Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanyň we onuň sebitleriniň ykdysady-geografik häsiýetnamasy | Türkmenistan hakynda  

Türkmenistanyň esasy häsiýetnamasy

Türkmenistan. Kosmosdan surata düşürilen

Meýdany 491,2 müň inedördül km
Paýtagty Aşgabat şäheri
Uzynlygy
 • demirgazykdan günorta650 km,
 • günbatardan gündogara1100 km.
Türkmenistan
  • demirgazykda Gazagystan,
  • gündogarda we demirgazyk-gündogarda Özbegistan,
  • günortada Eýran,
  • günorta-gündogarda bolsa Owganystan
  bilen serhetleşýär
   Iň uly dag toplumy Köpetdag, Türkmenistandaky iň beýik ýeri Aşgabat şäheriniň golaýynda — deňiz gerejesinden 2912 m
   Daglaryň iň beýik nokady Köýtendagda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy belentligi — 3139 m