Okuw maslahatlary


2018-nji ýylyň 4-nji awgustynda Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Türkmenistanda buhgalterçilik hasaba alnyşy we onuň maliýe hasabatlylygy bilen baglanyşygy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirligi tarapyndan “Statistiki neşirleriň çapa  taýýarlanyşy:resmileşdirilişi, bezelişi  we  guramaçylyk jähitleri” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 18-nji awgustynda Öý hojalyklarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Ýaşaýyş üçin harytlaryň we hyzmatlaryň oňşuk möçberini işläp taýýarlamagyň esasy usulyýet çemeleşmeleri” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 25-nji awgustynda Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi tarapyndan “Ilatyň işe ýerleşdirilişi we iş gözleýän adamlaryň umumy sanyny kesgitlemekdäki kynçylyklar”atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirligi tarapyndan “Kiçi we orta telekeçilik subýektlerine döwlet tarapyndan goldaw berilmegi” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Statistik sanawlar we toparlamalar müdirligi tarapyndan “Türkmenistanyň işçileriniň hünärleriniň we gullukçylarynyň wezipeleriniň döwlet klassifikatoryna girizilen üýtgetmeler” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Senagat kärhanalarynda önümçilik kuwwatlyklarynyň peýdalanylyşy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Maýa goýumlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Işewür maýa goýum syýasaty – sosial ykdysadyýetde kämilleşmegiň esasydyr” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda “Milli hasaplar müdirligi tarapyndan “Jemi içerki önümiň mazmuny hem-de ony hasaplamagyň Türkmenistanda ulanylýan usullary” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Durmuş statistikasy müdirligi tarapyndan “Türkmenistanda jemagat hojalygynyň ösüşi” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirligi tarapyndan “Türkmenistanda statistik maglumatlary ýygnamagyň guralyşy’’ atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Oba hojalygynyň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan ”Eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki oba hojalyk kärhanalarynda maldarçylygyň statistik hasaba alnyşy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirligi tarapyndan “Jemleýiş statistik barlagyň tapgyry hökmünde” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Kompýuter tehnologiýasy müdirligi tarapyndan “Statistik maglumatlary işlemek boýunça kompýuter programmalarynyň hiliniň meseleleriň goýluşyna baglylygy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Gymmatly kagyzlar bazarynyň statistikasy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Milli hasaplar müdirligi tarapyndan “Makroykdysady görkezijileriň  hasaplamalarynda gözegçilik edilmeýän ykdysadyýetiň orny” atly  okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Statistik sanawlar we toparlamalar müdirligi tarapyndan “Türkmenistanyň dolandyryş-çäk birlikleri” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Maýa goýumlarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Türkmenistanda maliýeleşdirişiň çeşmeleri boýunça özleşdirilen maýa goýumlarynyň häzirki zaman ýagdaýy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirligi tarapyndan “Türkmenistanda telekeçilik işini ygtyarlylandyrmak” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Nyrhlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Sarp ediş nyrhlarynyň indeksleriniň Türkmenistanyň sebitleri boýunça emele geliş aýratynlyklary” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi tarapyndan “Türkmenistanda ilatyň işe ýerleşdirilmeginiň statistikasy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy müdirligi tarapyndan “Syýahatçylygyň statistikasyny kämilleşdirmek” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Senagat kärhanalarynda önümçilik kuwwatlyklarynyň peýdalanylyşy” atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Ilaty hasaba alyş müdirligi tarapyndan “Eneleriň we çagalaryň Köp görkezijiler boýunça klasterleýin barlagyny geçirmäge taýýarlyk görmegiň we ony geçirmegiň guramaçylyk-usulyýet meseleleri”  atly okuw maslahaty geçirildi.

2018-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Öý hojalyklarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi tarapyndan “Ilatyň ýaşaýyş derejesiniň esasy görkezijileri” atly  okuw maslahaty geçirildi.