Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly
ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň
ýolbaşçylary gatnaşdylar.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda geçen ýylda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri barada gürrüň ediljekdigini aýdyp, durmuşa geçirilýän energetika
syýasatynyň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz pudagynyň yzygiderli ösüşe eýe
bolandygyny belledi. Täze nebitli-gazly ýataklar açylyp, ulanmaga berilýär, nebitgaz önümlerini
gaýtadan işleýän täze kuwwatlyklar gurlup, halkara tasamalary durmuşa geçirilýär diýip, milli
Liderimiz sözüni dowam etdi.
Dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglylykda, energetika bazarlarynda käbir durnuksyzlyk
ýüze çykýar. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelýän ýaramaz ýagdaýlar sebäpli, ýangyç
bazarlarynda çig nebitiň we nebit önümleriniň sarp edilişi düýpli azaldy. Şoňa görä-de nebitiň
bahasy hem üýtgäp dur.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow, öz gezeginde, dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň
ýurdumyzyň önümçilik we maliýe görkezijilerine ýaramaz täsirini ýetirýändigini, nebitiň
bahasynyň aşak düşmegi sebäpli, nebit önümleriniň nyrhynyň peselýändigini, bu önümleriň
bolsa ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň eksport edýän esasy harytlarynyň biridigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň dowamynda häzirki ýagdaýda pudagyň işiniň
netijeliligini ýokarlandyrmak, nebitiň çykarylýan möçberiniň ösüşini saklamak. pudagyň şu ýyl
üçin kesgitlenen döwlet maksatnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly
meseleleriň wajypdygyny belledi.
Şunda nebit önümleriniň esasy görkezijileriniň önümçiligine hem-de ýerleşdirilişine möhüm üns
berilmelidir. Munuň özi şu ýylda ýokary ykdysady görkezijileri gazanmakda aýratyn ähmiýete
eýedir. Ilki bilen Döwlet ministri—“Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa söz
berildi.
Konserniň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tebigy gazy
çykarmak, gaýtadan işlemek hem-de onuň dünýä bazarlaryna iberilýän mukdaryny artdyrmak
ugrunda döwlet derejesinde döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, özüniň
ýolbaşçylyk edýän düzümi tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Habar berlişi ýaly, “mawy ýangyjyň” çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, bar bolan
guýularyň önüm berişini ýokarlandyrmak hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly
täze guýulary özleşdirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.
Hasabatyň çäklerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýerine ýetirilýän işler, “Galkynyş” gaz
känini özleşdirmek boýunça işleriň alnyp barylýandygy barada habar berildi.
Döwlet Baştutanymyz “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanalarynda işleri guramak
boýunça käbir kemçiliklere ýol berilýändigine nägilelik bildirdi. Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu düzümiň işini döwrebaplaşdyrmak, känleriň önüm berijiligini artdyrmak,
pudagyň işgärleri üçin zerur şertleri döretmek babatda işleri ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda
kesgitläp, şolary üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.
Tebigy gazy gaýtadan işlemek, onuň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak bilen
baglanyşykly meseleleriň oňyn çözülmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagy bilen bir
hatarda, sebitara hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün eder. Şoňa görä-de,
milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki zamanyň ösen tejribesine we ylmyň
ýokary gazananlaryna hem-de täzeçil tehnologiýalara esaslanmalydygyny belledi hem-de bu
babatda birnäçe görkezmeleri berdi.
Ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçirilýän iş maslahatynyň dowamynda
«Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G. Baýgeldiýew nebitiň çykarylyşyny artdyrmak
boýunça alnyp barylýan maksatnamalaýyn işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň pudagyň
hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek we önümçilige häzirki zamanyň täzeçil usullaryny
ornaşdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Nebitgaz ýataklarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak hem-de geljegi uly täze uglewodorod
ýataklaryny gözläp tapmak we ýüze çykarmak, şolary özleşdirmek hem-de gazylyp alynýan çig
malyň mukdaryny artdyrmak ugrunda ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Bu işler döwlet
Baştutanymyzyň pudagyň kuwwatyny artdyrmak, onuň düzümlerine innowasion sanly
tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça öňde
goýýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmennebit” döwlet
konserniniň netijeliligini hem-de
düşewüntliligini ýokarlandyrmak boýunça işleriň depgininiň pesdigini belledi we bu ugurda
alnyp barylýan işlere nägilelik bildirdi.
Ýurdumyzyň nebit senagaty öňdebaryjy, düşewüntli pudaklaryň birine öwrülmelidir. Bu
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Döwlet Baştutanymyz bu
pudagyň öňünde durýan önümçilik wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň degişli
düzümleriň maliýe-ykdysady görkezijilerini ýokarlandyrmaga bolşy ýaly, milli
ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna oňat täsirini ýetirjekdigini aýdyp, bu babatda degişli
tabşyryklary berdi.
Soňra «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy
M. Rozyýew Diýarymyzyň dürli künjeklerinde geofiziki barlaglaryny we düýpli barlag-gözleg
buraw işlerini geçirmek boýunça hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda alnyp
barylýan işler barada hasabat berdi. Şol işler nebitiň we gazyň, gazylyp alynýan mineral
serişdeleriniň, agyz suwunyň täze ýataklaryny hem-de beýleki tebigy serişdeleri ýüze çykarmaga
gönükdirilendir.
Nebite, gaza we gaz kondensatyna geljegi bar bolan guýulary taýýarlamak maksady bilen, käbir
meýdançalarda 2D we 3D geofiziki gözleg işleriniň geçirilýändigi barada hasabat berildi. Ozal
bar bolan maglumatlary täzeden seljermegiň netijesinde ýüze çykarylan känlerde hem-de
meýdançalarda gözleg guýularyny burawlamak amala aşyrylýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «Türkmengeologiýa»
döwlet korporasiýasy tarapyndan alnyp barylýan işlere nägilelik bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz geçirilýän geologiýa-gözleg işleriniň depginini has-da güýçlendirmegi,
aýratyn hem, nebitiň gorlaryny gözlemäge we ýüze çykarmaga, täze nebitgaz känlerini açmaga
degişli ugurlarda işleri has-da çaltlandyrmagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz döwlet korporasiýasynyň işine häzirki zamanyň ýokary tehnologiýalary esasynda
täzeçil usullary ornaşdyrmagyň pudagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga ýardam
etjekdigini belläp, şu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahaty Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D. Çişiýewiň hasabaty bilen dowam etdi.
TNGIZT-nyň ýolbaşçysy milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine
laýsyklykda, nebitgaz senagatyny ösdürmek baradaky uzakmöhletleýin maksatnamany durmuşa
geçirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Oňa laýyklykda, uglewodorod
çig malyny netijeli gaýtadan işlemek, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply nebit önümleriniň
öndürilýän mukdaryny artdyrmak hem-de şolaryň görnüşlerini giňeltmek boýunça degişli çäreler
görülýär.
Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 101,7 göterim berjaý
edildi. Şunda dürli görnüşdäki benzini öndürmegiň meýilnamasy 104,5 göterim, dizel ýangyjyny
öndürmegiň meýilnamasy 104,4 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 102,2 göterim
berjaý edildi. Suwuklandyrylan gaz öndürmekde ösüş 117,3 göterime deň boldy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde haýal-ýagallyga ýol berilýändigi üçin
toplumyň ýolbaşçysynyň işine nägilelik bildirdi.
Milli Liderimiz öňde nebiti gaýtadan işlemegi çuňlaşdyrmak, ekologiýa taýdan ýokary hilli
arassa, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmek, önümçilige öňdebaryjy
täzeçil tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak ýaly möhüm wezipeleriň durýandygyna ünsi çekdi.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz nebithimiýa senagatyny mundan beýläk-de
yzygiderli ösdürmegiň, içerki sarp edijileriň nebit önümleriniň dürli görnüşlerine bolan artýan
isleginiň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmegiň, şolaryň daşary ýurtlara iberilişiniň gerimini
giňeltmegiň möhümdigini belläp, TNGIZT-niň ýolbaçysyna anyk tabşyryklary berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara nebit we gaz
uniwersitetiniň rektory Ş. Abdrahmanowa söz berdi. Rektor Diýarymyzyň ýangyç-energetika
toplumynyň düzümleri üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak, amaly okuwlary tejribe bilen
utgaşdyrmak we ýaşlara berilýän bilimiň derejesini ýokary halkara görkezijilerine laýyk
getirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.
Häzirki wagtda uniwersitetiň 2020-2021-nji okuw ýyly üçin tassyklanan meýilnamasyna
laýyklykda, hünärmenler 23 ugur boýunça taýýarlanylýar hem-de bäş ugur boýunça
bakalawrlary taýýarlamak okuwlary alnyp barylýar. Şu okuw ýylynda okuwa 1480 talyp,
magistatura okuwyna bolsa 15 talyp kabul edildi.
Şeýle hem rektor nebithimiýa we gazhimiýa senagaty üçin inžener-himiýa, standartlaşdyrmak,
sertifikasiýalaşdyrmak, inžener-tehnologiýa, inžener-ekologiýa ugurlary boýunça hünärmenleriň
taýýarlanylýandygy barada habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda,
Uniwersitetleriň Halkara bileleşiginiň agzasy Halkara nebit we gaz uniwersitetinde dünýäniň iri
ýokary okuw mekdepleriniň professorlarynyň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly ýörite
sapaklary guramak, tejribe alyşmak işleriniň ýola goýlandygy we sanly ulgam arkaly tejribe
sapaklarynyň geçirilýändigi barada hasabat berildi. Bu ýokary okuw mekdebinde ähli hünärleriň
okuw meýilnamalaryna “Sanly ykdysadyýet” girizildi.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazowy çagyrdy hem-de wise-
premýere we HNGU-nyň rektoryna ýüzlenip, ylmyň, tehnologiýalaryň ösdürilmeginiň, ýaşlara
berilýän bilimiň hilini we derejesini ýokarlandyrmagyň, şol sanda ýangyç-energetika
toplumynyň ähli ugurlarynda iş alyp barmaga ukyply ýaşlary ýetişdirmegiň döwrüň möhüm
talabydygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwrebap ýokary tehnologiýaly Halkara
nebit we gaz uniwersitetiniň gurlandygyna garamazdan, geologiýa-gözleg, nebitgaz çykaryş we
gaýtadan işleýiş ulgamlarynyň ýokary derejeli hünärmenler bilen talabalaýyk üpjün
edilmeýändigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz uniwersitetde dolandyryjylary, meýdan hünärmenlerini, IT hünärmenleri
taýýarlamakdan başga-da, ýokary derejeli mugallymlary, ylmy işgärleri we alymlyga dalaşgärleri
şu ugurlar boýunça taýýarlamagyň wajypdygyny belledi.
Hormatly Prezidentiimz nebitgaz pudagy üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak, ylmy-tejribe
işlerini geçirmek boýunça häzirkizaman aragatnaşyk ulgamlaryny ulanmak arkaly halkara
uniwersitetleri hem-de beýleki abraýly bilim edaralary bilen gatnaşyklaryň
işjeňleşdirilmelidigine ünsi çekdi. Şeýle hem türkmen talyplary abraýly halkara bäsleşiklerine
yzygiderli gatnaşdyrylmalydyr, olaryň taýýarlan ylmy işleri önümçilige ornaşdyrylmalydyr.
Nebitgaz ulgamy üçin hünärmenleri taýýarlamak boýunça halkara tejribesinden ugur alnyp,
okatmagyň häzirki zaman usullaryny we nou-haulary ornaşdyrmak, mill hünärmenleri dünýäniň
ösen tejribesine we standartlaryna laýyklykda okatmak, daşary ýurtlaryň ýokary derejeli
hünärmenlerini bu işe çekmek ugrunda zerur tagallalar edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz
belledi hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň degişli
hünärmenlere bolan zerurlyklaryny seljermegiň, şoňa laýyklykda, ýokary derejeli hünärmenleri
taýýarlamagyň maksatnamasyny işläp taýýarlamagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz
uniwersitetiň ýanynda mugallymlary, ylmy işgärleri, nebitgaz pudagy üçin alymlyga dalaşgärleri
taýýarlamak boýunça Merkezi döretmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz halkara bilim edaralaryny, şol sanda ýurdumyzyň ygtybarly
hyzmatdaşlary bolan СNPС, Dragon Oil, Hyudai, LG, Lukoýl, ARETI we beýleki köpsanly
abraýly kompaniýalarynyň okuw merkezlerini işjeň çekmegiň zerurdygyny nygtady.
Bu baradaky gürrüňi dowam edip, milli Liderimiz daşary ýurtlaryň nebigaz boýunça öňdabaryjy
ýokary okuw mekdepleri bilen tejribe alyşmakda, dünýä standartlaryna laýyk gelýän ýokary
derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça bilimleri
alyşmakda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýola goýulmalydygyny belledi. Şol birwagtyň özünde
ýurdumyzyň talyplary, mugallymlary we ylmy işgärleri halkara derejesinde geçirilýän
bäsleşiklere işjeň gatnaşmalydyrlar.
Hormatly Prezidentimiz aýdylanlary jemläp, wise-premýere hem-de rektora bu babatda zerur
teklipleri taýýarlamak barada anyk tabşyryklary berdi.
Iş maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M. Meredowa söz berdi.
Wise-premýer nebitgaz toplumyny ösdürmek, ýangyç-energetika toplumyna ylmyň soňky
gazananlaryny, häzirki zaman öňdebaryjy tehnologiýalary we halkara tejribesini ornaşdyrmak,
daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, tebigy gazyň, nebitiň gazylyp alnyşynyň, olaryň
gaýtadan işlenmegi netijesinde alynýan önümleriň öndürilişiniň mukdaryny artdyrmak barada
döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Şunuň bilen bir hatarda, nebite hem-de gaza baý täze meýdançalary ýüze çykarmak we
özleşdirmek barada öňde goýlan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp
barylýandygy aýdyldy.
Wise-premýer nebiti gaýtadan işleýän senagaty has-da ösdürmek, innowasion tehnologiýalary
önümçilige ornaşdyrmak, nebit önümleriniň daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan täze
görnüşlerini öndürmek, içerki sarp edijileri nebit önümleri bilen doly üpjün etmek maksady bilen
görülýän çäreler barada-da hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pudakda işleriň geçiriliş
derejesine nägilelik bildirip, nebit çykarmagyň, şol sanda önümi paýlaşmak hakyndaky
ylalaşyklar boýunça çykarmagyň möçberiniň peselýändigini belläp, bu görkezijileri
gowulandyrmak, nebitgaz guýularyny düýpli bejermek, durkuny täzelemek, şlaryň iş depginini
ýokarlandyrmak işleriniň öz wagtynda geçirilmedidigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz geologiýa-gözleg işlerini geçirmegiň depginini artdyrmak, nebitiň hem-de
beýleki tebigy baýlyklaryň tassyklanylan ätiýaçlyklarynyň möçberini köpeltmek üçin zerur
çäreleriň görülmedidigini nygtady. Nebiti gaýtadan işleýän we gazhimiýa senagatyna göni hem-
de gytaklaýyn daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek ugrunda zerur tagallalar edilmedldir diýip,
milli Liderimiz aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebit önümlerini we nebitgazhimiýa
önümlerini ýerlemek üçin täze eksport ugurlaryny özleşdirmek, gazy eksport etmek üçin amatly
bazarlary gözlemek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekip, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumynyň taslama kuwwatlygynyň önüm paýlaşmak hakyndaky
ylalaşyklaryň çäklerinde gazylyp çykarylýan çig nebitiň möçberiniň hasabyna ulanylmalydygyny
belledi.
Şunuň bilen baglylykda, nebiti bazar nyrhlary boýunça satyn almak we ony ykdysady taýdan
bähbitli şertlerde gaýtadan işlemek hem-de öndürilen nebit önümlerini eksporta iberip, ondan
goşmaça girdeji almak meseleleri oňyn çözülmelidir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda iň döwrebap ýokary tehnologiýaly Halkara nebit we gaz
uniwersitetiniň hereket edýändigine, şeýle hem topluma degişli kärhanalar gurlanda işgärleri
tejribe we okuw-usulyýet taýdan taýýarlamagyň göz öňünde tutulandygyna garamazdan, bu
pudakda ýokary taýýarlykly hünärmenleriň ýetmezçilik edýändigini hem-de olary taýýrlamagyň
derejesiniň pesdigini belläp, munuň ylalaşyp bolmajak ýagdaýdygyna ünsi çekdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow uglewodorod serişdelerini gazyp çykarmak we
gaýtadan işlemek boýunça çykdajylaryň hem-de önümiň özüne düşýän nyrhynyň artýandygyny
belläp, bu görkezijileri peseltmek ugrunda zerur işleri geçirmegi wise-premýerden talap etdi.
Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ylmy-barlag, tebigy gaz instituty üçin
ýokary tehnologiýaly barlaghanalar bolan häzirki zaman toplumynyň gurlandygyna garamazdan,
nebitgaz pudagynda ylmy işleriň ýeterlik derejede geçirilmeýändigini belledi.
Şeýle hem milli Liderimiz nebitgaz pudagynda halkara tejribesine esaslanyp, henize çenli
harytlary, degişli işleri we hyzmatlary satyn almak boýunça bäsleşikleri geçirmäge niýetlenen
elektron görnüşli bäsleşik meýdançasynyň açylmaýandygyna ünsi çekdi we bu ugurda zerur
işleri geçirmegi wise-premýerden berk talap etdi.
Maslahatyň barşynda döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunlasary
G.Müşşikowa nebitgaz toplumynyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, kärhanalarynyň
maliýe ýagdaýyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy, şeýle hem ýurdumyzyň Baş prokurory
B.Atdaýewe bu toplumyň maliýe-ykdysady görkezijilerine seljermäni dowam etdirmek barada
tabşyryk berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň jemini jemläp, nebitgaz
toplumynyň işini gowulandyrmak üçin şu ýyl hemmeleriň tutanýerli işlemelidiklerini aýtdy.
Häzirki döwürde toplumyň bar bolan önümçilik kuwwatly netijeli peýdalanylmalydyr.
Ylmyň we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlary esasynda önümçilige sanly ulgamy
ornaşdyryp, nebitgaz toplumynyň önümçilik kärhanalarynda zähmeti guramagyň netijeliligini
ýokarlandyrmak, pudaga daşary ýurt maýa goýumlaryny işjeň çekmek zerurdyr.
Hormatly Prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen
kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowa berk käýinç yglan
etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtda düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.
Şeýle hm döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmennebit” döwlet
konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewe wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,
ýolbaşçylyk edýän konserni boýunça geçen ýylda ýaramaz netijeleriň gazanylandygy üçin berk
käýnç yglan etdi.
Döwlet ministri - “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa wezipe borçlaryny
talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin berk käýinç yglan edildi.
Şonuň ýaly-da, döwlet Baştutanymyz geçen ýylda ýaramaz netijeleriň gazanylandygy üçin
“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy M. Rozyýewe hem-de
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory D. Çişiýewe berk
käýinç yglan etdi we degişli resminamalara gol çekdi.
Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak
hem-de eksport mümkinçiliklerini köpugurly esasda ösdurmek we giňeltmek boýunça öňde
durýan wezipelere iş maslahatyna gatnaşýan ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi hem-de şolary ýerine
ýetirmek ugrunda zerur tagallalary etmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, nebitgaz toplumynyň maliýe-
ykdysady ýagdaýyny, önümçilik we hojalyk işlerini yzygiderli seljerip, önümçilikleriň doly
kuwwatynda hem-de bökdençsiz işledilmegi üpjün edilmelidir. Şunda önümçiligi
dolandyrmagyň täze usullaryny ornaşdyrmaga, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga uly
üns berilmelidir.
Şeýle hem nebitgaz toplumyndaky edara-kärhanalarda çykdajylaryň düzümini seljermek we
zerur bolmadyk çykdajylary aradan aýyrmak arkaly önümiň özüne düşýän gymmatyny
peseltmek işlerine berk gözegçilik ýola goýulmalydyr.
Döwlet tarapyndan pudaga uly möçberde maýa goýumlarynyň gönükdirilýändigini nazarda
tutup, kärhanalaryň önümçilik netijeliligi we girdejiligi artdyrylmalydyr diýip, hormatly
Prezidentimiz sözüni dowam etdi.
Döwlet haryt-sig mal biržasynda eksport maksatly satylýan nebit önümleriniň bahalarynyň
bäsleşik esasynda ýokary bolmagy gazanylmalydyr. “NAPEСO” milli nebitgaz kompaniýasynyň
işiniň gerimini giňeldip, täze ýataklary özleşdirmek işlerine çekmelidir.
Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly,
Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň, Gyýanlydaky polimer zawodynyň doly taslama
kuwwatynda işledilmegi gazanylmalydyr. Önümçiligiň üznüksizligini üpjün etmek üçin olaryň
goşmaça himiki reaktiwler, ätiýaçlyk şaýlary bilen öz wagtynda üpjün edilmegi, şonuň ýaly-da
dolandyrmagyň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy möhümdir.
Döwlet Baştutanymyz öndürilýän önümleriň ýerlenilýän möçberini, hususan-da, erkin ýörgünli
daşary ýurt puluna ýerlenilýän möçberini artdyrmak arkaly gelip gowuşýan maliýe serişdelerini
köpeltmegi tabşyrdy.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz satyn alynýan import harytlarynyň, çig malyň
bahalaryny düýpli seljermegi we olaryň sebitdäki ýurtlar üçin bahalardan ýokary bolmazlygyny
gazanmagy, ýangyç-energetika toplumy üçin harytlar satyn alnanda önüm öndürijiler bilen göni
hyzmatdaşlygy ýola goýmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz önümi paýlaşmak hakynda ylalaşyklara laýyklykda, hyzmatdaş daşary
ýurt kompaniýalarynyň tebigy gazy çykarmagynyň möçberiniň peselmeginiň sebäplerini
seljermegi we bu depgini kadaly ýagdaýda saklamak üçin dessin zerur çäreleri görmegi
tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebit çykarmakda döwrebap
tehnologiýalary we usullary ulanmak arkaly çykarylýan çig nebitiň mukdaryny ýokarlandyrmak,
nebit çykarylýan guýulary abatlamak we durkuny täzelemek işlerini öz wagtynda geçirmek, çig
nebitiň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna bökdençsiz
ugradylmagyny gazanmak babatda anyk görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz önümçilik ulgamlarynyň doly taslama kuwwatynda işlemegini
gazanmagynyň zerurdygyny ýene bir ýola belläp, nebiti düýpli gaýtadan işlemegi üpjün edip,
çykarylýan nebit we nebithimiýa önümleriniň hilini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi
tabşyrdy. Önümçilige döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly durkuny täzeleýiş we
düýpli abatlaýyş işleri öz wagtynda geçirilmelidir.
Hormatly Prezidentimiz pudagyň serişde binýadyny berkitmek meseleleri barada aýdyp,
geologiýa-gözleg, seýsmiki hem-de buraw işleriniň netijeliligini ýokarladyrmakda, tebigy gazyň,
çig nebitiň we gaz kondensatynyň gorlaryny kesgitlemekde häzirki zaman tehnologiýalary, şol
sanda 3D ölçegli usullaryň ulanylmalydygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ulgamyň edaralary üçin ýokary derejeli
hünärmenleri taýýarlamak işlerini tizleşdirmegi, täze ýataklaryň üstüni açmak we özleşdirmek
boýunça zerur çäreleri geçirmegi tabşyrdy. Döwlet konsernleriniň we korporasiýanyň işinde
ylmy-barlag institutlaryň alymlarynyň, ussat mugallymlaryň maslahatlaryndan netijeli
peýdalanylmalydyr.
Hormatly Prezidentimiz wise-premýer G. Müşşikowa ýüzlenip, nebitgaz toplumynyň maliýe-
ykdysady ýagdaýyny yzygiderli seljerip, pul serişdeleri bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga,
algy-bergileri, daşary ýurt pulundaky bergilerini tükellemegi tabşyrdy. Çykdajylaryň düzümi,
karzlaryň gaýtarlyşy, kuwwatlyklaryň ulanylyşy we iş depgininiň peselmeginiň sebäpleri jikme-
jik seljerilip, bu meseleler gözegçilikde saklanylmalydyr.
Nebitgaz toplumy bilen bilelikde, gaz we nebit çykaryjy kärhanalaryň, geologiýa-gözleg
edaralaryň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi gowulandyrylmalydyr. Önümçilik desgalarynda
geçirilmegi zerur abatlaýyş we durkuny täzelemek işleriniň maliýe çeşmeleri barada hem-de täze
taslamalara daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek barada anyk teklipleriň taýýarlanylmalydyr
diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen
iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar
Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.