Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Usulyýet | Sosial-ykdysady görkezijileriň ulgamy  

Halkara standartyna laýyklykda reproduktiw saglagyn, ilat öwrenişiň we ösüşiň esasy görkezijilerini hasaplamagyň konsepsiýasy we usulyýetiI

«Halkara standartlaryna laýyklykda reproduktiw saglygyň, ilat öwrenişiň we ösüşiň esasy görkezijilerini hasaplamagyň konsepsiýasy we usulyýeti» Türkmenistanda BMG IG goldaw bermegi bilen

2007-nji ýylda gös-göni Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan taýýarlanyldy we halkara konsultanty jenap Turgaý Unalan tarapyndan halkara ekspertizasyndan geçdi.