Merkezi edara

TürkmenStatyň Merkezi edara boýunça düzümi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 12980-nji karary bilen tassyklanan düzüm birlikleri:

Ýolbaşçylar 
Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirligi
Milli hasaplar müdirligi
Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirligi
Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi
Oba hojalygynyň statistikasy we seljerişi müdirligi
Maýa goýumlarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi
Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy müdirligi
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi
Statistiki sanawlar we toparlamalar müdirligi
      Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirligi         
Ilaty hasaba alyş müdirligi
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi
Durmuş statistikasy müdirligi
Öý hojalyklarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi
Nyrhlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi
Çap işleri we resminamalary taýýarlaýyş müdirligi
Kompýuter tehnologiýalary müdirligi
Maliýe işleri we buhgalter hasaba alyş müdirligi
Halkara gatnaşyklar we ýörite işler bölümi
Işgärleri taýýarlaýyş we gaýtadan taýýarlaýyş bölümi
Hojalyk müdirligi