Respondentiň senenamasy
(döwlet statistika edaralaryna döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti)

IÝUL AÝY
Formanyň belgisi Formanyň ady Formanyň döwürleýinligi Kim tarapyndan tabşyrylýar Hasabat döwri Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy

Forma №

K-1

Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat Aýlyk 1.Döwlet eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.
3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.
5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

01.07.2019
05.07.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma №

2-ng

Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019

Forma №

3-gb

Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat Aýlyk «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019

Forma №

1-sgdsm

Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty Aýlyk Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019

Forma №

1-balyk

Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat Aýlyk Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar). 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019

Forma №

2 gb

Geologiýa-barlag işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Çärýeklik 1.Toparlar (ekspedi-siýalar), nebit-gaz çykaryjy dolandyryş edaralar, burawlaýyş işleriniň müdirlikleri, kärhanalar, birleşikler
2. Ministrikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

02.07.2019
10.07.2019

(ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma №

K-3

Döwlete dahylsyz sektoryň senagat kärhanalarynyň harytlarynyň, işleriniň we hyzmatlarynyň öndürilişi we iberilişi barada hasabat Çärýeklik 1.Beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçilikli;
2. Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçilikli, senagat önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürýän kärhanalar
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli

Forma №

1-ht

Hususy telekeçiler tarapyndan senagat önümleriniň öndürilişi barada hasabat Çärýeklik Senagat önümlerini öndürýän hususy telekeçiler (ýuridiki şahslary döretmezden fiziki şahslar) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019

Forma №

1-ön

Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 26.07.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma №

1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk 1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.
2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

02.07.2019
03.07.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1-şýjg Hususy ýaşaýyş jaýlarynyň herekete girizilmegi barada hasabat Çärýeklik Şäherleriň, etraplaryň häkimlikleri we geňeşlikler (şäher we oba ýerlerde) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
Forma №1- dg Kuwwatlyklaryň, obýektleriň herekete girizilişi we potrat-çylyk işleriniň ýerine ýetirilşi barada hasabat Çärýeklik 1.Potratçy guramalar, abatlaýyş-gurluşyk guramalary, etrap alyjylar jemgyýetle-riniň gurluşyk guramalary
2. Ministrlikler we pudak edaralary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

03.07.2019
05.07.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 2-dg (gurluşyk) Önümçilik maksatly obýektleriň gurluşygy barada hasabat Çärýeklik 1.Gurujylar
2. Ministrlikler we pudak edaralary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
Forma
2–maýa goýum
Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Çärýeklik Döwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar)
Hususy eýeçiligin-däki jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň), kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligin-däki kärhanalar (guramalar), Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralar
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

03.07.2019 çenli
(Döwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar))
05.07.2019 çenli

(Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralary)
10.07.2019 çenli

(ykdasadyýetiň döwlete dahylsyz bölegi)

Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Aýlyk Kärhanalar we guramalar
Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
05.07.2019 çenli
(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)
Forma № 1-maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019
Forma № 2-hmd
№ 2-maýa goýum formasyna goşundy
“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat” Aýlyk Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019
Forma № 1-şertnama Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslamalar barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019

Forma №

1-maýa goýum

Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň We daşary ýurt kärhanalarynyň gatnaşmagyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi We daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçiligindäki kärhanalar, jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň) eýeçiligindäki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gat-naşmagyndaky gatyşyk eýeçili-gindäki kärhanalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary), 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 9-dg Esasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 1-meýilnama Etrap (şäher) häkimlikleriniň iş meýilnamasynyň oba hojalygyna degişli böleginiň ýerine ýeti-rilişi barada hasabat Çärýeklik Etrap (şäher) häkimlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019

Forma №

2-pagta

Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 4-oh Hasabat ýylynyň hasyly üçin ekişiň gutarnykly hasabaty Ýylda bir gezek Daýhan birleşikleri, edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary geňeşlikler, daýhan hojalyklary we gaýry döwlet kärhanalary 2019-njy ýyl 15.07.2019
Forma № 2 - bagy-bossan Baglaryň tutýan meýdany, düýp sany we olaryň ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudak-laýyn dolandyryş edaralary, banklar, jemgyýetçilik guramalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, harby we hukuk goraýjy edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019 çenli
Forma № 1-daýhan Daýhan hojalygynyň işleri barada hasabat Ýarym ýyllyk Daýhan hojalyklary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019 çenli
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 29.07.2019
Forma № 6-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji Aýlyk 1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 29.07.2019
Forma № 12-suwaryş Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat Aýlyk Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 29.07.2019
Forma № 11-dökün Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat Aýlyk «Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 29.07.2019
Forma № 1-oh Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Aýlyk Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 29.07.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy) Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 31.07.2019
Forma № 7-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat Hepdelik 1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
Her hepdäniň anna güni ýagdaýyna Her hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma №1-hususylaşdyrma Döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy-nyň we döwletiň garamagyndan aýrylmagynyň netijeleri barada jemleýji hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak müdirligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1- kärende (döwlet emlägi) Döwlet emläginiň kärendesi baradaky jemleýji hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak müdirligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 3- ammar Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat Aýlyk Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler 2019-njy ýylyň iýun aýy 01.07.2019
Forma№ 1- söwda (ulag) Döwlet kärhanalarynyň, guramalarynyň we edaralarynyň ulag serişdelerini ýerleşdirişi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşigi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019
Forma №1-ygtyýarnama Hojalyk subýektleriň ygtyýarlylandyrylan işi barada hasabat Ýarym ýyllyk Ygtyýarnama boýunça işleýän:
- döwlet eýeçiligini goşmazdan, eýeçiligiň ähli görnüşindäki hemme ýuridiki şahslar,
- hususy telekeçiler:
a) ygtyýarnama beren edara;
b) ygtyýarlandyrylýan işleriň ähli amala aşyrylýan görnüşleri boýunça jemleýji hasabat
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019 çenli
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ät Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019 çenli
Forma № 1-mm Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1- pg Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat Aýlyk Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
Forma № 2-ät Ätiýaçlandyryşyň we gaýtadan ätiýaçlandy-ryşyň görnüşleri boýunça baglaşylan, hereket edýän şertnamalar we ätiýaçlandyryş tölegleri barada hasabat Çärýeklik Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019 çenli
Forma № 2-gk Gymmatly kagyzlarynyň goýberilişi, ýerleşdirilişi we dolanyşygy barada hasabat Çärýeklik Gymmatly kagyzlary goýberýän ähli emitentler 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 1-tbi Täjirçilik banklaryň işleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Merkezi banky 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 30.07.2019
Forma № 1-ýeb Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 2-km Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat Aýlyk Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 3-mýs (Aşgabat ş.) Aşgabat şäher häkimligiň maksat-laýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Aşgabat ş. häkimligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019
Forma № 1-gazna (Altyn asyr) Türkmenistanyň altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmeginiň döwlet gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019
Forma № 1-mýs (saglygy goraýyş) Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019
Forma № 1-dgs Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we ulanylmagy barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019
Forma № 2-mýs (oba hojalyk) Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019
Forma №1-gdi Gözegçilik-derňew işi barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudak edaralary, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019 çenli
Forma № 5-mýs (sport) Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019 çenli
Forma № 1-mi Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 21.07.2019
Forma № 1-km Kärhananyň (guramanyň) işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Çärýeklik 1.Eýeçiligiň gürnüşine garamazdan, hojalyk hasaplaşygynda duran we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan kärhanalar, (maliýe we býujet guramalaryny goşmazdan)
2. Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Işini Uglewodorod baýlyklar hakynda amala aşyrylýan kärhanalar.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019
Maliýe hasabatllylygyň bellenen möhletinde ( Işini Uglewodorod baýlyklar hakynda amala aşyrylýan kärhanalar)
Forma № 1-bgç Banklaryň girdejileri we çykdajylary barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Merkezi banky 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 30.07.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuh Ýol-ulag hadysalary barada hasabat Aýlyk 1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1-awto “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat Aýlyk 1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 10-demir “Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk «Türkmendemirýollary» agentigi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 10-howa ýol «Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk 1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 10-isu Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 3-deňiz Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat Aýlyk 1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.
2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 11-turb Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma №12-aragat-naşyk Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat Aýlyk 1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 10-aragat-naşyk Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat Aýlyk «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 2-awto Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik 1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.”Türkmenawtoulaglary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
07.07.2019 (“Türkmenawtoulaglary” agentligi)
Forma № 2-howa Howa gämileriniň toplumynyň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik 1.“Türkmenhowa-ýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
07.07.2019 (“Türkmenhowaýollary” agentligi)
Forma № 2-deňiz Deňiz ulaglarynyň hereket edýän düzüminiň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik 1.Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
07.07.2019 (“Türkmendeňizderýaýollary” agentlig)
Forma № 2 - isu Içerki suw ulaglary boýunça bar bolan derýa we köl gämileri, başga suwda ýüzýän serişdeleri we gämi gatnawly ýollarynyň uzynlygy barada hasabat Çärýeklik Balansynda gämiler we başga suwda ýüzýän serişdeleri bar bolan edaralar we kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 03.07.2019
Forma № 13-aragatnaşyk (hil) Aragatnaşyk kärhanalarynyň Işleriniň hili we aragatnaşyk serişdeleri barada hasabat Çärýeklik 1. “Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.
2. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher- telefon ulgamy”
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 04.07.2019
10.07.2019 (“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher- telefon ulgamy”)
Forma № 5-týa Hususy eýeçilikde bar bolan awtomoto-ulaglar, tirkegler we olaryň tehniki ýagdaýlary barada hasabat Ýarym ýyllyk 1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi
2019-njy ýylyň 1-nji iýulyna 05.07.2019
09.07.2019 (Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi)
Forma № 2-demir Demir ýol ulaglarynyň hereket edýän düzümi, olaryň tehniki ýagdaýy we ulanyşdaky demir ýollarynyň uzynlygy barada hasabat Çärýeklik “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 07.07.2019
Forma № 11-aragatnaşyk Natural görnüşinde ýerine ýetirilen aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik 1.“Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.
2.”Türkmenaragatnaşyk” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 08.07.2019
18.07.2019 (”Türkmenaragatnaşyk” agentligi)
Forma № 1-üstaşyr Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 2- üstaşyr Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 4-ýuh Demir ýolda ýol -ulag hadysalary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 3-üstaşyr Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 10-deňiz Deňiz ulagynyň işi barada hasabat Çärýeklik “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 65- isu Umumy peýdalanyş-daky içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendeňiz-derýayollary” agentligiň kärhanalary we guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 18.07.2019
Forma № 65-awtо Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik 1.“Türkmenawto-ulaglary” agentligiň kärhanalary we guramalary.
2.“Türkmenawto-ulaglary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 1-awto-A Awtomobil ulaglarynyň işi barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçilikdäki, jemgyýetçilik birleşikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşikleriň eýeçiligi, gatyşyk (birleşdirilen) eýeçiligi, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligi bolan kärhanalar (guramalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019 çenli
Forma № 65- deňiz Deňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik 1. “Türkmendeňizderýayollary“ agentligiň kärhanalary tarapyndan. 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 61-awto 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 22.07.2019
Forma № 61-demir 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 22.07.2019
Forma № 61-howa 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 22.07.2019
Forma № 61-isu 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 22.07.2019
Forma № 61-deňiz 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 22.07.2019
Forma № 61-turb Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat Aýlyk Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 22.07.2019
Forma № 65-aragatnaşyk Aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik 1.”Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019
Innowasiýalaryň statistikasy
Forma № 1-st Maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylyşy barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 27.07.2019 çenli
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahat-çylyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1-ätiýaç Halkara ätiýaçlandy-ryş işleri we gaýtadan ätiýaçlandyryş barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019
Forma № 1-syýahatçy Syýahatçylara hyzmat etmek barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Durmuş statistikasy
Forma № 1-e (elektrik energiýasy) Elektrik energiýasy-nyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz) Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Forma № 1-ulag Halkara ulag hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019
Forma № 1- söwda Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Aýlyk Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1-söwda goşundy Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat Aýlyk Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 3-birža Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat Aýlyk Çig mal we beýleki biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1-sse Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2 Aýlyk Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019
Forma № 1-birža Biržanyň iş alyp baryşy barada hasabat Çärýeklik Haryt-çig mal biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019
Forma № 1-söwda-A Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçilikdäki, jemgyýetçilik birle-şikleriniň (edarala-rynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşik-leriniň eýeçiligi, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligi, beýliki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi we Türkme-nistan bilen bilelikdä-ki we daşary ýurtla-ryň gatnaşyk eýeçiligi bolan kärhanalar (guranamalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 20.07.2019 çenli
№ 2-söwda Söwda işi barada hasabat Çärýeklik Ilata harytlaryň satmagyny amala aşyrýan döwlet kärhanalar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019 çenli
Forma № 1-hyzmat Ilata tölegli hyzmatalryň edilişi barada hasabat Çärýeklik Eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 25.07.2019 çenli
Forma «A» Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka Aýlyk Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 26.07.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýer-leşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Aýlyk Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 01.07.2019 çenli
Forma № 5-z (işgärler) Işe kabul edilen we işden boşadylan işgärleriň sany barada hasabat Ýarym ýyllyk 1. Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş eda-ralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýekt-lerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar)
2. Мinistrlikler we pudak edaralary jemleýji hasabaty
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli 15.07.2019 çenli (Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary )
Forma № 2-z (işe ýerleşdiriliş) Daşary ýurt raýatla-rynyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Forma № 1-MÄ Meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlan-dyryşy barada hasabat
2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik 1. Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta teleke-çilik subýektlerin-den, hususy eýeçilik-däki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar).
2. Ministrlikler we pudak edaralary.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
20.07.2019 çenli (Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary )
Forma № 1-z Zähmet barada hasabat Aýlyk Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring) Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Forma № 1-z (işe ýerleş-diriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Çärýeklik Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamazdan ilaty işe ýerleşdiriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 12.07.2019 çenli
Forma № 4-z Zähmet barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçiligindä-ki, jemgyýetçilik birleşikleriniň (edara-larynyň) eýeçiligin-däki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçili-gindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçili-gindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki kärha-nalar (guramalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) Zähmet barada jemleýji hasabat
2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandy
Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 18.07.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleri Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 18.07.2019 çenli
Daş töweregi goramagyň statistikasy
Forma №1-th Medeni tokaý işleriniň geçirilişi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gursawy goramak ministrliginiň medeni tokaý işlerini alyp barýan kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019
Forma №3-th Tokaýa ideg etmek we arassalamak üçin geçirilen çapgy işleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gursawy goramak ministrliginiň medeni tokaý işlerini alyp barýan kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019
Forma №1-tg Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak barada döwlet gözegçiliginiň hasabaty Ýarym ýyllyk 1. Daşky gurşawy goramak we döwlet goraghanalarynyň müdirlikleri
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gursawy goramak ministrligi
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

25.07.2019

(Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gursawy goramak ministrligi)

Forma № 5-th Tokaý ýangynlary barada hasabat Ýarym ýyllyk Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gursawy goramak ministrliginiň edaralary we kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 17.07.2019
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1–bt Köpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş işi barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar, ş.Aşgabat we welaýatlaryň häkimlikleri, sport federasiýalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Forma №2-sport Sport işi barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar, ş.Aşgabat we welaýatlaryň häkimlikler, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Forma №1-sport Sport işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019
Saglygy goraýşyň statistikasy
Forma № 6-saglyk Ganyň adamyň immunoýetmezçiliginiň wirusyna (AIW) geçirilen barlaglarynyň netijeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.07.2019
Moral statistika
Forma № 1-ýangyn Ýangynlar barada hasabat Ýarym ýyllyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary, ýerine ýetiriji ýerli häkimýet we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralary we olaryň ýerlerdäki guramalary, özbaşdak balansynda duran önümçilik birleşmeler, guramalar, edaralar, daýhan birleşikler 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 02.07.2019
Forma № 1-aib Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019
Forma № 1-rib Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019
Forma № 1-jib Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019
Forma № 5-durmuş gorag-lylygy Ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş hyzmatyny etmek barada hasabat, Çärýeklik Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2018-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary
10.07.2019 çenli
Forma № 1-durmuş goraglylygy Pensionerleriň sany we olara bellenilen aýlyk pensiýalaryň möçberi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2018-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary
10.07.2019
Forma № 2-durmuş goragly-lygy Döwlet kömek pullaryny alýanlaryň sany we olara bir aýda bellenilen kömek pullarynyň möçberi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2018-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary
10.07.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy) Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat Aýlyk 1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019 çenli
10.07.2019 çenli
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz) Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk 1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019 çenli
10.07.2019 çenli
(“Türkmengaz” döwlet konserni)
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw) Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk 1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 05.07.2019 çenli
10.07.2019 çenli
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)
Forma №1- kýs Köpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabat Aýlyk Myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna garamazdan, ýuridiki şahslar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Forma №1-suw geciriji (gysga) Suw geçirijiniň (aýratyn suw geçiriji ulgamynyň) işleýşi barada hasabat Çärýeklik Häkimlikleriň, ähli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, daýhan birleşikleriniň balansynda durýan ilata, jemagat-durmuş we önümçilik zerurlyklaryna suw goýberýän suw geçiriji we suwlagymgeçiriji ulgamynyň edaralary (kärhanalary) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.07.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hh Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar aýy
2019-njy ýylyň ýanwar-fewral aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-maý aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary
2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary
01.07.2019
Ilaty hasaba alyşyň statistikasy
Forma № 1-dm Daşary migrasiýa barada hasabat
2014-nji ýylyň 23-nji oktýabryndaky № 63 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary
2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary
2018-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary
15.07.2019
AWGUST AÝY
Formanyň belgisi Formanyň ady Formanyň döwürleýinligi Kim tarapyndan tabşyrylýar Hasabat döwri Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1 Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat Aýlyk 1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.
3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.
4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.
5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
05.08.2019 (Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)
Forma № 2-ng Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 3-gb Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat Aýlyk «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-sgdsm Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty Aýlyk Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-balyk Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat Aýlyk Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) . 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-ön Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 26.08.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnama Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk 1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.
2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 02.08.2019
03.08.2019 (maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)
Forma № 1- dg Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk 1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.
2. Ministrlikler we pudak edaralary
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 03.08.2019
05.08.2019 (Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)
Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Aýlyk Kärhanalar we guramalar
Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 03.08.2019
05.08.2019 (Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)
Forma № 1 -maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
Forma № 2-hmd
№ 2-maýa goýum formasyna goşundy
“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat” Aýlyk Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
Forma № 1-şertnama Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 10.08.2019
Forma № 9-dg Esasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 25.08.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagta Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 29.08.2019
Forma № 6-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji Aýlyk 1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 29.08.2019
Forma № 12-suwaryş Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat Aýlyk Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 29.08.2019
Forma № 11-dökün Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat Aýlyk «Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 29.08.2019
Forma № 1-oh Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Aýlyk Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 29.08.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy) Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 30.08.2019
Forma № 7-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat Hepdelik 1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.
2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.
Her hepdäniň anna güni ýagdaýyna Her hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3-ammar Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat Aýlyk Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler 2019-njy ýylyň iýul aýy 01.08.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ät Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019 çenli
Forma № 1-mm Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1- pg Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat Aýlyk Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 03.08.2019
Forma № 1-mýeb Merkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabat Çärýeklik Maliýe we ykdasydyýet ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.08.2019
Forma № 1-ýeb Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 20.08.2019
Forma № 2-km Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat Aýlyk Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 20.08.2019
Forma № 1-mi Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 21.08.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuh Ýol-ulag hadysalary barada hasabat Aýlyk 1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri
2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-awto “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat Aýlyk 1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 10-demir “Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk «Türkmendemirýollary» agentigi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 10-howa ýol «Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk 1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 10-isu Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 3-deňiz Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat Aýlyk 1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.
2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 11-turb Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma №12-aragatnaşyk Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat Aýlyk 1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.
2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 10-aragatnaşyk Öýjükli aragatnaşygyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat Aýlyk «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 65-demir Umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulagynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
Forma № 65-awtо Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmenawtoulaglary” agentligi. 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.08.2019 (“Türkmenawtoulaglary” agentligi.)
Forma № 65- deňiz Deňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendeňizderýayollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.08.2019 (“Türkmendeňizderýayollary”agentligi)
Forma № 65-aragatnaşyk Aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”. 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 10.08.2019 (“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy)
Forma № 1-üstaşyr Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary 15.08.2019
Forma № 2- üstaşyr Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 15.08.2019
Forma № 3-üstaşyr Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 15.08.2019
Forma № 61-awto 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.08.2019
Forma № 61-demir 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.08.2019
Forma № 61-howa 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.08.2019
Forma № 61-isu 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.08.2019
Forma № 61-deňiz 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.08.2019
Forma № 61-turb Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat Aýlyk Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.08.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahat-çylyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy) Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 15.08.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz) Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 15.08.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwda Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Aýlyk Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-söwda goşundy Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat Aýlyk Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 3-birža Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat Aýlyk Çig mal we beýleki biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-sse Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2 Aýlyk Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma «A» Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka Aýlyk Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 26.08.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýer-leşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Aýlyk Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
Forma № 1-z Zähmet barada hasabat Aýlyk Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 10.08.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring) Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 10.08.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) Zähmet barada jemleýji hasabat
2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandy
Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 18.08.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleri Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 18.08.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sport Sport işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 10.08.2019
Moral statistika
Forma № 1-aib Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
Forma № 1-rib Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
Forma № 1-jib Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy) Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat Aýlyk 1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
10.08.2019
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz) Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk 1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)
2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
10.08.2019
(“Türkmengaz” döwlet konserni)
Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw) Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk 1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).
2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)
2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 05.08.2019
10.08.2019
(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)
Forma №1-kýs Köpçülıkleýın ýerleşdırme serişdesinıň işi barada hasabat Aýlyk Myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna garamazdan, ýuridiki şahslar 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 10.08.2019
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hh Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-iýul aýlary 01.08.2019
SENTÝABR AÝY
Formanyň belgisi Formanyň ady Formanyň döwürleýinligi Kim tarapyndan tabşyrylýar Hasabat döwri Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1 Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

01.09.2019

05.09.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ng Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 3-gb Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat Aýlyk «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-sgdsm Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty Aýlyk Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-balyk Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat Aýlyk Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) . 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-ön Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 26.09.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnama Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

02.09.2019

03.09.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dg Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

05.09.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Aýlyk Kärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

03.09.2019

05.09.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 05.09.2019

Forma № 2-hmd

№ 2-maýa goýum formasyna goşundy

“Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat” Aýlyk Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 05.10.2019
Forma № 1-şertnama Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 10.10.2019
Forma № 9-dg Esasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 25.10.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagta Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 2-şkh Şahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Çärýeklik Oba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 29.09.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 29.09.2019
Forma № 6-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji Aýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 29.09.2019
Forma № 12- suwaryş Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat Aýlyk Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 29.09.2019
Forma № 11-dökün Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat Aýlyk «Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 29.09.2019
Forma № 1-oh Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Aýlyk Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 29.09.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy) Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 30.09.2019
Forma № 7-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Her hepdäniň anna güni ýagdaýyna Her hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3- ammar Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat Aýlyk Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler 2019-njy ýylyň awgust aýy 01.09.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ät Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019 çenli
Forma № 1-mm Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1- pg Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat Aýlyk Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 03.09.2019
Forma № 1-ýeb Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 20.09.2019
Forma № 2-km Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat Aýlyk Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 20.09.2019
Forma № 1-mi Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 21.09.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuh Ýol-ulag hadysalary barada hasabat Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-awto “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 10-demir “Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk «Türkmendemirýollary» agentigi 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 10-howa ýol «Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 10-isu Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 3-deňiz Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 11-turb Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma №12-aragat-naşyk Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 10-aragatnaşyk Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat Aýlyk «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-üstaşyr Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 15.09.2019
Forma № 2- üstaşyr Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 15.09.2019
Forma № 3-üstaşyr Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 15.09.2019
Forma № 61-awto 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.09.2019
Forma № 61-demir 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 22.09.2019
Forma № 61- howa 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 22.09.2019
Forma № 61-isu 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 22.09.2019
Forma № 61-deňiz 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 22.09.2019
Forma № 61-turb Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat Aýlyk Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 22.09.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy) Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 15.09.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz) Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 15.09.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwda Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Aýlyk Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-söwda goşundy Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat Aýlyk Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 3-birža Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat Aýlyk Çig mal we beýleki biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-sse Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2 Aýlyk Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma «A» Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka Aýlyk Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 26.09.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Aýlyk Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
Forma № 1-z Zähmet barada hasabat Aýlyk Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 10.09.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring) Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 10.09.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) Zähmet barada jemleýji hasabat 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandy Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 18.09.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleri Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 18.09.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sport Sport işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 10.09.2019 çenli
Bilimiň statistikasy
Forma № 1-mek Orta mekdebiň hasabaty Ýyllyk Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we beýleki ministrlikleriň mekdepleri 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 07.09.2019
Forma №1a-mek Umumy görnüşdäki okuw-terbiýeçilik toplumy barada hasabat Ýyllyk Umumy görnüşdäki okuw-terbiýeçilik toplumlar 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 07.09.2019
Forma №1b-mek Ýörite bilim edaranyň hasabaty Ýyllyk Ýörite bilim edaralary 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 07.09.2019
Forma №1-çsm Çeperçilik we sungat mekdepleriniň işi barada hasabat Ýyllyk Medeniýet ministrliginiň we pudak edaralarynyň tabynlygyndaky mekdepler (çeperçilik we sungat mekdep) 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 10.09.2019
Forma № 3-mek Orta mekdepleriň jemleýji hasabaty Ýyllyk 1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

20.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

Moral statistika
Forma № 1-aib Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 05.09.2019
Forma № 1-rib Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 05.09.2019
Forma № 1-jib Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 05.09.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy) Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat Aýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019 çenli

10.09.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz) Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019 çenli

10.09.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw) Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary

05.09.2019 çenli

10.09.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýs Köpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabat Aýlyk Myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 10.09.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hh Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlary 01.09.2019
OKTÝABR AÝY
Formanyň belgisi Formanyň ady Formanyň döwürleýinligi Kim tarapyndan tabşyrylýar Hasabat döwri Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1 Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

01.10.2019

05.10.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ng Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 3-gb Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat Aýlyk «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-sgdsm Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty Aýlyk Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-balyk Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat Aýlyk Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) . 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 2 gb Geologiýa-barlag işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Çärýeklik

1.Toparlar (ekspedi-siýalar), nebit-gaz çykaryjy dolandyryş edaralar, burawlaýyş işleriniň müdirlikleri, kärhanalar, birleşikler

2. Ministrikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

02.10.2019

10.10.2019

(ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № K-3 Döwlete dahylsyz sektoryň senagat kärhanalarynyň harytlarynyň, işleriniň we hyzmatlarynyň öndürilişi we iberilişi barada hasabat Çärýeklik

1.Beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçilikli;

2. Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçilikli, senagat önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürýän kärhanalar

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma № 1-ht Hususy telekeçiler tarapyndan senagat önümleriniň öndürilişi barada hasabat Çärýeklik Senagat önümlerini öndürýän hususy telekeçiler (ýuridiki şahslary döretmezden fiziki şahslar) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 1-ön Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 26.10.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy

Forma

№1-meýilnama

Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

02.10.2019

03.10.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1-şýjg Hususy ýaşaýyş jaýlarynyň herekete girizilmegi barada hasabat Çärýeklik Şäherleriň, etraplaryň häkimlikleri we geňeşlikler (şäher we oba ýerlerde) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 03.10.2019
Forma № 1- dg Kuwwatlyklaryň, obýektleriň herekete girizilişi we potrat-çylyk işleriniň ýerine ýetirilşi barada hasabat Çärýeklik

1.Potratçy guramalar, abatlaýyş-gurluşyk guramalary, etrap alyjylar jemgyýetle-riniň gurluşyk guramalary

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

03.10.2019

05.10.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 2-dg (gurluşyk) Önümçilik maksatly obýektleriň gurluşygy barada hasabat Çärýeklik

1.Gurujylar

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 03.10.2019
Forma № 1- dg Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

03.10.2019

05.10.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Çärýeklik Döwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar) Hususy eýeçiligin-däki jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň), kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligin-däki kärhanalar (guramalar), Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralar

2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlary

2019-njy ýylyň ýanwar-iýun aýlary

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

2018-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary

03.10.2019 çenli

(Döwlet eýeçilikdäki kärhanalar (guramalar))

05.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pugdaklaýyn dolandyryş edaralary)

10.10.2019 çenli

(ykdasadyýetiň döwlete dahylsyz bölegi)

Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Aýlyk Kärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

03.10.2019

05.10.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.10.2019
Forma № 2-hmd № 2-maýa goýum formasyna goşundy “Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat” Aýlyk Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.10.2019
Forma № 1-şertnama Türkmenistanyň çäklerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Forma № 1-maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň We daşary ýurt kärhanalarynyň gatnaşmagyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi We daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçiligindäki kärhanalar, jemgyýetçilik birleşikleriň (edaralarynyň) eýeçiligindäki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gat-naşmagyndaky gatyşyk eýeçili-gindäki kärhanalar (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary), 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019 çenli
Forma № 9-dg Esasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 25.10.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 1-meýilnama Etrap (şäher) häkimlikleriniň iş meýilnamasynyň oba hojalygyna degişli böleginiň ýerine ýeti-rilişi barada hasabat Çärýeklik Etrap (şäher) häkimlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 2-pagta Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 2 - bagy-bossan Baglaryň tutýan meýdany, düýp sany we olaryň ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudak-laýyn dolandyryş edaralary, banklar, jemgyýetçilik guramalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, harby we hukuk goraýjy edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019 çenli
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 29.10.2019
Forma № 6-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji Aýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 29.10.2019
Forma № 12-suwaryş Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat Aýlyk Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 29.10.2019
Forma № 11-dökün Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat Aýlyk «Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 29.10.2019
Forma № 1-oh Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Aýlyk Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 29.10.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy) Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 31.10.2019
Forma № 7-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Hepdelik Her hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma №1-hususylaşdyrma Döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy-nyň we döwletiň garamagyndan aýrylmagynyň netijeleri barada jemleýji hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak müdirligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-kärende (döwlet emlägi) Döwlet emläginiň kärendesi baradaky jemleýji hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak müdirligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 3-ammar Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat Aýlyk Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma№ 1-söwda (ulag) Döwlet kärhanalarynyň, guramalarynyň we edaralarynyň ulag serişdelerini ýerleşdirişi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň Awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşigi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ät Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019 çenli
Forma № 1-mm Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1- pg Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat Aýlyk Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 03.10.2019
Forma № 2-ät Ätiýaçlandyryşyň we gaýtadan ätiýaçlandy-ryşyň görnüşleri boýunça baglaşylan, hereket edýän şertnamalar we ätiýaçlandyryş tölegleri barada hasabat Çärýeklik Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019 çenli
Forma № 2-gk Gymmatly kagyzlarynyň goýberilişi, ýerleşdirilişi we dolanyşygy barada hasabat Çärýeklik Gymmatly kagyzlary goýberýän ähli emitentler 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019
Forma № 1-ýeb Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019
Forma № 2-km Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat Aýlyk Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019
Forma № 3-mýs (Aşgabat ş.) Aşgabat şäher häkimligiň maksat-laýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Aşgabat ş. häkimligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma № 1-gazna (Altyn asyr) Türkmenistanyň altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmeginiň döwlet gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma № 1-mýs (saglygy goraýyş) Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma № 1-dgs Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we ulanylmagy barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma № 2-mýs (oba hojalyk) Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma №1-gdi Gözegçilik-derňew işi barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudak edaralary, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019 çenli
Forma № 5-mýs (sport) Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma № 1-mi Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 21.10.2019
Forma № 1-km Kärhananyň (guramanyň) işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Çärýeklik

1.Eýeçiligiň gürnüşine garamazdan, hojalyk hasaplaşygynda duran we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan kärhanalar, (maliýe we býujet guramalaryny goşmazdan)

2. Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Işini Uglewodorod baýlyklar hakynda amala aşyrylýan kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

25.10.2019 çenli

Maliýe hasabatllylygyň bellenen möhletinde (Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Işini Uglewodorod baýlyklar hakynda amala aşyrylýan kärhanalar)

Forma № 1-tbi Täjirçilik banklaryň işleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Merkezi banky 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 30.10.2019
Forma № 1-bgç Banklaryň girdejileri we çykdajylary barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Merkezi banky 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 30.10.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuh Ýol-ulag hadysalary barada hasabat Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-awto “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 10-demir “Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk «Türkmendemirýollary» agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 10-howa ýol «Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 10-isu Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 3-deňiz Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 11-turb Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma №12-aragatnaşyk Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 10-aragatnaşyk Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat Aýlyk «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 2-awto Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.”Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 43741
Forma № 2-howa Howa gämileriniň toplumynyň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik

1.“Türkmenhowa-ýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 43741
Forma № 2-deňiz Deňiz ulaglarynyň hereket edýän düzüminiň bar bolany we olaryň tehniki ýagdaýy barada hasabat Çärýeklik

1.Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 43741
Forma № 2-isu Içerki suw ulaglary boýunça bar bolan derýa we köl gämileri, başga suwda ýüzýän serişdeleri we gämi gatnawly ýollarynyň uzynlygy barada hasabat Çärýeklik Balansynda gämiler we başga suwda ýüzýän serişdeleri bar bolan edaralar we kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 43741
Forma № 13-aragatnaşyk (hil) Aragatnaşyk kärhanalarynyň Işleriniň hili we aragatnaşyk serişdeleri barada hasabat Çärýeklik

1. “Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher- telefon ulgamy”

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

04.10.2019

0.10.2019

(“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher- telefon ulgamy” )

Forma № 2-demir Demir ýol ulaglarynyň hereket edýän düzümi, olaryň tehniki ýagdaýy we ulanyşdaky demir ýollarynyň uzynlygy barada hasabat Çärýeklik “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 07.10.2019
Forma № 11-aragatnaşyk Natural görnüşinde ýerine ýetirilen aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik

1.“Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.

2.”Türkmenaragatnaşyk” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 08.10.2019 18.10.2019 (”Türkmenaragatnaşyk” agentligi)
Forma № 1-üstaşyr Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň ýanyndaky “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 2- üstaşyr Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 4-ýuh Demir ýolda ýol -ulag hadysalary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 3-üstaşyr Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 10-deňiz Deňiz ulagynyň işi barada hasabat Çärýeklik “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 65- isu Umumy peýdalanyş-daky içerki suw ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendeňiz-derýayollary” agentligiň kärhanalary we guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 18.10.2019
Forma № 65-awtо Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik 1.“Türkmenawto-ulaglary” agentligiň kärhanalary we guramalary . 2.“Türkmenawto-ulaglary” agentligi. 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019
Forma № 1-awto-A Awtomobil ulaglarynyň işi barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçilikdäki, jemgyýetçilik birle-şikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşik-leriň eýeçiligi, gatyşyk( birleşdiri- len) eýeçiligi, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligi bolan kärhanalar (guramalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019 çenli
Forma № 65- deňiz Deňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik

1. “Türkmendeňizderýayollary“ agentligiň kärhanalary tarapyndan.

2. “Türkmendeňizderýayollary”agentligi

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019
Forma № 61-awto 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 22.10.2019
Forma № 61-demir 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 22.10.2019
Forma № 61- howa 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 22.10.2019
Forma № 61-isu 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 22.10.2019
Forma № 61-deňiz 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 22.10.2019
Forma № 61-turb Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat Aýlyk Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 22.10.2019
Forma № 65-aragatnaşyk Aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik

1.”Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 25.10.2019
Innowasiýalaryň statistikasy
Forma № 1-st Maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylyşy barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 27.10.2019 çenli
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-ätiýaç Halkara ätiýaçlandy-ryş işleri we gaýtadan ätiýaçlandyryş barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Forma № 1-syýahatçy Syýahatçylara hyzmat etmek barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy) Elektrik energiýasy-nyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz) Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Forma № 1-ulag Halkara ulag hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler, pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1-söwda Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Aýlyk Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-söwda goşundy Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat Aýlyk Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 3-birža Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat Aýlyk Çig mal we beýleki biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-sse Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2 Aýlyk Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 1-birža Biržanyň iş alyp baryşy barada hasabat Çärýeklik Haryt-çig mal biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Forma № 1-söwda-A Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçilikdäki, jemgyýetçilik birle-şikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligi, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligi, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligi, beýliki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligi we Türkmenistan bilen bilelikdä-ki we daşary ýurtlaryň gatnaşyk eýeçiligi bolan kärhanalar (guranamalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 20.10.2019 çenli
№ 2-söwda Söwda işi barada hasabat Çärýeklik Ilata harytlaryň satmagyny amala aşyrýan döwlet kärhanalar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 25.10.2019 çenli
Forma № 1-hyzmat Ilata tölegli hyzmatalryň edilişi barada hasabat Çärýeklik Eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 25.10.2019 çenli
Forma «A» Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka Aýlyk Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 26.10.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Aýlyk Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Forma № 2-z (işe ýerleşdiriliş) Daşary ýurt raýatla-rynyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma № 1-MÄ Meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlan-dyryşy barada hasabat Çärýeklik

1. Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta teleke-çilik subýektlerin-den, hususy eýeçilik-däki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar).

2. Ministrlikler we pudak edaralary.

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.10.2019 çenli

20.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1-z Zähmet barada hasabat Aýlyk Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring) Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Çärýeklik Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölümleri), eýeçiligiň görnüşine garamazdan ilaty işe ýerleşdiriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 12.10.2019 çenli
Forma № 4-z Zähmet barada hasabat Çärýeklik Hususy eýeçiligindäki, jemgyýetçilik birleşikleriniň (edaralarynyň) eýeçiligindäki, kooperatiw birleşikleriniň eýeçiligindäki, gatyşyk birleşdirilen eýeçiligindäki, beýleki döwletleriň, olaryň kanuny hukukly we şahsy taraplarynyň eýeçiligindäki we Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligindäki kärhanalar (guramalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) Zähmet barada jemleýji hasabat Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 18.10.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleri Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 18.10.2019 çenli
Daş töweregi goramagyň statistikasy
Forma №1-th Medeni tokaý işleriniň geçirilişi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň we medeni tokaý işlerini alyp barýan kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.10.2019
Forma №3-th Tokaýa ideg etmek we arassalamak üçin geçirilen çapgy işleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Daşky gursawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň we medeni tokaý işlerini alyp barýan kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1–bt Köpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş işi barada hasabat Çärýeklik Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar, ş.Aşgabat we welaýatlaryň häkimlikleri, sport federasiýalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma №2-sport Sport işi barada hasabat Türkmenistanyň Çärýeklik Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar, ş.Aşgabat we welaýatlaryň häkimlikler, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma №1-sport Sport işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Bilimiň statistikasy
Forma № 1-ohom Örta hünär okuw mekdebiniň hasabaty Ýyllyk Orta hünär okuw mekdepleri 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 05.10.2019
Forma № 2-ýom Ýokary okuw mekdebiniň hasabaty Ýyllyk Ýokary okuw mekdepleri 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 05.10.2019
Forma № 3-mek Orta mekdepleriň jemleýji hasabaty Ýyllyk 1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri 2. Welaýat baş bilim müdirligi 3. Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna 05.10.2019 (Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)
Forma №2-dýo Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okaýan talyplar barada hasabat Ýyllyk

1. Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ugradýan ministrlikleri we pudak laýyn dolandyryş edaralary

2.Türkmenistanyň Bilim ministrligi jemleýji hasabaty

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

05.10.2019

(Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ugradýan ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 2-mek Orta mekdepleriň maddy binýady barada jemleýji hasabat Ýyllyk

1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri

2.Welaýatlaryň baş bilim müdirligi

3. Türkmenistanyň Bilim ministrligi

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

10.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

15.10.2019

(Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)

Forma № 4-mek Orta mekdepleriň mugallymlarynyň sany we düzümi barada jemleýji hasabaty Ýyllyk

1. Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri

2. Welaýat baş bilim müdirligi

3.Türkmenistanyň Bilim ministrligi

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

10.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

15.10.2019

(Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)

Forma №5-mek Orta mekdepleriň okadylyş diline görä bölünişi barada jemleýji hasabat Ýyllyk

1.Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri.

2.Welaýatlaryň baş bilim müdirligi.

3.Türkmenistanyň Bilim ministrligi

2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

10.10.2019

(Şäherleriň (etraplaryň) bilim bölümleri)

15.10.2019

(Welaýatlaryň baş bilim müdirligi)

Saglygy goraýşyň statistikasy
Forma № 6-saglyk Ganyň adamyň immunoýetmezçiliginiň wirusyna (AIW) geçirilen barlaglarynyň netijeleri barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
Moral statistikasy
Forma № 1-aib Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.10.2019
Forma № 1-rib Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.10.2019
Forma № 1-jib Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.10.2019
Durmuş goraglylygynyň statistikasy
Forma № 5-durmuş goraglylygy Ýalňyz gartaşan raýatlara we maýyplara durmuş hyzmatyny etmek barada hasabat, Çärýeklik Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Forma № 1-durmuş goraglylygy Pensionerleriň sany we olara bellenilen aýlyk pensiýalaryň möçberi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Forma № 2-durmuş goraglylygy Döwlet kömek pullaryny alýanlaryň sany we olara bir aýda bellenilen kömek pullarynyň möçberi barada hasabat Çärýeklik Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy) Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat Aýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

05.10.2019 çenli

10.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz) Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

05.10.2019 çenli

10.10.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw) Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk 1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary). 2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan) 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

05.10.2019 çenli

10.10.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýs Köpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabat Aýlyk Myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.10.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hh Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 01.10.2019
Ilaty hasaba alyşyň statistikasy
Forma № 1-dm Daşary migrasiýa barada hasabat 2014-nji ýylyň 23-nji oktýabryndaky № 63 buýrugy bilen tassyklanyldy Çärýeklik Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 15.10.2019
NOÝABR AÝY
Formanyň belgisi Formanyň ady Formanyň döwürleýinligi Kim tarapyndan tabşyrylýar Hasabat döwri Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1 Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar. 5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

01.11.2019

05.11.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ng Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 3-gb Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat Aýlyk «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-sgdsm Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty Aýlyk Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-balyk Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat Aýlyk Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) . 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-ön Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 26.11.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnama Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

02.11.2019

03.11.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dg Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

03.11.2019

05.11.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Aýlyk Kärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

03.11.2019

05.11.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1-maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 05.11.2019
Forma № 2-hmd № 2-maýa goýum formasyna goşundy “Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleş-dirilýän maýa goýum-lar barada hasabat” Aýlyk Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 05.11.2019
Forma № 1-şertnama Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 10.11.2019
Forma № 9-dg Esasy gurluşyk mate-riallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 25.11.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagta Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 29.11.2019
Forma № 6-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji Aýlyk

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 29.11.2019
Forma № 12- suwaryş Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat Aýlyk Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 29.11.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy) Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 29.11.2019
Forma № 11-dökün Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat Aýlyk «Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 29.11.2019
Forma № 1-oh Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Aýlyk Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 29.11.2019
Forma № 7-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Hepdelik Her hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3- ammar Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat Aýlyk Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler 2019-njy ýylyň oktýabr aýy 01.11.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ät Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019 çenli
Forma № 1-mm Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1- pg Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat Aýlyk Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 03.11.2019
Forma № 1-mýeb Merkezleşdirlen we ýerli býujetiň çykdajylary barada hasabat Çärýeklik Maliýe we ykdasydyýet ministrligiň gazna müdirligi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 10.11.2019
Forma № 1-ýeb Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 20.11.2019
Forma № 2-km Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat Aýlyk Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan döwlet kärhanalary, guramalary (banklary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 20.11.2019
Forma № 1-mi Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 21.11.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuh Ýol-ulag hadysalary barada hasabat Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-awto “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 10-demir “Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk «Türkmendemirýollary» agentigi 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 10-howa ýol «Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 10-isu Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 3-deňiz Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 11-turb Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma №12-aragat-naşyk Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat 2019-njy ýylyň Aýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 10-aragatnaşyk Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat Aýlyk «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 65-demir Umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulagynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary 05.11.2019
Forma № 65-awtо Umumy peýdalanyşdaky awtomobil ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmenawtoulaglary” agentligi. 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.11.2019

(“Türkmenawtoulaglary” agentligi.)

Forma № 65- deňiz Deňiz ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmendeňizderýayollary”agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.11.2019

(“Türkmendeňizderýayollary”agentligi)

Forma № 65-aragatnaşyk Aragatnaşyk hyzmatlary barada hasabat Çärýeklik “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”. 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary

10.11.2019

(“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy)

Forma № 1-üstaşyr Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türk-menulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 15.11.2019
Forma № 2- üstaşyr Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 15.11.2019
Forma № 3-üstaşyr Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 15.11.2019
Forma № 61-awto 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 22.11.2019
Forma № 61-demir 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 22.11.2019
Forma № 61- howa 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 22.11.2019
Forma № 61-isu 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary. 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 22.11.2019
Forma № 61-deňiz 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 22.11.2019
Forma № 61-turb Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat Aýlyk Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 22.11.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy) Elektrik energiýasynyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 15.11.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz) Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 15.11.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwda Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Aýlyk Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-söwda goşundy Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat Aýlyk Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 3-birža Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat Aýlyk Çig mal we beýleki biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-sse Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat Aýlyk Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma «A» Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka Aýlyk Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 26.11.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýer-leşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Aýlyk Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölüm-leri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
Forma № 1-z Zähmet barada hasabat Aýlyk Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministr-likleriň we pudakla-ýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 10.11.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring) Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 10.11.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) Zähmet barada jemleýji hasabat Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 18.11.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleri Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 18.11.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sport Sport işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 10.11.2019 çenli
Bilimiň statistikasy
Forma № 2-mek Orta mekdepleriň maddy binýady barada jemleýji hasabat Ýyllyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma № 3-mek Orta mekdepleriň jemleýji hasabaty Ýyllyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma №5-mek Orta mekdepleriň okadylyş diline görä bölünişi barada jemleýji hasabat Ýyllyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma №2-dýo Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde okaýan talyplar barada hasabat Ýyllyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

01.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi)

Forma № 4-mek Orta mekdepleriň mugallymlarynyň sany we düzümi barada jemleýji hasabaty Ýyllyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2019/2020-nji okuw ýylynyň başyna

06.11.2019

(Türkmenistanyň Bilim ministrligi

Moral statistikasy
Forma № 1-aib Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 05.11.2019
Forma № 1-rib Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 05.11.2019
Forma № 1-jib Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 05.11.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy) Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, şeýle hem beýleki ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

05.11.2019 çenli

10.11.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz) Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

05.11.2019 çenli

10.11.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw) Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary

05.11.2019 çenli

10.11.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýs Köpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabat Aýlyk Myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 10.11.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hh Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary 01.11.2019
DEKABR AÝY
Formanyň belgisi Formanyň ady Formanyň döwürleýinligi Kim tarapyndan tabşyrylýar Hasabat döwri Döwlet statistik hasabatlylygyň formalarynyň tabşyrylmaly möhleti
Senagatyň statistikasy
Forma № K-1 Harytlaryň, işleriň we hyzmatlaryň öňndürilişi we iberilişi barada hasabat Aýlyk

1.Döwlet eýeçiligin-däki senagat kärhanalary.

2.Alyjylar jemgyýeti ulgamynyň senagat kärhanalary.

3.Ministrlikleriň, pudak edaralaryň balansynda durýan, Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşma-gyndaky gatyşyk eýeçiligindäki senagat kärhanalary.

4. Balansynda kömekçi senagat kärhanalary (önümçilikleri) bolan senagat däl kärhanalar.

5.Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

01.12.2019

05.12.2019

(Senagat önümlerini (işlerini, hyzmatlaryny) öndürýän döwlete dahylsyz kärhanalar)

Forma № 2-ng Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan nebitiň we gazyň çykarylyşy we iberilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 3-gb Geologiýa-barlag işleriniň möçberi barada hasabat Aýlyk «Türkmengeologiýa» Döwlet korporasiýasy 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-sgdsm Ministrligiň, edaranyň önümçilik-maliýe işleri barada hasabaty Aýlyk Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-balyk Balygyň tutulyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat Aýlyk Balyk tutulyşyny (ösdürip ýetişdirileni goşmak bilen) we balyk önümleriniň öndürilişini amala aşyrýan, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki ýuridik şahslar, olaryň şahamçalary we düzüm bölekleri, şeýle hem hususy telekeçiler (fiziki şahslar) . 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-ön Senagat önümleri öndürijileriň nyrhla-rynyň bellige alnyşy Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan, senagat önümi öndürýän binýatlaýyn kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 26.12.2019
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Forma №1-meýilnama Obalaryň, şäherçele-riň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnama-synyň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýuridiki şahslar we olaryň aýratynlaşan bölümleri.

2. Maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

02.12.2019

03.12.2019

(maýa goýum işlerini amala aşyrýan ministrlikler, pudak edaralar we welaýatlaryň häkimlikleri)

Forma № 1- dg Durmuş-medeni maksatly obýektleriň herekete girizilişi we potrat işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk

1. Potrat we abatlaýyş-gurluşyk guramalary.

2. Ministrlikler we pudak edaralary

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

03.12.2019

05.12.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma 2–maýa goýum Esasy serişdeleriň işe girizilişi we esasy serişdelere maýa goýumlar barada hasabat Aýlyk Kärhanalar we guramalar Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

03.12.2019

05.12.2019

(Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary)

Forma № 1 -maýa goýum Türkmenistanyň gurluşyk-gurnaw guramalarynyň we daşary ýurt kärhana-larynyň gatnaşma-gyndaky gurluşygyň gidişi we desgalaryň maliýeleşdirilişi we daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnika-nyň, abzallaryň getirilişi barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudaklaýyn dolandydyryş edaralary (gurluşygyň we enjamlaryň getirilişiniň sargytçylary) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 05.12.2019
Forma № 2-hmd № 2-maýa goýum formasyna goşundy “Türkmenistanyň Prezidentiniň karary boýunça Aşgabat şäherindäki has möhüm obýektleriň gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýumlar barada hasabat” Aýlyk Daşary ýurt we ýerli potratçylar bilen şertnama baglaşan ministrlikler we pudak edaralary (sargyt edijiler) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 05.12.2019
Forma № 1-şertnama Türkmenistanyň çäk-lerinde baglaşylan we amala aşyrylýan şertnamalar, taslama-lar barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 10.12.2019
Forma № 9-dg Esasy gurluşyk materiallarynyň, düzüm bölekleriniň (detallaryň) we gurnawlaryň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Gurluşyk, gurluşyk-gurnaw, abatlaýyş-gurluşyk we beýleki potratçy guramalary guramaçylyk-hukuk we eýeçilik görnü-şine garamazdan hem hojalyk usuly arkaly gurluşygy amala aşyrýan kärhanalar we guramalar (statis-tika edaralarynyň kesgitlän sanawy boýunça) 2019-njy ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 25.12.2019
Oba hojalygynyň statistikasy
Forma № 2- pagta Pagta hasylyny gaýtadan işlemegiň netijeleri barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine garamazdan pagta arassalaýjy kärhanalar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 2-şkh Şahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Çärýeklik Oba ýerlerinde geňeşlikler, şäher ýerlerinde etrap (şäher) häkimligi tarapyndan öý hojalyklarynyň hasabatyny ýöretmek üçin bellenen edara 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 29.12.2019
Forma № 21-oba hojalyk nyrhlar Oba hojalyk önüm öndürijileriniň nyrhlary barada hasabat Aýlyk Obahojalyk kärhanalary (daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hoja-lyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edaralary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň kömekçi hojalyklary) bellenen sanawlar boýunça 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 29.12.2019
Forma № 6-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan we sarp edilen ýangyç barada jemleýji Aýlyk 1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary. 2. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi. 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 29.12.2019
Forma № 12- suwaryş Oba hojalyk ekinleri-niň suwarylyşy barada hasabat Aýlyk Etrap suw hojalyk önümçiliginiň kärhanalary (ekinlere ideg edilýän möwsümi) 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 29.12.2019
Forma № 11-dökün Oba hojalyk ekinlerine goýberilen mineral dökün barada hasabat Aýlyk «Türkmenhimiýa» Döwlet Konserniň ýerlerdäki bazalary tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 29.12.2019
Forma № 1-oh Oba hojalygynda ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişi, mallaryň we guşlaryň baş sanynyň hereketi barada hasabat Aýlyk Daýhan birleşikleri, ministrlikleriň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary hem-de oba hojalyk önümlerini öndürýän beýleki hususy kär-hanalar, hojalyk jemgyýetleri, telekeçiler, daýhan hojalyklary we geňeşlikler 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 29.12.2019
Forma № 1-hyzmat (oba hojalygy) Oba hojalyk hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-dekabr aýlary 31.12.2019
Forma № 7-meh Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy barada hasabat Hepdelik

1.Daýhan birleşikleri, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň kärhanalary we oba hojalyk önüm öndürijilerine tehniki hyzmat edýän beýleki döwlet kärhanalary.

2.Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Hepdelik Her hepdäniň anna güni
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Forma № 3-ammar Azyk harytlaryň (önümleriň) galyndylary we hereketi barada hasabat Aýlyk Özünde bar bolan ýa-da kärendesine alan sowadyjy ammarlary ýa-da senagat häsiýetli doňduryjy kameralary bolan hususy telekeçiler 2019-njy ýylyň noýabr aýy 01.12.2019
Maliýanyň statistikasy
Forma № 1-ät Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat Aýlyk Eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019 çenli
Forma № 1-mm Ministrligiň, pudak edaranyň işiniň maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň ministrlikleri, pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1- pg Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada hasabat Aýlyk Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 03.12.2019
Forma № 1-ýeb Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat Aýlyk Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 20.12.2019
Forma № 2-km Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat Aýlyk Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgu-llanýan döwlet kärhanalary, guramalary (bank-lary, ätiýaçlandyryş we býujet guramalaryny goşmazdan) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 20.12.2019
Forma № 1-mi Ministrlikleriň, pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýaçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat Aýlyk Ministrlikler, pudak edaralary, banklar, ätiýaçlandyryş guramalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 21.12.2019
Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
Forma №1-ýuh Ýol-ulag hadysalary barada hasabat Aýlyk

1. Welaýat we Aşgabat şäher Polisiýa ýol gözegçilik bölümleri

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik müdirligi

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-awto “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň umumy peýdalanylýan ulaglarynyň işi barada hasabat Aýlyk

1.”Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenawtoulaglary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 10-demir “Türkmendemirýollary” agentliginiň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk «Türkmendemirýollary» agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 10-howa ýol «Türkmenhowa-ýollary» gullugynyň işiniň esasy görkezijileri barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenhowaýollary” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenhowaýollary” agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 10-isu Içerki suw ulaglary bilen daşalan ýükler we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 3-deňiz Ýük daşamak, ýolagçy gatnatmak we gämileriň wagt býujeti barada hasabat Aýlyk

1.«Türkmendeňizderýaýollary » agentligiň kärhanalary.

2.«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 11-turb Umumy peýdalanyş-daky uly möçberli geçiriji turba ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat Aýlyk Edaralar - umumy peýdalanylýan tebigy gazy, nebiti geçirmek üçin ulanylýan uly möçberli geçiriji turbalaryň (UT) eýeleri 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma №12-aragatnaşyk Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada hasabat Aýlyk

1.“Türkmenaragat-naşyk” agentligiň kärhanalary.

2.“Türkmenaragat-naşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”, ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i “Türkmen hemrasy”.

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 10-aragatnaşyk Öýjükli aragatnaşy-gyň Girdejileri we hyzmatlary barada hasabat Aýlyk «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-üstaşyr Üstaşyr geçýän ýük awtomobilleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulag- lary” agentliginiň ýanyndaky “Türkmenulaggözegçilik” döwlet kärhanasy tarapyndan 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 15.12.2019
Forma № 2- üstaşyr Üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 15.12.2019
Forma № 3-üstaşyr Demir ýol ulagy bilen üstaşyr ýükleriň daşalyşy barada hasabat Aýlyk “Türkmendemirýollary” agentligi 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 15.12.2019
Forma № 61-awto 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky аwtomobil ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenawtoulaglary” agentligiň kärhanalary 2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 22.12.2019
Forma № 61-demir 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky demir ýol ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Turkmendemirýollary” agentligiň kärhanalary 2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 22.12.2019
Forma № 61- howa 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky howa ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmenhowaýollary» agentligiň kärhanalary 2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 22.12.2019
Forma № 61-isu 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky Içerki suw ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendenizderýaýollary” agentligiň kärhanalary. 2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 22.12.2019
Forma № 61-deňiz 1 tonna ýüki umumy peýdalanyşdaky deňiz ulaglary bilen daşamagyň Tarifleri barada hasabat Aýlyk “Türkmendeňizderýaýollary” agentligiň kärhanalary 2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 22.12.2019
Forma № 61-turb Umumy peýdalanylýan geçiriji turba ulaglary bilen daşalýan 1 tonna ýüküň tarifleri barada hasabat Aýlyk Turbageçiriji ulaglarynyň kärhanalary 2018-nji ýylyň ýanwar- dekabr aýlary 22.12.2019
Daşary söwdanyň statistikasy
Forma № 2-syýahatçylyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-e (elektrik energiýasy) Elektrik energiýasy-nyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 15.12.2019
Forma № 1-g (tebigy gaz) Tebigy gazyň eksport edilişi barada hasabat Aýlyk “Türkmengaz” döwlet konserni 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 15.12.2019
Içerki söwdanyň statistikasy
Forma № 1- söwda Haryt dolanyşygy we haryt galyndylary barada hasabat Aýlyk Söwda edýan döwlet eýeçilikdäki kärhanalar, edaralar we guramalar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-söwda goşundy Bölek satuw haryt dolanyşygynyň bölünişi barada hasabat Aýlyk Söwda işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 3-birža Birjanyň iş alyp baryşy barada hasabat Aýlyk Çig mal we beýleki biržalar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-sse Söwda-senagat edarasynyň işi hakynda hasabat 2 Aýlyk Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma «A» Bazarlarda oba hojalyk önümleriniň we mallaryň satylyşyny hasaba almak üçin blanka Aýlyk Söwda bazarlary eýeçiligiň görnüşine garamazdan 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 26.12.2019
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Forma № 1-z (işe ýerleşdiriliş) Ilatyň işe ýerleşdirilişi barada hasabat Aýlyk Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleri (bölümleri), eýeçiligiň görnüşine garamaz-dan ilaty işe ýerleş-diriş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kärhanalar, edaralar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019
Forma № 1-z Zähmet barada hasabat Aýlyk Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalaryň, guramalaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edara-laryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 10.12.2019 çenli
Forma № 1-z (monitoring) Türkmenistanyň iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlary döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda iş orunlary döretmek barada hasabat Aýlyk Ministrlikler we pudak edaralary (bellenen sanawa laýyklykda) 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 10.12.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) Zähmet barada jemleýji hasabat 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabryndaky № 46 buýrugy bilen tassyklandy Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 18.12.2019 çenli
Forma № 1-z (jemleýji) goşundy №1 Ministrlikler we pudak edaralary ulgamlarynyň hojalyk subýektleri Aýlyk Мinistrlikler we pudak edaralary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 18.12.2019 çenli
Forma № 1-z (IH) Hasaplanan iş hakynyň möçberi boýunça işgärleriň sanynyň esasy toparlaryň bölünişi we hünär toparlary barada hasabat Bir wagtlaýyn Döwlet eýeçiligine degişli edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolan-dyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşa-ry ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we orta telekeçilik subýektle-rinden, hususy eýeçi-likdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalaryndan başgalar) 2019-njy ýylyň noýabr aýy boýunça 20.12.2019 çenli
Daş töweregi goramagyň statistikasy
Forma № 1-howa Howa giňişligini goramak barada hasabat Ýyllyk Howa giňişligini hapalaýan stasionar çeşmeleri bar bolan önümçilik birleşikleri, kärhanalar, guramalar we edaralar 2019-njy ýyl 05.12.2019 çenli
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma №1-sport Sport işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, sport federasiýalary 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 10.12.2019 çenli
Moral statistikasy
Forma № 1-aib Arbitraž işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 05.12.2019
Forma № 1-rib Raýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 05.12.2019
Forma № 1-jib Jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň kazyýetleriniň işi barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 05.12.2019
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy
Forma №1-hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlar (elektrik energiýasy) Ulanylýan elektrik energiýasyny hasaplaşyk-hasaba alyş enjamlary bilen ýaşaýyş jaýlaryň we öýleriň abzallaşdyry-lyşy barada hasabat Aýlyk

1. Ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy-nyň hasaba alnyşyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Energetika ministrli-giniň, şeýle hem beýleki ministrlikle-riň we pudaklaýyn dolandyryş edarala-rynyň kärhanalary we guramalary.

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

05.12.2019 çenli

10.12.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (gaz) Ulgamlaýyn gazyň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Ilatyň ulgamlaýyn gazy sarp edişiniň hasaba alnyşyny amala aşyrýan kärha-nalar(guramalar)

2. “Türkmengaz” döwlet konserni Türkmenistan

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

05.12.2019 çenli

10.12.2019 çenli

(“Türkmengaz” döwlet konserni)

Forma №1-hasaba alyş enjamlar (suw) Suwuň sarp edilişini hasaba alýan enjamlar bilen öýleriň we özbaşdak ýaşaýyş jaýlaryň abzallaşdyrylyşy barada hasabat Aýlyk

1.Häkimlikleriň, ministrlikleriňwe pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň balansynda duran we ilata suw goýberýän kärhanalary (guramalary).

2. Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar (garamagynda şu forma boýunça hasabat berýän kärhanalary bolan)

2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary

05.12.2019 çenli

10.12.2019 çenli

(Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar)

Forma №1- kýs Köpçülıkleýın ýerleşdırme serışdesinıň işi barada hasabat Aýlyk Myhmanhanalaryň we olara degişli köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (myhmanhanalar, pansionatlar we beýlekiler) hem-de ýöriteleşen köpçülikleýin ýerleşdirme serişde-leriň (şypahana-kurort guramalar, dynç alyş guramalar we beýlekiler) hyz-matlaryny berýän eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn edara tabynlygyna gara- mazdan, ýuridiki şahslar 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 10.12.2019 çenli
Durmuş ulgamynyň maliýe statistikasy
Forma № 1-hh Türkmenistanyň döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän ministrlikleriň hojalyk hasaplaşykly işinden alnan girdejileri barada hasabat Aýlyk Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi 2019-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlary 01.12.2019