Halkara Hyzmatdaşlyk

Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika baradaky Komisiýasynyň 50-nji maslahaty geçirildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika baradaky Komisiýasy bu guramanyň Ykdysady we Sosial Geňeşiniň ýörite düzümi bolup, onuň agzalygyna geografiki ýerleşişi esasynda saýlanan 24 sany döwlet girýär. Komisiýa ýylda bir gezek özüniň nobatdaky maslahatyny gurnaýar. Maslahatyň geçirilmeginiň esasy maksady milli statistikalaryň ösüşini ýokarlandyrmak, ýörite statistika gulluklarynyň işlerini utgaşdyrmak, BMG-niň Sekretariýatynyň merkezi statistika gulluklarynyň işini ýokarlandyrmak, statistiki maglumatlary toplamak, seljermek we olary ýaýratmak boýunça ýüze çykýan umumy meseleleri çözmekde BMG-niň degişli düzümlerine maslahat we goldaw bermek hem-de statistikany we onuň usullaryny ýokarlandyrmak boýunça işleri alyp barmakda BMG-niň Ykdysady we Sosial Geňeşine ýardam bermekden ybaratdyr.

Şu ýylyň 5-8-nji marty aralygynda BMG-niň edara binasynda bu guramanyň Statistika baradaky Komisiýasynyň 50-nji maslahaty geçirildi. Maslahata BMG-niň Statistika boýunça Komisiýasyna agza ýurtlaryň 24-sinden wekiller gatnaşdy. Bulardan başga-da, maslahata dünýäniň beýleki ýurtlaryndan we guramalaryndan synçylar hem-de BMG-niň adyndan resmi wekiller hem gatnaşdylar. Maslahatyň çäklerinde jemi 7 sany iş duşuşyklary geçirildi. 

Maslahatda BMG-niň Statistika baradaky Komisiýasy deslapky Gün tertibini kabul etdi we maslahatyň işi boýunça maksatnamany tassyklady.

Maslahatyň dowamynda Durnukly ösüş maksatlarynyň görkezijiler boýunça bilermenler toparynyň taýýarlan hasabaty, BMG-niň Baş Sekretarynyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde gazanylýan ösüşleriň syny baradaky hasabaty hem-de  durnukly ösüşiň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň statistikasy boýunça hasabatlar diňlenildi we olar bilen baglanyşykly ýüze çykýan meseleler we beriljek teklipler ara alyp maslahatlaşyldy.   

Bulardan başga-da, maslahatyň çäginde Durnukly ösüşiň 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň maksatlary we wezipeleri boýunça global görkezijiler barada we bu Gün tertibiniň statistikasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça iş maslahatlary geçirildi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika baradaky Komisiýasynyň 50-nji maslahatynyň Gün tertibi, resmi statistikanyň esasy ýörelgeleri, sebitleýin statistikanyň ösüşi, maliýanyň statistikasy, halkara söwdanyň we işewürligiň statistikasy, senagatyň we bahalaryň statistikasy hem-de halkara jenaýatçylygyň we halkara bosgunlaryň statistikasy barada hem ara alyp maslahatlaşyldy.

Maslahat şu ýylyň 8-nji martynda öz işini tamamlady.

Ulanylan internet sahypalary:

https://unstats.un.org