Halkara hyzmatdaşlyk

www.stat.gov.tm

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Halkara duşuşyklary


 • 2018-nji  ýylyň 4–5-nji dekabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, TürkmenStatyň degişli müdirlikleriniň, Gazagystan Respublikasynyň Milli ykdysadyýet ministrliginiň Statistika boýunça komitetiniň wekilleri Güljihan Aýgozina bilen Abdihalyk Tolebiniň hem-de BMG-niň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Okuw maslahaty geçirildi.  Okuw maslahatynda ilatyň tebigy we mehaniki hereketiniň statistikasy boýunça tablisalaryň düzülişi we usulyýet hem-de wezipeleriň kesgitlenilişi baradaky meselelerine seredildi.

 • 2018-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, BMG-niň Çagalar gaznasynyň Halkara bilermeni Lori Belliň we TürkmenStatyň degişli wekilleriniň arasynda iş duşuşygy geçirildi. Duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

 • 2018-nji ýylyň 10–11-nji dekabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda baglaşylan “Türkmenistanyň daşary söwda statistikasynyň kämilleşdirilmegine goldaw bermek” atly taslamasynyň çäklerinde, Ýewrostatyň goldaw bermeginde, Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary üçin daşary söwdanyň statistikasy boýunça okuw maslahaty geçirildi. Maslahata GDA-nyň Döwletara Statistika komitetiniň, BMG-niň Statistika bölüminiň, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Statistika bölüminiň, GOPA mbH toparyndan, Ýewropa erkin söwda assosiýasiýasynyň Statistika bölüminiň, Ýewropa Bileleşiginiň Statistika gullugynyň, Armeniýa Respublikasynyň Statistika komitetiniň, Azerbeýjan Respublikasynyň Statistika komitetiniň, Belarus Respublikasynyň Milli Statistika komitetiniň, Gruziýanyň Milli statistika býurosynyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Statistika agentliginiň, Ukrainanyň döwlet statistika gullugynyň, Litwanyň Statistika müdirliginiň, Gyrgyzystan Respublikasynyň Milli statistika komitetiniň, Gazagystanyň Statistika komitetiniň, Özbegistan Respublikasynyň Milli statistika komitetiniň hem-de Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şeýle hem BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň wekilleri we “EUROTRACE” programmasynyň täze ilkinji wersiýasyny TürkmenStatda ornaşdyrmaga gatnaşan halkara bilermenleri gatnaşdylar.

 • 2018-nji ýylyň 10-14-nji dekabrynda TürkmenStatyň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň halkara bilermeni Ahmed Sinan Türkilmazyň we komitetiň deişli wekilleriniň gatnaşmagynda iş duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklarda ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän Köp görkezijili klasterleýin barlagyň 6-njy tapgyry babatyndaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

 •  2018-nji ýylyň 15-nji dekabrynda TürkmenStatyň edara binasynda komitetiň degişli wekilleriniň hem-de BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň halkara hünärmeni Aleksandr Bordeniň gatnaşmagynda iş duşuşygy geçirildi. Şeýle hem, şu ýylyň 18-nji dekabrynda Aleksandr Bordeniň gatnaşmagynda, Ekologiýa we daşky gurşawy boýunça Durnukly Ösüş Maksatlarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini ara almak maksady babatynda  Okuw maslahaty geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň degişli müdirlikleriniň işgärleri hem-de Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň degişli wekilleri gatnaşdylar.

 • 2018-nji ýylyň 17-20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň edara binasynda Bütindünýä bankynyň halkara hünärmenleri Liza Bostwik we Laura Popyň gatnaşmagynda “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň milli töwekgelçiliklere baha bermek” atly okuw maslahaty geçirildi. Bu çärä TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdylar.

 • 2018-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda TürkmenStatyň wekilleriniň gatnaşmagynda, Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda ornaşdyrylmagy boýunça tegelek stoly gurnaldy. Tegelek stolunyň dowamynda Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda ornaşdyrylmagy boýunça Meýletin Milli Syny taýýarlamak we Milli hasabaty taýýarlamak boýunça maslahat berilýän ädimler baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy,

 • 2018-nji ýylyň 19-29-njy dekabrynda TürkmenStatyň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň Köp görkezijiler boýunça klasterleýin barlagyň geçirilmegi babatynda usulyýetiniň işläp taýýarlanylmagy boýunça halkara maslahatçysy Tatýana Karaulaçyň we komitetiň deişli wekilleriniň gatnaşmagynda iş duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklarda ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän KGKB-ň 6-njy tapgyry babatyndaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, halkara maslahatçy agzalan barlag üçin soraglar ýygyndysynyň dolulygyna işläp taýýarlanylmagyna ýardam berdi. Mundan başga-da, Tatýana Karaulaçyň gatnaşmagynda  KGKB-ň 6-njy tapgyrynyň öý hojalyklarynyň listingynyň geçirilmegi boýunça monitoringy edildi. Duşuşyklar «Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasyndaky 2018-2019-njy ýyllar üçin Iş meýilnamasynyň» KGKB-ň 6-njy tapgyry boýunça Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamasynyň çäklerinde geçirildi. 

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň noýabr aýynda geçirilen Halkara duşuşyklary


 1. 2018 ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Türkmenistan boýunça Sebitleýin direktory Juliýa Waleze bilen TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda iş duşuşygy geçirildi.  Duşuşykda BMG-niň Ilat gaznasynyň Türkmenistan bilen 2018-2019-njy ýyllar üçin ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

 2. 2018 ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowanyň we TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda  iş duşuşygy geçirildi. Duşuşykda TürkmenStat bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda baglaşylan “Milli hasaplar boýunça statistiki we institusional mümkinçiligi pugtalandyrmak” atly taslamasynyň durmuşa ornaşdyrylmagy babatynda we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

 3. 2018 ýylyň 8-nji noýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň halkara maslahatçysy A. Panamorenkonyň  we TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň maksady: TürkmenStat bilen BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen özara gol çekilen “Milli hasaplar boýunça institusional we statistiki mümkinçiligi pugtalandyrmak” atly taslamasynyň ýurdumyzda amala aşyrylmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

 4.  2018 ýylyň 13–14-nji noýabrynda TürkmenStatyň degişli wekilleri  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet  ministrliginde, Halkara Pul gaznasynyň wekiliýeti bilen geçirilen  iş duşuşygyna gatnaşdylar.

 5. 2018 ýylyň 19–23-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň halkara hünärmenleri Wladimir Korowkiniň hem-de Pawel Bilenkonyň iş saparlarynyň çäklerinde sanlaýyn Okuw maslahaty geçirildi. Bu çärä TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy.

 6. 2018 ýylyň 20-nji noýabrynda BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan, döwlet derejesinde kabul edilen Ösüş görkezijileriniň milli derejede durmuşa ornaşdyrylmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak babatynda Iş duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyga TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy.

 7. 2018 ýylyň 21-nji noýabrynda BMG-niň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan “Ýyldyz” myhmanhanasynda, Bütindünýä Ilat güni mynasybetli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin reproduktiw saglyk meselesi babatynda, Okuw maslahatynyň netijeleri boýunça taýýarlanylan iň gowy neşiriň awtorlaryny sylaglamak çäre geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň  başlygynyň orunbasary we TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy.

 8. 2018 ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Stambuldaky wekilhanasynyň  halkara hünärmeni Wesna Suteska-Bişewanyň hem-de  BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň halkara hünärmeni Sara Ýohanson de Silwanyň iş saparynyň çäklerinde, zähmet, iş üpjünçiligi we zähmet gatnaşyklary boýunça iş duşuşygy geçirildi. Agzalan çärä, TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy.

 9. 2018 ýylyň 28-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň halkara hünärmenleri Wesna Suteska-Bişewanyň we Sara Ýohanson de Silwanyň gatnaşmagynda, zähmet, iş üpjünçiligi we zähmet gatnaşyklary boýunça tegelek stolunyň işine Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň degişli wekilleri gatnaşdy.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda 2018-nji ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda geçirilen Halkara duşuşyklary: 1. 2018 ýylyň 2-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, Halkara Pul gaznasynyň wekiliýeti Boaz Nandwanyň, Nataliýa Tamirisanyň, Fang Ýangyň we TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda  iş duşuşygy geçirildi. Duşuşykda Türkmenistan bilen Halkara pul gaznasynyň arasynda baglaşylan Ylalaşygyň IV maddasyna laýyklykda, Türkmenistanda amala aşyrylýan maliýe-ykdysady özgertmeler bilen tanyşmak, dünýä ykdysadyýetindäki makroykdysady üýtgeşmeler babatynda pikir alyşmak hem-de özara hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. 2.  2018 ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Halkara bilermeni Anna Korotkowanyň we TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda  iş duşuşygy geçirildi. Duşuşykda Türkmenistanda Saglygy goraýşyň maglumat-statistika ulgamyny dolandyrmak tejribesine baha bermek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. 3.  2018 ýylyň 13-14-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabat şäherindäki edara binasynda, Türkmenistanda Saglygy goraýşyň maglumat-statistika ulgamyny dolandyrmak tejribesine baha bermek boýunça usulyýet maslahaty geçirildi. Bu maslahata TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy. 4.  2018 ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, Bütindünýa bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy Ýan Peter Oltersiň we TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda  iş duşuşygy geçirildi. Bu duşuşykda Türkmenistan boýunça Ykdysady hasabatyň taýýarlanylmagy babatynda meseleleri  ara alyp maslahatlaşyldy. 5.  2018 ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, BMG-niň Senagat ösüş boýunça guramasy bilen bilelikde ýerine ýetirilýän «Monreal Teswirnamasynyň ýerine ýetirilmegi üçin Institusional Berkitmesi (4-nji tapgyr)» we «Türkmenistanda gidrohlorftoruglerody (GHFU) dolanyşykdan tapgyrlaýyn çykarmak meýilnamasyny ýerine ýetirmek (1-nji tapgyr)» atly taslamalar boýunça maslahat geçirildi.  Bu maslahata TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy. 6.  2018 ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabat şäherindäki edara binasynda, Türkmenistanda saglygy goraýşyň maglumat-statistika ulgamyny ösdürmegiň Milli pudagara maksatnamasynyň deslapky görnüşini işläp taýýarlamak boýunça usulyýet maslahaty geçirildi. Bu maslahata TürkmenStatyň degişli wekilleri gatnaşdy. 7. 2018 ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň edara binasynda, Bütindünýä bankynyň wekiliýetiniň agzasy Saida Ismailakhunowanyň we TürkmenStatyň ýolbaşçy düzüminiň arasynda  iş duşuşygy geçirildi. Duşuşykda TürkmenStatyň Bütindünýä banky bilen özara gol çekilen “Maddy hal-ýagdaýa gözegçilik etmegiň milli ulgamynyň berkemegine ýardam bermek” atly taslamasynyň durmuşa ornaşdyrylmagy babatynda we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşyldy.