistikasy

Forma 
№ 1- söwda

Haryt dolanyşygy we  haryt galyndylary  barada hasabat

Aýlyk

Söwda edýan  döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar

2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary

01.05.2020

Forma   
№ 1-söwda goşundy

Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat

Aýlyk

Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan

2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary

01.05.2020

Forma   
№ 3-birža

Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat

Aýlyk

Çig mal we beýleki biržalar

2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary

01.05.2020

Forma   
 №  1-sse

Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat

Aýlyk

Söwda-senagat edarasy

2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary

01.05.2020

Forma    «A»

Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka

Aýlyk

Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan

2020-nji ýylyň ýanwar aýy
2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-mart aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2020-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary

26.05.2020

Moral statistika

Forma № 1-aib

Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň
işi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma № 1-rib

Raýat işleri  boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň  işi  barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

2020-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Forma № 1-jib

Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020

Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy

Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)

Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat

Aýlyk

1.Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, şeýle hem beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalary we guramalary.

2. Türkmenistanyň Energetika ministrligi

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020 çenli
10.05.2020 çenli
(Türkmenistanyň Energetika ministrligi)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)

Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat

Aýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020 çenli
10.05.2020 çenli
(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)

Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat

Aýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2020-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary

05.05.2020 çenli
10.05.2020 çenli
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

IÝUN AÝY

Formanyň belgisi

Formanyň ady

Formanyň döwürleýinligi

Kim tarapyndan tabşyrylýar

Hasabat döwri

Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti

Senagatyň statistikasy

Forma № K-1

Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat

Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.
3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.
5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020
05.06.2020 (Senagat  önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 3-gb

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat

Aýlyk

«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-sgdsm

Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty

Aýlyk

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma
 № 2-energo

Içerki sarp edijilere elektrik energiýasynyň goýberilişi 
barada hasabat

Aýlyk

Içerki sarp edijilere elektrik energiýasyny goýberýän “Türkmenenergo” DEK-niň kärhanalary.

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma 
№ 2-gaz

Içerki sarp edijilere gazyň goýberilişi barada hasabat

Aýlyk

Içerki sarp edijilere gaz goýberýän gaz edaralary we gaz hojalyklary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma 
№ 2-suw geçiriji

Içerki sarp edijilere suwuň goýberilişi barada hasabat

Aýlyk

Häkimlikleriň, ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolan-dyryş edaralarynyň balansynda durýan ilata, jemagat-durmuş we önümçilik zerur-lyklaryna merkezleşdi-rilen usulda suw goýberýän suw geçiriji we suw-lagym geçiriji ulgamynyň edaralary (kärhanalary).

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma
 № 2-lagym

Lagym ulgamynyň
işleýşi  barada  hasabat

Aýlyk

Ýaşaýyş jaýlaryndan, jemagat-durmuş, senagat, gurluşyk we beýleki kärhanalardan (edaralardan) merkez-leşdirilen usulda akdyrylýan hapa suwlaryň akdyrylma-gyny ýerine ýetirýän häkimlikleriniň, ähli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandy-ryş edaralarynyň, daýhan birleşikleriniň balansynda duran lagym, suw-lagym geçiriji kärhanalary (edaralary)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma
№ 1-ön

Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy

Aýlyk

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

26.06.2020

Forma 
№ 3-ng (nebit)

Daşary ýurt kompaniýalary 
tarapyndan çykarylan nebitiň we gazyň bölünişi barada hasabat

Ýyllyk

“Türkmennebit” döwlet konserni

2019-njy ýyl

15.06.2020 çenli

Forma 
№ 3-ng (gaz)

Daşary ýurt kompaniýalary 
tarapyndan çykarylan nebitiň we gazyň bölünişi barada hasabat

Ýyllyk

“Türkmengaz” döwlet konserni

2019-njy ýyl

15.06.2020 çenli

Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma №1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.
2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary

02.06.2020 (Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri)
03.06.2020 (maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dg

Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

1. Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar


2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary 

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary

03.06.2020(Kärhanalary we guramalary döwlet guramalary-ýuridiki şahslar),
05.06.2020 (Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýum

Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat

Aýlyk

1. Kärhanalar we guramalar

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary

03.06.2020 (Kärhanalar we guramalar)
05.06.2020 (Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýum

Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat

Aýlyk

1.Kärhanalar we guramalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma № 2-hmd
№ 2-maýa goýum formasyna goşundy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”

Aýlyk

Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma № 1-şertnama

Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

2020-nji  ýylyň ýanwar-iýun aýlary

10.06.2020

Forma № 9-dg

Esasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat

Aýlyk

Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

25.06.2020

Oba hojalygynyň statistikasy

Forma № 2- pagta

Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat

Aýlyk

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar

2020-nji  ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar

Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat

Aýlyk

Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

29.06.2020

Forma № 6-meh

Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji

Aýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

29.06.2020

Forma № 12-suwaryş

Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat

Aýlyk

Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

29.06.2020

Forma № 11-dökün

Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat

Aýlyk

«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

29.06.2020

Forma № 1-oh

Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat

Aýlyk

Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

29.06.2020

Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)

Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

30.06.2020

Forma № 2-şkh

Şahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat

Çärýeklik

Oba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

29.06.2020

Forma № 7-meh

Oba hojalyk kärhanalaryndaky
tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat
2019-njy ýylyň 18-nji noýabryndaky
№ 126 buýrugy bilen tassyklanyldy

Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Hepdelik

Her hepdäniň anna güni

Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy

Forma № 3-ammar

Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat

Aýlyk

Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler

2020-nji ýylyň maý aýy

01.06.2020

Maliýanyň statistikasy

Forma № 1-ät

Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat

Aýlyk

Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-mm

Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1- pg

Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy

2020-njy ýylyň ýanwar- maý aýlary

03.06.2020

Forma № 1-ýeb

Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

20.06.2020

Forma № 2-km

Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat

Aýlyk

Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

20.06.2020

Forma № 1-mi

Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

21.06.2020

Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy

Forma №1-ýuh

Ýol-ulag hadysalary barada hasabat

Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-awto

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat

Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 10-demir

“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

«Türkmendemirýollary» agentigi

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 10-howa ýol

«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 10-isu

Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 3-deňiz

Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat

Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.
2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 11-turb

Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma №12-aragatnaşyk

Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat

Aýlyk

1.“Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.


2.“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,  ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”,  ÝGPJ-i  “Türkmen hemrasy”

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 10-aragatnaşyk

Öýjükli aragatnaşygyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-üstaşyr

Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

15.06.2020

Forma № 2- üstaşyr

Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

15.06.2020

Forma № 3-üstaşyr

Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendemirýollary” agentligi

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

15.06.2020

Forma № 61-awto

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

22.06.2020

Forma № 61-demir

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

22.06.2020

Forma № 61-howa

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

22.06.2020

Forma № 61-isu

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

22.06.2020

Forma № 61-deňiz

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

22.06.2020

Forma № 61-turb

Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary

2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary

22.06.2020

Daşary söwdanyň statistikasy

Forma
№2-syýahatçy

Syýahatçylara hyzmat etmek  barada hasabat

Aýlyk

1.Eýeçiligiň görnüşine garamazdan syýahatçylyk işini amala

aşyrýan kärhanalar

2.Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hasabat

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-e (elektrik energiýasy)

Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Energetika ministrligi

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

15.06.2020

Forma № 1-g (tebigy gaz)

Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat

Aýlyk

“Türkmengaz” döwlet konserni

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

15.06.2020

Içerki söwdanyň statistikasy

Forma № 1- söwda

Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat

Aýlyk

Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-söwda goşundy

Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat

Aýlyk

Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 3-birža

Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat

Aýlyk

Çig mal we beýleki biržalar

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-sse

Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2

Aýlyk

Söwda-senagat edarasy

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma «A»

Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka

Aýlyk

Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

26.06.2020

Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy

Forma № 1-z (işe ýer-leşdiriliş)

Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat

Aýlyk

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

01.06.2020

Forma № 1-z

Zähmet barada hasabat

Aýlyk

Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

10.06.2020 çenli

Forma № 1-z (monitoring)

Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

10.06.2020 çenli

Forma № 1-z (jemleýji)

Zähmet barada jemleýji hasabat
2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandy

Aýlyk

Мinistrlikler we pudak edaralary

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

18.06.2020 çenli

Bedenterbiýe we sport statistikasy

Forma №1-sport

Sport işi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary

2020-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary

10.06.2020

Moral statistika

Forma № 1-aib

Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

2020-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma № 1-rib

Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Forma № 1-jib

Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020

Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy

Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy)

Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat

Aýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020 çenli
10.06.2020 çenli
(Türkmenistanyň Energetika ministrligi)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz)

Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat

Aýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020 çenli
10.06.2020 çenli
(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw)

Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat

Aýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2020-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary

05.06.2020 çenli
10.06.2020 çenli
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

SENTÝABR AÝY

Formanyň belgisi

Formanyň ady

Formanyň döwürleýinligi

Kim tarapyndan tabşyrylýar

Hasabat döwri

Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti

Senagatyň statistikasy

Forma № K-1

Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat

Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

05.09.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ng

Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat

Aýlyk

“Türkmengaz” döwlet konserni

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 3-gb

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat

Aýlyk

«Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 1-sgdsm

Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty

Aýlyk

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 1-balyk

Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat

Aýlyk

Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) .

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 1-ön

Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy

Aýlyk

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

26.09.2019

Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma №1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

02.09.2019

03.09.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dg

Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

05.09.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýum

Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat

Aýlyk

Kärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

05.09.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýum

Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019

Forma № 2-hmd

№ 2-maýa goýum formasyna goşundy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat”

Aýlyk

Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.10.2019

Forma № 1-şertnama

Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

10.10.2019

Forma № 9-dg

Esasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat

Aýlyk

Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça)

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

25.10.2019

Oba hojalygynyň statistikasy

Forma № 2- pagta

Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat

Aýlyk

Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 2-şkh

Şahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat

Çärýeklik

Oba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

29.09.2019

Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar

Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat

Aýlyk

Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

29.09.2019

Forma № 6-meh

Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji

Aýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

29.09.2019

Forma № 12- suwaryş

Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat

Aýlyk

Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi)

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

29.09.2019

Forma № 11-dökün

Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat

Aýlyk

«Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

29.09.2019

Forma № 1-oh

Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat

Aýlyk

Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

29.09.2019

Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy)

Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

30.09.2019

Forma № 7-meh

Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat

Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Her hepdäniň anna güni ýagdaýyna

Her hepdäniň anna güni

Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy

Forma № 3- ammar

Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat

Aýlyk

Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler

2019-njy ýylyň awgust aýy

01.09.2019

Maliýanyň statistikasy

Forma № 1-ät

Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat

Aýlyk

Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019 çenli

Forma № 1-mm

Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 1- pg

Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

Forma № 1-ýeb

Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat

Aýlyk

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

20.09.2019

Forma № 2-km

Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat

Aýlyk

Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

20.09.2019

Forma № 1-mi

Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

21.09.2019

Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy

Forma №1-ýuh

Ýol-ulag hadysalary barada hasabat

Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 1-awto

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat

Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 10-demir

“Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

«Türkmendemirýollary» agentigi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 10-howa ýol

«Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat

Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 10-isu

Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 3-deňiz

Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat

Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 11-turb

Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma №12-aragat-naşyk

Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat

Aýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 10-aragatnaşyk

Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat

Aýlyk

«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

Forma № 1-üstaşyr

Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

15.09.2019

Forma № 2- üstaşyr

Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat

Aýlyk

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

15.09.2019

Forma № 3-üstaşyr

Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendemirýollary” agentligi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

15.09.2019

Forma № 61-awto

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

22.09.2019

Forma № 61-demir

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

22.09.2019

Forma № 61- howa

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

22.09.2019

Forma № 61-isu

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

22.09.2019

Forma № 61-deňiz

1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat

Aýlyk

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

22.09.2019

Forma № 61-turb

Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat

Aýlyk

Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

22.09.2019

Daşary söwdanyň statistikasy

Forma № 2-syýahatçylyk

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat