Komitetiň Düzümi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň düzüm birligi

  

TürkmenStatyň Merkezi edara boýunça düzümi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 25-nji aprelinde çykaran 12980-nji karary bilen tassyklanan düzüm birlikleri:

 1. Ýolbaşçylar
 2. Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirligi
 3. Milli hasaplar müdirligi
 4. Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirligi
 5. Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi
 6. Oba hojalygynyň statistikasy we seljerişi müdirligi
 7. Maýa goýumlarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi
 8. Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy müdirligi
 9. Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi
 10. Statistiki sanawlar we toparlamalar müdirligi
 11. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirligi
 12. Ilaty hasaba alyş müdirligi
 13. Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi
 14. Durmuş statistikasy müdirligi
 15. Öý hojalyklarynyň statistikasy we seljerişi müdirligi
 16. Nyrhlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi
 17. Çap işleri we resminamalary taýýarlaýyş müdirligi
 18. Kompýuter tehnologiýalary müdirligi
 19. Maliýe işleri we buhgalter hasaba alyş müdirligi
 20. Halkara gatnaşyklar we ýörite işler bölümi
 21. Işgärleri taýýarlaýyş we gaýtadan taýýarlaýyş bölümi
 22. Hojalyk müdirligi

Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň sebitleýin müdirlikleri: