Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanyň we onuň sebitleriniň ykdysady-geografik häsiýetnamasy | Türkmenistan hakynda  

2015-nji ýylda Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň sosial-ykdysady ýagdaýy

       

     Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynyň hem-de welaýatlarynyň ykdysady we durmuş ulgamynyň ösdürilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kesgitlenen wezipelere laýyklykda amala aşyrylýar. Ykdysadyýetiň döwrebaplaşdyrylmagy we diwersifikasiýasy, bazar elementleriniň we döwlet düzgünleşdirişiniň utgaşdyrylmagy bu syýasatyň möhüm ugurlary bolup durýar. Ýangyç-energetika we agrosenagat toplumlarynyň, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri goýberýän ýokary tehnologiýaly pudaklaryň, ulag we maglumat-aragatnaşyk infrastrukturasynyň ileri tutulyp ösdürilmegi bilen bir hatarda, durmuş ýaýrawyna, ýagny bilime, ylyma, şonuň ýaly-da saglygy goraýşa, medeniýete we beýlekilere esli maýa goýumlary gönükdirilýär. Ýurdy geljekde ösdürmegiň esasy ugurlary “Türkmenistanyň durmuş-ykysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasynda”,“Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynda“,“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018–2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda“ we beýleki maksatnamalaýyn resminamalarda beýan edilendir.

     

AŞGABAT ŞÄHERI

Aşgabat şäheri – garaşsyz we bitarap Türkmenistanyň paýtagty, ýurduň iň iri edara ediş-syýasy, senagat, ulag, söwda, ylmy we medeni merkezi. 

Paýtagtyň ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň biri senagat bolup durýar. Onuň pudaklary ýeňil we azyk senagatyna degişli harytlaryň, şonuň ýaly-da maşyngurluşyk, metaly işläp bejeriji, agaç işläp bejeriji, farmasewtika  senagatlarynyň we gurluşyk materiallary senagatynyň önümleriniň öndürilmegine ýöriteleşdirilýär. 2016-njy ýylda paýtagtda ýurduň senagat önümçiliginiň umumy möçberinden 14,3%-i öndürildi. 

2016-njy ýylda Aşgabatda düýpli maýa goýumlarynyň umumy möçberiniň 40,7%-i jemlendi. Paýtagtda esasy serişdelere maýa goýumlarynyň möçberinde önümçilik däl maksatly goýumlaryň paýy agdyklyk etdi (58,9%). 

2016-njy ýylyň dowamynda Aşgabat şäherinde mekdepleriň we mekdebe çenli ýaşdaky çagalar edaralarynyň, ýokary amatlyklary bolan we otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlarynyň, sport obýektleriniň gurulmagy şonuň ýaly-da inženerçilik ulgamlarynyň, elektrik geçirijileriniň durkunyň täzelenmegi we olaryň ulanyşa berilmegi dowam etdirildi. Paýtagtyň binagärlik ulgamynda abadanlaşdyryşa we daş-töweregi bagy-bossanlyga öwürmäge uly üns berildi. 

Aşgabat şäheriniň ulag ulgamyna awtomobil, demir ýol we howa ulaglary girýär. Paýtagtda halkara howa menzili hereket edýär. 2016-njy ýylda ýolagçy dolanyşygynyň möçberi boýunça paýtagt ýurt boýunça birinji orunda (28,1%), ýük dolanyşygynyň möçberi boýunça bolsa altynjy orunda durýar (4,5%). Aşgabat şäheri Türkmenistanyň iň iri aragatnaşyk çatrygy bolup durýar.Bu ýerde tele- we radioaragatnaşyklaryň, sanly hemra aragatnaşygynyň ösen ulgamy döredildi. Aragatnaşyk kärhanalary ykdysadyýetiň pudaklaryna-da, ilata-da hyzmatlaryň dürli görnüşlerini ýerine ýetirýärler. 

Paýtagt iri söwda merkezidir. Ýurduň bölek satuw söwda dolanyşygynyň umumy möçberinde Aşgabat şäheriniň tutýan paýy 2016-njy ýylda 53,0%-e deň boldy. 

2016-njy ýylda durmuş gurşaw mundan beýläk hem ösüşe eýe boldy.  2016/2017-nji okuw ýylynda 20 sany ýokary okuw mekdebinde 33,5 müň talyp okady.Orta mekdepleriň 145 sanysynda 138,8 müň okuwçy okady. Aşgabatda iri ylmy-barlag we taslama institutlary bar. 2016-njy ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ulgamy boýunça maşgala lukmanlarynyň sany 510 adam, orta saglygy goraýyş işgärleriň sany  4,3 müň adam boldy. Hassahana orunlarynyň sany 5,5 müň birlige deň boldy. 2016-njy ýylda ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçilik 1 adama hasaplananda 21,7 inedördül metre deň boldy. 

Türkmenistanyň paýtagty medeniýet we sport merkezidir, bu ýerde  häzirkizaman talaplaryna laýyk gelýän 6 teatr, 7 muzeý, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Milli kitaphana, iri sport desgalary bar.

Şäherde “Berzeňňi” tebigy suw bilen saglygy bejeriş we dikeldiş edarasy hereket edýär.

 

AHAL WELAÝATY

  

Ahal welaýatynyň ykdysadyýeti oba hojalyk-senagat häsiýetine eýedir. Onuň ähmiýeti diňe önümçiligiň sebitara ýerleşdirilişindäki we zähmet bölünişigindäki orny bilen däl-de, eýsem döwletiň paýtagtynyň onuň çäginde ýerleşýändigi bilen hem kesgitlenýär. Eýeleýän meýdany boýunça (19,7%) welaýat ýurtda Balkan welaýatyndan soň ikinjidir. 

Sebitde ekerançylyk ösendir we hususan-da, esli derejede şäher etegine mahsus ýöriteleşme bilen tapawutlanýar.  Bugdaý öndürmek, pagtaçylyk, gök ekerançylyk, üzümçilik, et-süýt berýän maldarçylyk we ýüpekçilik oba hojalygynyň ýöriteleşdirilen esasy ugurlary bolup durýar.

Gök önümleri (ýurt boýunça umumy ýygnalan hasylyň 24,6%-i), azyklyk bakja öndürmekde (26,1%) welaýat ikinji oruny eýeleýär, üzüm (67,6%) öndürmekde welaýatyň oba hojalygy birinji orunda durýar. 

Düýeleriň (34,4%) sany boýunça sebit – ýurtda öňdebaryjy we  guşlaryň (25,5%) baş sany boýunça sebit ýurtda birinji orunda durýar.2016-njy ýylda dowarlaryň sany olaryň ýurt boýunça umumy baş sanyndan 25,3%-e  (ikinji orun), gara mallaryň baş sany bolsa 11,8%-e deň boldy.

Ahal welaýaty ahalteke bedewleriniň gadymy mekanydyr.

2016-njy ýylda ýurduň senagat önümçiliginiň12,4%-i şu sebitiň paýyna düşdi(bäşinji orun). Welaýatyň senagaty üçin gaz pudagynyň ýokary ösüş depgini häsiýetlidir. 2016-njy ýylyň jemleri boýunça gaz gazyp çykarmakda sebit  Türkmenistanda üçünji orny eýeledi (20,2%). Gaz pudagyndan başga-da, himiýa (mineral dökünleri öndürmek), dokma, azyk we gurluşyk materiallary senagatlary ýöriteleşdirilen pudaklardyr. Mineral dökünleri (19,8%)  ikinji orun we aýakgap (48,7%) öndürmekde yurt boýunça welaýata öňdebaryjy orun  degişlidir. Gurluşyk materiallary senagatynyň kärhanalary ýurtda sement öndürmekde öňdäki hatarda bolup durýar (38,3%).  

2016-njy ýylda welaýatyň önümçilik kuwwatlyklaryny, infrastrukturasyny  we durmuş ulgamyny ösdürmäge gönükdirilen düýpli maýa goýumlarynyň paýy olaryň tutuş ýurt boýunça umumy möçberiniň 8,5%-e deň boldy (dördünji orun). Esasy serişdä maýa goýumlarynyň düzüminde önümçilik maksatly goýumlaryň paýy 60,0% boldy. 

Welaýatyň ulag ulgamyna awtomobil, demir ýol we geçiriji turba ulaglary girýär. 2016-njy ýylda ýurduň umumy ýük dolanyşygynyň 17,7%-i we ýolagçy dolanyşygynyň 11,7%-i onuň paýyna düşdi (sebitleriň arasynda, degişlilikde, üçünji we altynjy orunlar).

Bölek satuw söwda haryt dolanyşygynyň möçberi boýunça 2016-njy ýylda welaýat ýurduň sebitleriniň arasynda bäşinji orny eýeledi (8,0%). 

2016/2017-nji okuw ýylynda Ahal welaýatynda 231 sany orta mekdepde 144,3 müň okuwçy okady. 2016-njy ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ulgamy boýunça maşgala lukmanlarynyň sany 281 adam, orta saglygy goraýyş işgärleriň sany 2,3 müň adam boldy. Hassahana orunlarynyň sany 2,1 müň birlige deň boldy. 2016-njy ýylda ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçilik 1 adama hasaplananda 19,8 inedördül metre deň (ýurt boýunça bäşinji orun). 

Sebitde ençeme saglygy dikeldiş resurslary bar, şol ýerlerde döwrebap şypahana edaralary we dynç alyş zolaklary döredilendir (“Arçman”, “Gökdere”, “Ýyly suw”). 

Welaýatyň çäklerinde ekerançylyk medeniýetiniň dürli eýýamlarynyň, parfiýalylaryň we beýik seljuklaryň hökümdarlyk eden wagtlarynyň taryhy ýadygärlikleri bar, ol ýerlere syýahatçylyk gatnaw ugurlary açyldy (Nusaý, Sarahs, Altyndepe).

       

BALKAN WELAÝATY

 

 Balkan welaýaty senagat taýdan ösen sebitleriň biridir. Ol öz tutýan meýdany boýunça ýurtda birinji orny eýeleýär (28,4%). 

Sebitiň ykdysadyýeti ýangyç we mineral-çig mal serişdeleriniň esli gorlaryna, seýrek duş gelýän howa şertlerine, oba hojalygy üçin özleşdirmäge ýaramly köp möçberdäki ýer baýlyklaryna eýedir. Onuň deňiz menziliniň üstünden deňiz ulagy arkaly eksport we import ýük gatnawlary amala aşyrylýar. 

Welaýatda 2016-nji ýylda ýurduň  senagat önüminiň 23,8%-i öndürildi (ikinji orun). 

Sebitiň senagatynyň esasyny ýangyç-energetika toplumynyň pudaklary, ýagny öz çig malyny gazyp almaga we gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen  nebit we gaz çykaryş we olary gaýtadan işleýiş senagatlary düzýär. 2016-njy ýylda welaýata nebit gazyp almak boýunça esasy orun (93,7%) we tebigy gazy gazyp almak boýunça dördünji orun (16,7%) degişli boldy. 

Sebitde himiýa we gurluşyk materiallary senagatlary ösendir. Sebitiň himiýa senagaty ýurtda tehniki uglerody we ýody, natriý sulfatyny, bişofiti we polipropileni ýeke-täk öndürijidir. 

2016-njy ýylda sebit elektrik energiýasyny (20,9%) - ikinji orny eýeledi. Bu ýerde sementiň tutuş ýurt boýunça 31,2%-i  öndürilýär. 

Welaýat balyk tutmak we duz gazyp almak boýunça öňdebaryjy bolup durýar. 

Sebitde oba hojalyk ýerleriniň uly meýdanlary bar bolup, olaryň aglaba bölegini öri meýdanlary eýeleýär. 

Gurak subtropikler zolagynda (Magtymguly, Etrek etraplary) subtropik ekinler ösdürip ýetişdirilýär.  Serdar, Bereket etraplarynda, esasan, bugdaý we azyklyk bakja ekilýär. 

Welaýat agdyklaýyn maldarçylyk bilen meşgullanýan sebit bolup durýar. Bu ýerde düýeleriň umumy baş sanynyň 33,4%-i saklanýar (ýurt boýunça ikinji orun). Balkan welaýaty dowarlaryň baş sany boýunça dördünji orny eýeleýär (16,1%). 2016-njy ýylda welaýatyň hojalyklarynda saklanýan gara mallaryň sany olaryň umumy baş sanynyň 3,4%-ine we guşlaryň sany olaryň umumy baş sanynyň 7,6%-ine deň boldy. Et öndürilişiniň umumy möçberiniň 8,4%-i, ýumurtganyň 6,4%-i we ýüňüň 15,1%-i şu sebitiň paýyna düşýär. 

Welaýatyň esasy ekerançylyk önümi bugdaýdyr (2016-njy ýylda ýurt boýunça ýygnalanynyň 6,0%-i). Miweleriň we ir-iýmişleriň öndürilişiniň umumy möçberiniň 7,2%-i, ýeralmanyň 3,6%-i, gök önümleriň 5,4%-i şu sebitiň paýyna düşýär. 

Welaýat uly maýa goýum sygymly sebit bolup durýar. Onuň ykdysadyýetini ösdürmäge 2016-njy ýylda maýa goýumlarynyň umumy möçberiniň 25,5%-i (sebitleriň arasynda ikinji orun) gönükdirilip,olar nebit we gaz ýataklaryny abadanlaşdyrmak, hem-de senagatyň beýleki pudaklaryny ösdürmek üçin peýdalanyldy. 

Sebit diňe bir bar bolan çig mal baýlyklarynyň we önümçilik kuwwatlyklarynyň nukdaýnazaryndan däl, eýsem syýahatçylygy we kurortologiýany ösdürmek babatynda-da maýa goýum taýdan özüne çekijidir. Häzirki wagtda Türkmenistan üçin syýahatçylyk işi milli ykdysadyýeti ösdürmegiň strategik ugurlarynyň birine öwrüldi.Garaşsyzlyk ýyllary içinde Hazar deňziniň kenar ýakalary milli şypahana-syýahatçylyk zolagyna öwrüldi.Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň başlangyjy bilen “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagy döredildi. 

Sebitiň ulag ulgamy esli derejede üstaşyr geçiriş wezipesini ýerine ýetitýär we onda ulaglaryň ähli görnüşleri bar. 2016-njy ýylda welaýatyň paýyna ýurduň ýük dolanyşygynyň 17,7%-i (ikinji orun) we ýolagçy dolanyşygynyň 13,4%-i (bäşinji orun) düşdi. Welaýatyň çäginden Üzen (Gazagystan) – Gyzylgaýa – Bereket – Etrek (Türkmenistan) – Gürgen (Eýran) transmilli demir ýoly geçýär. 

Sarp ediş bazary mundan beýlägem ösüşe eýe boldy. Ýurduň bölek satuw haryt dolanyşygynyň umumy möçberinde welaýatyň paýy 7,1%-e deň boldy (altynjy orun). 

Balkan welaýatynda 2016/2017-nji okuw ýylynda 164 sany orta mekdepde 91,2 müň okuwçy okady. 2016-njy ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ulgamy boýunça maşgala lukmanlarynyň sany 250 adam, orta saglygy goraýyş işgärleriň sany 2,2 müň adam boldy. Hassahana orunlarynyň sany 2,5 müň birlige deň boldy. Ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçilik 2016-njy ýylda 1 adama hasaplananda 22,0 inedördül metre deň. 

Welaýatda uly saglygy dikeldiş resurslary we seýrek duş gelýän tebigy gözel ýerler bar (Mollagara, Garşy, Magtymguly etrabynda – Garrygala, Nohur).

       

DAŞOGUZ WELAÝATY

 

 

2016-njy ýylyň jemleri boýunça sebitde ýurduň ähli senagat önüminiň 7,4%-i öndürildi.

Welaýatyň ykdysadyýetini ösdürmäge 2016-njy ýylda düýpli maýa goýumlarynyň ýurt boýunça umumy möçberiniň 4,0%-i gönükdirildi, olaryň 39,0%-i önümçilik däl obýektleriniň gurluşygynda peýdalanyldy. 

Sebitde gaýtadan işleýän senagat ösendir.Ýeňil we azyk senagatlary öňdebaryjy orny eýeleýär. 

Sebitde jorap önümlerini öndürmekligiň 16,7%-i (dördünji orun), pagta süýüminiň umumy önümçiliginiň 21,0%-i (üçünji orun), etiň 9,9%-i (üçünji orun) jemlenendir. Ösümlik ýagynyň (18,9%) we mesgäniň (46,4%) öndürilişi boýunça welaýat ýurduň sebitleriniň arasynda, degişlilikde,  üçünji we birinji orunlary eýeleýär. 

Welaýatyň maşyngurluşyk kärhanalary oba hojalyk maşynlarynyň we önümçilik enjamlarynyň abatlaýyş işlerine ýöriteleşdirilendir. 2016-njy ýylda sebitiň gurluşyk materiallary senagaty tarapyndan gurluşyk kerpijiniň umumy möçberiniň 14,1%-i, magdan däl gurluşyk materiallarynyň 1,7%-i, gurluşyk üçin beton gurnawlarynyň ýygnalan bölekleriniň 9,7%-i öndürildi. 

Daşoguz welaýatyna däp boýunça oba hojalyk önümçiligi bilen meşgullanmak mahsusdyr. 

2016-njy ýylda sebitde pagtanyň ýurt boýunça umumy möçberinden 21,9%-i öndürildi. Sebit ýurtda şalyny (41,5%), miweleri we ir-iýmişleri (42,3%), ýeralmany (35,5%) bakja önümlerini (31,1%) esasy öndürijileriň biri  bolup durýar. Ýag alynýan ekinlerden künji ösdürilip ýetişdirilýär. 

Maldarçylyk oba hojalygynyň öňdebaryjy pudaklarynyň biri bolup durýar. Gara mallaryň baş sany boýunça (44,5%), süýt öndürmek boýunça (41,6%) we ýumurtga öndürmek boýunça (24,1%) welaýat birinji orny, guşlaryň baş sany (24,6%) boýunça ikinji orny eýeleýär.

Daşoguz welaýaty ýurduň ulag üpjünçiligi ulgamynda Türkmenistanyň daşarky bazara çykmagyna mümkinçilik berýän möhüm wezipeleri ýerine ýetirýär.Welaýatda içerki awtomobil ýollarynyň we turba geçirijileriň ösen ulgamy bar.  2016-njy ýylyň jemleri boýunça oňa ýurtda ýük dolanyşygynyň möçberi boýunça dördinji orun degişli (16,7%). Sebitiň paýyna ýolagçy dolanyşygynyň umumy möçberiniň 15,4%-i düşýär. 

Sebitiň paýyna ýurduň haryt dolanyşygynyň umumy möçberiniň 9,3%-i düşýär. 

Daşoguz welaýatynda 2016/2017-nji okuw ýylynda 530 sany orta mekdepde  250,5 müň okuwçy okady. 2016-njy ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ulgamy boýunça  maşgala lukmanlarynyň sany 382 adam, orta saglygy goraýyş işgärleriň sany 3,9 müň adam boldy. Hassahana orunlarynyň sany 3,9 müň birlige deň boldy. 2016-njy ýylda sebitde ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçilik 1 adama hasaplananda 27,7 inedördül metre deň boldy (birinji orun). 

Welaýatda Daşoguz oba hojalyk instituty hereket edýär, onda  2016/2017–nji okuw ýylynda 1,1 müň talyp okady. 

Daşoguz welaýatynyň gadymy topragynda ýerleşen ajaýyp ýadygärlikler türkmen halkynyň şöhratly taryhy geçmişine we gadymy medeniýetine şaýatlyk edýär.Köneürgenjiň ýadygärlikleri syýahatçylaryň köpüsiniň ünsüni özüne çekýär we ÝUNESKO-nyň goragy astynda saklanýar.

        

LEBAP WELAÝATY

 

Lebap welaýaty tutýan meýdany boýunça (19,1%) üçünji orny eýeleýär. 

Welaýatyň ykdysadyýetiniň esasy ösüş ugruny mineral çig malynyň esli möçberdäki gorlary, baý ýer we suw resurslary kesgitleýär. 2016-njy ýylda sebitde ýurduň senagat önümleriniň 24,8%-i (birinji orun) öndürildi. 

Sebitiň ykdysadyýetini ösdürmäge 2016-njy ýylda düýpli maýa goýumlarynyň  umumy möçberiniň 13,9%-i gönükdirildi (üçünji orun).Esasy serişdelere maýa goýumlarynyň  düzüminde önümçilik maksatly obýektleriň paýy 90,7%-e barabar boldy. 

Ýangyç resurslarynyň we mineral çig malyň gorlary Lebap welaýatynyň senagatynyň güýçli ösmegini şertlendirdi. Sebitde tebigy gazy we nebiti gazyp alyjy we gaýtadan  işleýji, himiýa, ýeňil we azyk senagatlary, şonuň ýaly-da gurluşyk materiallary senagaty ýöriteleşdirilen pudaklar bolup durýarlar. 2016-njy ýylyň jemleri boýunça sebit gaz gazyp çykarmak boýunça Türkmenistanda birinji orunda durýar. Ýurt boýunça ähli gazylyp alynýan gazyň 41,3%-i, elektrik energiýasynyň öndürilişiniň 6,4%-i şu welaýatyň paýyna düşýär. 

Ýeňil we azyk senagatlary-da welaýatyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklary bolup durýarlar. Bu ýerde mata däl materiallaryň hemmesi, pagta süýüminiň 30,8%-i (ikinji orun), jorap önümleriniň 21,4%-i (birinji orun), nah matalaryň 6,0%-i, örme önümleriniň 10,5%-i  öndürilýär. 

2016-njy ýylyň jemleri boýunça sebitiň azyk senagaty kärhanalary et (25,8%), mesge ýagyny (21,3%), süýt önümlerini (17,3%), süýji-köke önümlerini (21,3%) we ösümlik ýagyny (28,4%) öndürmek boýunça ýurtda ikinji orunda durýar. Welaýatyň himiýa senagaty ýerli çig mallardan mineral dökünleriň öndürilmegine gönükdirilendir, onuň goýberilişi boýunça sebit üçünji orny eýeleýär (8,3%). 

Gurluşyk materiallary senagaty esli ýerli çig mal binýadyna eýedir we önümçilgi mundan beýläk hem artdyrmak üçin onuň amatly geljegi bar. Pudagyň kärhanalary ýurtda gurluşyk kerpijini öndürmekde birinji orny (44,7%), gurluşyk üçin beton gurnawlarynyň ýygnalan bölekleriniň umumy önümçiliginde bolsa ikinji orny eýeleýär (22,3%). Welaýatda sementiň ýurt boýunça 30,5%-i öndürilýär. 

Lebap welaýatynda däp boýunça ekerançylyk ýokary derejede ösendir. 

Sebitde pagtaçylyk, däneçilik (bugdaý, şaly), gök ekerançylyk ösümlikçiligi ösdürmegiň esasy ugurlary bolup durýar. 2016-njy ýylyň jemleri boýunça welaýat ýurtda şaly öndürmekde öňdebaryjy orny eýeleýär (58,1%), pagta (28,2%), ýeralma (23,4%), gök önümleri (20,8%), miweleri we ir-iýmişleri (20,8%)öndürmekde ol üçünji, bugdaý (21,9%) we bakja önümlerini (18,1%) öndürmekde bolsa üçünji orny eýeleýär. 

Oba hojalygynyň jemi önüminiň düzüminde maldarçylygyň uly orny bar. Gara mallaryň baş sany boýunça sebit ýurtda ikinji orny (20,6%), guşlaryň baş sany boýunça (18,1%) bolsa dördünji orny eýeleýär. Süýt öndürmekde (23,5%) we et öndürmekde(22,4%) welaýat sebitleriň arasynda ikinji orny, ýüň (14,1%) öndürmekde bolsa bäşinji orny eýeleýär. 

Sebitiň ulag-ykdysady aragatnaşyklarynyň aýratynlygy Merkezi Aziýa ýurtlary bilen has ysnyşykly baglanyşygyň bolmagydyr. Ol awtomobil ýollarynyň we demir ýollaryň uzynlygy boýunça öňde barýar. Demir ýol we awtomobil ýollaryndan başga-da, sebitde howa, derýa we geçiriji turba ulaglary ösendir. 2016-njy ýylyň jemleri boýunça ýurduň ýük dolanyşygynyň düzüminde sebitiň paýyna 16,0% (bäşinji orun) we ýolagçy dolanyşygynda 15,6% (üçünji orun) düşýär. Welaýatyň çäklerinde Türkmenistan–Hytaý gaz geçirijisi gözbaş alýar. 

Sarp ediş bazary güýçli ösmegini dowam etdirýär. 2016-njy ýylda ýurduň haryt dolanyşygynyň umumy möçberinde sebitiň paýy 10,8% boldy (satuwlaryň möçberi boýunça ýurtda üçünji orun). 

Lebap welaýatynda 2016/2017-nji okuw ýylynda 382 sany orta mekdepde 257,9 müň okuwçy okady. Welaýatda Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty hereket edýär, onda 2016/2017-nji okuw ýylynda 1,7 müň talyp okady. 2016-njy ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ulgamy boýunça maşgala lukmanlarynyň sany 659 adam, orta saglygy goraýyş işgärleriň sany 4,6 müň adam boldy. Hassahana orunlarynyň sany 5,6 müň birlige deň boldy. 2016-njy ýylda ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçilik 1 adama hasaplananda 24,9 inedördül metre deň (ikinji orun). 

Welaýat syýahatçylyk nukdaýnazaryndan özüne çekijidir.Onuň çäklerinde tebigatyň seýrek duş gelýän künjekleri bar (Repetek, Köýtendag), ol ýerlere syýahatçylyk ugurlary açyldy.Bu ýerde üç sany zakaznikli 3 goraghana bar. Garlyk goraghanasynyň çäginde gadym wagtlardan bäri mälim bolan (b.e. çenli I asyr) gowaklar bar, ol ýerde stalaktitleri we stalagmitleri bilen gaýtalanmajak keşpli zallar biziň günlerimize çenli saklanyp gelipdir. Hojapil zakazniginiň çäginde tebigatyň seýrek duş gelýän ýadygärligi bolan Dinozawrlar meýdany ýerleşýär, bu ýerde 150 mln.ýyl ozal ýaşap geçen ot iýýän hem-de wagşy dinozawrlaryň yzlary bar.

Welaýatyň çäginde “Farap” şypahanasy işleýär.

 

MARY WELAÝATY

  

Sebitiň ykdysadyýetiniň esasyny senagat we oba hojalygy düzýär. 

2016-njy ýylda welaýatyň ykdysadyýetini ösdürmeklige düýpli maýa goýumlarynyň umumy möçberiniň 7,5%-i gönükdirildi (bäşinji orun). Welaýatda işe girizilen esasy serişdeleriň düzüminde önümçilik maksatly obýektleriň paýyna 78,9%-i düşýär. 

Senagat önümçiliginiň sebitleýin düzüminde Mary welaýaty 2016-njy ýylda üçünji orny eýeledi (17,3%). 

Gaz gazyp çykaryjy senagat, elektrik energetikasy, himiýa, ýeňil we azyk senagatlary welaýatyň senagatynyň öňdebaryjy pudaklary bolup durýarlar. 

Sebit ýurtda elektrik energiýasyny (34,8%) we mineral dökünleri (71,9%) öndürmekde esasy öndüriji bolup durýar. Gaz gazyp alnyşynyň tutuş möçberi boýunça sebitiň paýyna 21,8% düşýär (ikinji orun). 

Welaýatyň gurluşyk materiallary senagaty kärhanalarynyň paýyna gurluşyk kerpijiniň öndürilişiniň umumy möçberiniň 30,5%-i (ýurtda ikinji orun), gurluşyk üçin beton gurnawlarynyň ýygnalan bölekleriniň 12,0%-i (üçünji orun) düşýär. 

Ýeňil senagat kärhanalary pagta süýüminiň, nah matalaryň, örme önümleriň, halynyň we aýakgabyň önümçiligine ýöriteleşdirilendir. 2016-njy ýylda welaýat pagta süýümini öndürmekligiň möçberi boýunça ýurtda birinji orny (30,9%), nah matalaryň öndürilişi boýunça (24,7%) - ikinji orny we jorap önümleri boýunça bolsa (25,0%) üçüji orny eýeledi. 

2016-njy ýylyň jemleri boýunça sebitiň azyk senagaty kärhanalary ýurtda ösümlik ýagyny (34,0%), süýt önümlerini (34,9%), et (25,2%) öndürmek boýunça ikinji orny, mesge ýagynyň (24,2%), süýji-köke önümlerini (21,0%) öndürmek boýunça üçünji we gök-miwe konserwlerini (18,5%) öndürmek boýunça bolsa üçünji orny eýeledi. 

Mary welaýaty ýurduň ekerançylyk bilen meşgullanýan iň iri sebitleriniň biri bolup, bu ýerde pagtaçylyk, däneçilik, gök önüm we bakjaçylyk, miweleri we ir-iýmişleri ýetişdirmeklik ekerançylygyň esasy pudaklary bolup durýar. Welaýat pagta ýygnamak boýunça ýurtda ikinji orny (30,5%), gök önümler boýunça üçünji orny (20,9%), bugdaý (23,7%), üzüm (9,5%) öndürmek boýunça bolsa ikinji orny eýeleýär. 

Welaýatda maldarçylygam ösendir. Sebit dowarlaryň baş sany boýunça birinji orny eýeleýär (ýurt boýunça olaryň umumy baş sanyndan 26,6%). Bu ýerde ýurt boýunça guşlaryň baş sanyndan 24,3%-i (üçünji orun), gara mallaryň 19,7%-i (üçünji orun) jemlenendir.Welaýatyň hojalyklary et (25,2%), ýüň (29,7%) we ýumurtga (23,3%), süýt (22,7%) öndürmekde bolsa  üçünji orny eýeleýär. 

Mary welaýatynyň ulag toplumy Türkmenistanyň ulag ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar. Welaýatyň çäginden daşarky bazarlara çykmak bilen ýurduň sebitleriniň arasyndaky ykdysady aragatnaşyklary amala aşyrmaga mümkinçilik berýän esasy ulag ýollary geçýär.

2016-njy ýylyň jemleri boýunça ýük dolanyşygynyň 27,4%-i (birinji orun) we ýolagçy dolanyşygynyň  15,9%-i (ikini orun) onuň paýyna düşýär. 

Sebitiň sarp ediş bazary depginli ösýär. 2016-njy ýylda bölek satuw söwdasynyň umumy möçberinde welaýatyň paýy 11,8%-e deň boldy (satuwlaryň möçberi boýunça ýurtda ikinji orun). 

Mary welaýatynda 2016/2017-nji okuw ýylynda  400 sany orta mekdepde 265,4 müň okuwçy okady. Welaýatda Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty hereket edýär, onda 2016/2017-nji okuw ýylynda 1,5 müň talyp okady. 2016-njy ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ulgamy boýunça maşgala lukmanlarynyň sany 485 adam, orta saglygy goraýyş işgärleriň sany 5,2 müň adamboldy. Hassahana orunlarynyň sany 5,1 müň birlige deň boldy.2016-njy ýylda 1 adama hasaplandaýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçilik boýunça sebit ýurtda bäşinji orny eýeledi (20,4 inedördül metr). 

Welaýatyň saglygy dikeldiş resurslaryna böwrek we ýürek keselleriniň bejerilişine ýöriteleşen Baýramaly şypahanasy degişli.