Haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylary dolanyp geldiler

Haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylary dolanyp geldiler

Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgä we Medinä gidip, haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler.
Mälim bolşy ýaly, ähli musulmanlaryň nurana baýramynyň öň ýanynda ähli welaýatlardan we Aşgabat şäherinden bolan ildeşlerimiziň 160-sy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan guralan ýörite uçarda Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar we mukaddes Käbä sežde etmäge dünýäniň ähli künjeklerinden bu ýere gelen zyýaratçylaryň millionlarçasynyň hataryna goşuldylar.
Zyýaratçylar Medinede Muhammet pygamberiň we onuň egindeşleriniň aramgählerine, şäheriň belli metjitlerine we beýleki mukaddes ýerlerine zyýarat etdiler. Olar Mekgede musulmanlaryň Zem-zem çeşmesi, Al-Haram metjidi ýaly, esasy mukaddes ýerlerinde haj parzlaryny berjaý etdiler. Olar togap däp-dessuryna eýerip, mukaddes Käbäniň daşyndan aýlanmak dessuryna gatnaşdylar.
Mähriban ýurdumyza sag-aman gaýdyp gelen ildeşlerimiz haj parzyny berjaý edenlerinde, Beýik Biribardan milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez gujur-gaýrat, Watanymyzyň bagtyýarlygynyň we gülläp ösüşiniň hatyrasyna alyp barýan ähli sahawatly başlangyçlarynda üstünlikler diländiklerini tolgunma bilen belläp, döwlet Baştutanymyza özlerine beren goldawy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.