Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

~ru

Usulyýet  

Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmek boýunça amala aşyrylmaly çäreleriň 2012–2016-njy ýyllar üçin giňişleýin Meýilnamasynyň döwlet statistikasy ulgamyna degişli dördünji bölümi boýunça ýerine ýetirilen işler